تبیین نمایش ِتلویزیونی با رویکرد به نظریهء «اجرا» و «تئوری فیلم»

کاظم نظری

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1398، ، صفحه 59-88

https://doi.org/10.22034/jiscm.2019.93450

چکیده
  این پژوهش بر پایه نظریه‌ای بیانی در مورد نمایش تلویزیونی بر اساس نوع ارتباط بین فضای تولید و اجراء و فضای دریافت مخاطب صورت گرفته است. هدف مقالهءتعریف ماهیت و ساختار نمایش تلویزیونی با توجه به فنون و روش‌های ارتباطی برای دستیابی به بیان خاصی است که می‌توان از این گونه برنامه‌سازی انتظار داشت. به نظر نگارنده، نمایش تلویزیونی به‎عنوان ...  بیشتر