نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات، علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت رسانه، مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

10.22085/jiscm.2021.295186.1233

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌های هویت برند صداوسیما و ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت هویت برند سازمان است. «هویت برند»، مجموعه صفات و وی‍ژگی‌هایی است که سازمان مایل است بر مبنای آن شناخته شود و به مشتریان (در اینجا مخاطبان) وعده می‌دهد که آنها را خلق و حفظ کند. برای شناسایی این مولفه‌ها ضمن مطالعه اهداف، ماموریتها، چشم‌انداز و خط‌مشی سازمان و همچنین رهنمودهای بنیانگذار انقلاب اسلامی (ره) و رهبر معظم انقلاب که مبنا و نقطه اتکای هویت برند صداوسیماست، از مطالعات اسنادی و مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شده است.

در این پژوهش از مدل نظام راهبردی هویت برند آکر، به عنوان الگوی شناسایی وعده‌ها یا مولفه‌های برند صداوسیما و عوامل موثر بر آن استفاده شده است. بر اساس نتایج، جوهره هویت برند صداوسیما و وعده محوری که بر همه شئون و فعالیتهای سازمان تاثیرگذار است، «رسانه ملی» بودن است. مولفه‌های هسته‌ای و کارکردی هویت برند صداوسیما عبارتند از: رسانه نظام و مروج گفتمان انقلاب اسلامی؛ متولی انحصاری پخش صوت و تصویر فراگیر در کشور؛ دانشگاه عمومی؛ ارائه‌دهنده سرگرمی پاک و خانوادگی؛ و مرجع اخبار و اطلاعات موثق.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Components of IRIB Brand Identity.

نویسندگان [English]

  • azadeh salemi 1
  • omid jahanshahi 2

1 PhD in Communication Sciences, Department of Communication Sciences, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University. Tehran, Iran.

2 Ph.D. in Media Management, Media Management Department, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch، Islamic Azad University. Tehran, Iran (Corresponding Author).

چکیده [English]

The objective of this study is to identify the components of the IRIB brand identity and provide suggestions for managing the brand identity of the organization."Brand identity" is the set of traits and characteristics that an organization wants to be known for and promises customers (here the audience) to create and maintain them. To identify these components while studying the objectives, missions, vision and policy of the organization as well as the guidelines of the founder of the Islamic Revolution and the Supreme Leader of the Revolution, which is the basis and mainstay of IRIB brand identity, has been taken advantage from documentary studies and interviews with Experts.

In this research, the model of Acker strategic brand identity system has been used as a model for identifying the promises or components of the IRIB brand and the factors affecting it. Based on the results, the essence of the IRIB brand identity and the promise that affects all aspects of the organization is to be "national media". The core and functional components of IRIB brand identity are: the media of the system and the promoters of the discourse of the Islamic Revolution; Exclusive custodian of comprehensive audio and video broadcasting in the country; General University; Providing pure and family entertainment; and reliable news and information reference. Also factors such as the development of human capital; Innovation in vintage production; and how the organization manages its relationships with audiences, sponsors, brand personalities, and celebrities affect the brand identity of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Brand Management
  • IRIB Organization
  • brand identity
  • Acker Model