نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ‌مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) ، اصفهان، ایران

4 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران.مدرس دانشگاه علمی کاربردی فارسان

10.22034/jiscm.2021.285449.1216

چکیده

تحقیق حاضرباهدف بررسی ارتباط بین مفهوم از خود و سبک های مصرف از طریق اثر تعدیل گر تبلیغات اثر بخش در صنعت مد وپوشاک زنان،دربین جمعیت زنان شهراصفهان انجام گردید.روش تحقیق ازنوع توصیفی همبستگی وازحیث هدف کاربردی است .جامعه آماری شامل کلیه جمعیت زنان شهراصفهان که تعداد آن ها نامحدود می باشد که ازاین تعداد با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 426نفربا استفاده از روش هدفمند وابسته به معیاربه عنوان نمونه انتخاب گردیدند. به منظورجمع آوری داده ها ازسه پرسشنامه استانداردابعاد اثربخشی تبلیغات کشاری وهمکاران (2013) ، پرسشنامه استاندارد محقق ساخته ابعاد هشت گانه سبک مصرف والس وپرسشنامه استانداردابعادمفهوم ازخود استفاده شد. و قابلیت اعتماد آن بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتبار آن توسط تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل ازفرضیه های پژوهش نشان داد که ابعادمفهوم ازخودبرنوع سبک مصرف تأثیردارندواثربخشی تبلیغات اثرتعدیلی برروی برخی ازسبک مصرف هادارد.بررسی ارتباط بین مفهوم از خود و سبک های مصرف از طریق اثر تعدیل گر تبلیغات اثر بخش در صنعت مد وپوشاک زنان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between self-concept and consumption styles through the mediating role of effective advertising in the women's fashion and clothing industry

نویسندگان [English]

  • Shahrzad pour Ghasemi 1
  • reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • Ferozeh pour Ghasemi 3
  • Abbas Ghaedamini Harouni 4

1 2. MSc. Student Cultural Managementof Facuty Management, Isfahan Islamic Azad University, Khorasgan, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 MSc. Student Cultural Managementof Facuty Management, Isfahan Islamic Azad University, Khorasgan, Isfahan, Iran

4 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, IranLecturer at Farsan University of Applied Sciences

چکیده [English]

The individual as a consumer is related to the variables of thought, emotion, program, decision, purchase, and business. Therefore, marketers need to study a wide range of consumer activities, because these studies offer a variety of ways to meet the needs of customers. Therefore, understanding consumer activity provides a useful basis for developing marketing strategies. The aim of this study was to study the relationship between self-concept and consumption styles through the mediating role of effective advertising in the women's fashion and clothing industry among the women population of Isfahan. The research method is descriptive correlation and applied purpose. The city of Isfahan, the number of which is unlimited, of which 426 people were selected as a sample using Cochran's sampling formula using a standardized method dependent on criteria. Analysis of research data at descriptive level using statistics such as mean and standard deviation and inferential using statistics such as structural equation modeling, analysis of variance by SPSS and WarpPLS software. Findings of research hypotheses showed that the dimensions of self-concept Consumption style has an effect and the effectiveness of advertising has a mediating effect on some consumption styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-concept
  • consumption styles
  • advertising
  • effectiveness