مطالعات بینارشته ای ارتباطات و رسانه (JISCM) - فرایند پذیرش مقالات