مدیر مسئول


شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صداوسیما
دانشیار دانشگاه هنر تهران

دکتری نظریه انتقادی و مطالعات فیلم

 • esfandyariiribu.ac.ir

سردبیر


حسن خجسته استاد دانشگاه صداوسیما

 • khojastehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیدحسن حسینی سروری استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

فلسفه علم، فلسفه رسانه

اعضای هیات تحریریه


طاهر روشندل اربطانی استاد مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 • arbataniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید سعیدرضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دکترای جامعه شناسی ارتباطات

 • ssameliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدهادی همایون دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

 • homayoonisu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


اعظم راود راد اعظم راود راد استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ارتباطات اجتماعی

 • ravadradut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن خجسته استاد تمام گروه رادیو دانشگاه صداوسیما

ارتباطات و رادیو

 • khojastehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محمد مهدیزاده طالشی دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری ارتباطات

اعضای هیات تحریریه


محمدقلی میناوند دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

دکتری علوم سیاسی

 • minavandiribu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عزیزاله سالاری دانشیار گروه معارف اسلامی دانشاه صداوسیما

 • salaryiribu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی دارابی دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

 • darabiiribu.ac.ir

مدیر اجرایی


ابوالفضل عابدی دانشگاه صداوسیما

دکتری پژوهش هنر

 • abediiribu.ac.ir