مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه (JISCM) - فرایند پذیرش مقالات