مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه (JISCM) - اهداف و چشم انداز