قدرت، تخیل و واقعیت در دهۀ اول سینمای پیتر واتکینز

زینب لطفعلی‌خانی؛ ناصر فکوهی؛ احمد الستی

دوره 3، شماره 9 ، آذر 1399، ، صفحه 98-71

https://doi.org/10.22034/jiscm.2020.248465.1138

چکیده
  سینما همواره هنر و رسانه‌ای مؤثر بر کنش‌ اجتماعی بوده و به همین دلیل، قدرت‌ها از آن بهره‌برداری کرده‌اند. گرایش اصلی مجموعه‌‌قدرت‌های صاحب سرمایۀ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، معطوف به یکسان‌سازی‌، دستکاری‌، سلطه بر سرنوشت سینما و «فرایند ساخت» سینماگر و سینمای اوست. اما سینما به‌مثابه تخیل هنری، با واقعیت و فرایند ...  بیشتر