خبرنگاری تلویزیونی در عصر همگرایی رسانه‌ها (مطالعه موردی: میزان و نحوه استفاده خبرنگاران صدا و سیما از رسانه‌های اجتماعی)

علی احمدی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1398، ، صفحه 37-60

https://doi.org/10.22034/jiscm.2019.202421.1067

چکیده
  با وجود گسترش رسانه‌های اجتماعی، هنوز تلویزیون مهم‌ترین و رسمی‌ترین رسانه جمعی محسوب می‌شود اما رسانه‌های اجتماعی امروزه بخشی جدایی‌ناپذیر از حیات حرفه خبرنگاری به شمار می‌روند. این رسانه‌ها توانسته‌اند تا حدودی اقتدار خبرنگاران رسانه‌های سنتی از جمله تلویزیون را زیر سوال ببرند. به نظر می‌رسد خبرنگاران تلویزیون نیز از رسانه‌های ...  بیشتر