نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ای، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان _ خوراسگان

2 دکتری مدیریت رسانه، استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

3 دکتری مدیریت فرهنگ سازمانی، استادیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

10.22034/jiscm.2023.335761.1371

چکیده

ارزیابی شخصیت برند در در شبکه های تلویزیونی ناشی از اهداف رسانه، کارکردهای آن و ماهیت متفاوت عملکردی رسانه به ویژه شبکه های تلویزیونی است. مقالة حاضر، به دنبال نوع شناسی شخصیت برند در شبکه های تلویزیونی ایران و فارسی زبان ماهواره ای بر مبنای روش تحلیل مضمون با استفاده از روش استرینگ بود. محققین به دنبال آن هستند که مفاهیم و سازه هایی را که می تواند از طریق آنها نوع شناسی شخصیت برند شبکه های تلویزیونی انجام دهند، شناسایی کنند. شخصیت برند رسانه ای، را می توان" مجموعه‏ای از ویژگی‏های انسانی مرتبط با یک برند رسانه ای" تعریف نمود. شخصیت برند شبکه های تلویزیونی را می‏توان توسط ابعاد هیجان، گرمی، هوش، مباحثه‏برانگیز و استحکام، سنجید. مطالعات این حوزه بر اخبار وبرنامه های تلویزیون تأکید دارند. سوال اصلی این است که انواع شخصیت برندهای رسانه‏ای، برنامه‏های تلویزیونی فارسی زبان ماهواره ای کدامند. حوزة پژوهش، کلیة مقالات مرتبط شخصیت برند سازمانهای رسانه ای به ویژه در ارتباط با شبکه های تلویزیونی در پایگاههای داده ای معتبر مانند ابسکو، امرالد، ساینس دیرکت، الزویر، پروکوئست بوده است. پس از خوشه بندی،135 مضمون کلیدی، 8 مضمون یکپارچه کننده و3مضمون کلان به دست آمد. این مضامین کلان مبنای اصلی نوع شناسی قرار گرفتند و با عنوان های موثق بودن برند(به معنای دارای شایستگی، قابلیت اعتماد و صداقت)، زنانگی-مردانگی برند، نوگرایی برند شناسایی شدند. در انتها هشت نوع شخصیت برند برای شبکه های تلویزیونی داخلی و فارسی زبان شناسایی گردید و این شبکه های تلویزیونی در درون این گونه ها طبقه بندی شدند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of brand personality in Iranian and Persian-language satellite TV channels

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Parizad 1
  • Reza Ebrahimzadeh dastjerdi 2
  • mehrdad mehrdad sadeghi 3

1 PhD student in Media Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch - Khorasgan

2 PhD in Media Management, Assistant Professor, Department of Media Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch

3 PhD in Organizational Culture Management, Assistant Professor, Department of Cultural Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch

چکیده [English]

The evaluation of brand personality in television networks is due to the goals of the media, its functions and the different functional nature of the media, especially television networks. The present article was looking for the typology of brand personality in Iranian and Farsi language satellite TV channels based on the theme analysis method using string method. Researchers are looking to identify the concepts and structures through which they can perform the typology of brand personality of television channels. Media brand personality can be defined as "a set of human characteristics associated with a media brand".The brand personality of television channels can be measured by the dimensions of excitement, warmth, intelligence, controversial and strength. Studies in this field emphasize news and television programs. The main question is what are the personality types of media brands, Persian language satellite television programs. The scope of the research was the totality of articles related to the brand personality of media organizations, especially in connection with television networks, in reliable databases such as Absco, Emerald, Science Direct, Elsevier, and ProQuest. After clustering, 135 key themes, 8 unifying themes and 3 macro themes were obtained. These broad themes became the main basis of the typology and were identified with the titles of brand credibility (in the sense of competence, trustworthiness and honesty), femininity-masculinity of the brand, brand modernity. At the end, eight types of brand personality were identified for domestic and Persian language television channels and these television channels were classified within these types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  • Media brand personality
  • Persian language satellite channels
  • Iranian television channels