داوران فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه

ردیف

نام داور

مرتبه علمی

دانشگاه

1

اخگری، محمد

استادیار

دانشگاه صدا و سیما

2

اکبرزاده جهرمی، سید جمال الدین

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

3

البرزی دعوتی، هادی

دکتری تخصصی

مدیریت رسانه

دانشگاه آزاداسلامی

4

بروجردی علوی، مهدوخت

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

5

بشیر، حسن

استاد

دانشگاه امام صادق

6

بصیریان جهرمی، حسین

دکتری تخصصی

ارتباطات

دانشگاه علامه طباطبایی

7

بیچرانلو، عبدالله

استادیار

دانشگاه تهران

8

پویا، علیرضا

استادیار

دانشگاه صدا و سیما

9

جهانشاهی، امید

دکتری تخصصی

مدیریت رسانه

دانشگاه آزاداسلامی

10

حسنایی، محمدرضا

استادیار

دانشگاه هنر

11

حسینی، سید بشیر

استادیار

دانشگاه صدا وسیما

12

حسینی، سیدعماد

استادیار

دانشگاه صدا وسیما

13

حکیم آراء، محمدعلی

استادیار

دانشگاه صدا وسیما

14

خاشعی، رضا

دانشیار

سازمان صدا وسیما

15

خجسته باقرزاده، حسن

دانشیار

دانشگاه صدا وسیما

16

خجیر، یوسف

استادیار

دانشگاه سوره

17

داتیس خواجه ئیان

دانشیار

دانشگاه تهران

18

دارابی، علی

دانشیار

دانشگاه صدا و سیما

19

رجب زاده طهماسبی، علی

دانشیار

دانشگاه صدا وسیما

20

رزمجو، علی اکبر

استادیار

دانشگاه صدا وسیما

21

روحانی، سیدعلی

دانشیار

دانشگاه سوره

22

روشندل اربطانی، طاهر

استاد

دانشگاه تهران

23

زابلی زاده، اردشیر

دانشیار

دانشگاه صدا وسیما

24

ساعی، محمدحسین

استادیار

دانشگاه صدا وسیما

25

سالاری، عزیزالله

دانشیار

دانشگاه صدا وسیما

26

سپهری، محمدباقر

دکتری تخصصی

مطالعات رسانه

دانشگاه استانبول

27

سدیفی، محمدمهدی

مربی

سازمان صدا وسیما

28

سفلایی، احمد

استادیار

دانشگاه صدا وسیما

29

شاکری نژاد، محسن

استادیار

دانشگاه صدا وسیما

30

صفورا، محمدعلی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

31

عظیمی فرد، فاطمه

دکتری تخصصی

زبان‌شناسی

دانشگاه علامه طبابایی

32

فتحی، ابراهیم

استادیار

دانشگاه صدا وسیما

33

فرقانی، محمدمهدی

دانشیار

دانشگاه علامه

34

فهیمی فر، اصغر

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

35

گلپایگانی، سیدعلیرضا

استادیار

دانشگاه هنر

36

گیل آبادی، شهرام

استادیار

دانشگاه صدا وسیما

37

مختاباد، مصطفی

استاد

دانشگاه تربیت مدرس

38

مرکبی، سیدمحمدصادق

استادیار

دانشگاه صدا وسیما

39

معتمدی، احمدرضا

دانشیار

دانشگاه صدا وسیما

40

موسوی مهر، سید محمد مهدی

استادیار

دانشگاه صدا وسیما

41

میناوند، محمدقلی

دانشیار

دانشگاه صدا وسیما

42

ناصری طاهری، عباس

استادیار

دانشگاه صدا وسیما

43

ندایی، امیرحسن

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

44

نصراللهی، اکبر

استادیار

دانشگاه آزاداسلامی

45

نعمتی انارکی، داود

دانشیار

دانشگاه صدا وسیما

46

نقاش زاده، مسعود

استادیار

دانشگاه صدا وسیما

47

همراز، ویدا

استادیار

دانشگاه صدا وسیما

48

وحیدی، علی

دکتری تخصصی

فرهنگ وارتباطات

دانشگاه باقرالعلوم