نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

4 دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

چکیده

مخاطبان، مهم‌ترین سرمایۀ رسانه‌های جمعی محسوب می‌شوند. از این‌رو، جذب و حفظ مخاطب همواره یکی از دغدغه‌ها اصلی سازمان‌های رسانه‌ای است. این دغدغه ، مشابه دغدغۀ سودآوری در سازمان‌های تجاری است. برندینگ برای هر  سازمان رسانه‌ای ، ارزشی ویژه ایجاد می‌کند، باعث تمایز آن با رقبا می‌شود و برای مشتری یا مخاطب، معنا خلق می‌کند. یکی از راهکارهای جذب و حفظ مخاطب، ایجاد برند برای رسانه‌های خبری است. هدف از انجام این تحقیق، پاسخگویی به این سؤال است که: چه عواملی در برند شدن یک رسانۀ خبری مؤثرند؟ برای پاسخ به این سؤال از روش «متاسنتز» استفاده کرده‌ایم. جامعۀ آماری این تحقیق، مطالعات کیفی‌ است که با موضوع برند رسانه به‌ویژه برند رسانۀ خبری در بازۀ زمانی سال‌های 2000 تا 2017 منتشر شده‌اند. با استفاده از تحلیل محتوا، درمجموع، تعداد 87 کد، 18 مفهوم و 5 مقوله برای برند رسانۀ خبری کشف و برچسب‌گذاری شدند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که عواملی چون: اداره و سازمان، پیام، ارتباطات، مخاطبان و ارزش‌ها در برند شدن یک رسانۀ خبری مؤثرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the Key Factors of the News Media Brand

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Afghahi 1
  • Ali Hamidizadeh 2
  • Azam Mirzamani 3
  • Seyed Hosein Sharafoddin 4

1 Ph.D Student of Media Management, University of Tehran

2 Assistant Professor at Faculty of Management, University of Tehran

3 Assistant Professor at Faculty of Management, University of Tehran...

4 Associate Professor in Imam Khomeinis Educational & Research Institute

چکیده [English]

Attracting and retaining the audience is one of the main problems of mass media. The audience is the most important asset of any media, and the concern to attract and retain audiences in the media is like concern for profitability in business. One of the ways to attract and retain audience is creating a brand for the media. The purpose of the present research is to answer the question of what factors affect to create a brand for news media. To answer the question, we used the meta-synthesis method. The statistical population of this research is qualitative articles that have been published on the media brand, in particular the news media brand, between 2000 and 2017. Using content analysis, a total of 87 codes, 18 concepts and 5 categories for the brand of news media were discovered and labeled. Findings showed that the agents of organization, message, communication, audience and values are effective in creating a brand for news media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Media
  • Brand
  • News Media Brand
  • Meta synthesis
آکر، دیوید (1394). دیدگاه­های دیوید آکر در برندسازی (مترجم: حسین حاجی‌بابائی و فاطمه حاجی‌بابائی). تهران: ادبستان.
بدیعی، نعیم (1382). معیارهای روزنامه­نگاری مطلوب در ایران: بررسی دیدگاه­های استادان دانشگاه و روزنامه‌نگاران. فصلنامۀ علوم اجتماعی. 23. 42- 1.
بدیعی، نعیم؛ و قندی، حسین (1387). روزنامه­نگاری نوین. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
بیکر، بیل (1393). برندسازی مقصد گردشگری: ضروریاتی برای موفقیت در برندسازی مکان (مترجم: علی صمیمی و سامان قاسمی). تهران: دنیای اقتصاد.
رضایی، مسعود (1386). مطالعه و تحلیل سطوح مختلف سواد رسانه­ای، پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک، پژوهشنامۀ سواد رسانه‌ای. شمارۀ 22.
ساروخانی، باقر (1386). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
علی عسکری، عبدالعلی (1394). مدیریت رسانه: نگاهی نو. تهران: انتشارات دانشگاه صدا و سیما.
محسنیان­راد، مهدی (1382). ارتباط­شناسی: ارتباطات انسانی (میان‌فردی، گروهی و جمعی). تهران: سروش.
معتمدنژاد، کاظم (1386). وسایل ارتباط جمعی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
نجفی، فرشته؛ منجذبی، فاطمه؛ و نیک‌پیما، نسرین (1392). متاسنتز تحقیقات کیفی در پرستاری: یک مطالعۀ موردی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 2(4): 335-320.
نعمتی انارکی، داود (1390). ارائۀ الگوی مناسب مدیریت خبر تلویزیون از دیدگاه کارشناسان (مطالعۀ موردی سیمای جمهوری اسلامی ایران). مدیریت دولتی. 3(6): 186-165.
 هدینگ، تیلده؛ کنادتز، شارلوت اف؛ و بجیر، موگنز(1393). مدیریت برند: پژوهش، تئوری و عمل. تهران: فوژان.
 
Auker, D. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name. New York. The Free Press. 
Baetzgen, Andreas & Tropp, Jorg (2015). "How Can Brand-Owned Media Be Managed? Exploring the Managerial Success Factors of the New Interrelation Between Brands and Media", the International Journal of Media Management, 17(3): 1- 21.
Berlo, D. Lemert, James B., & Mertz, Robert J. (1969) “Dimensions for evaluating the acceptability of message source”. Public Opinion Quarterly, 33, 563- 576
Catalano, A. (2013). Patterns of graduate students’ information seeking behavior: a meta-synthesis of the literature. Journal of Documentation 69 (2), 243-274.
Chan-Olmsted, S. (2011). "Media Branding in a Changing World: Challenges and Opportunities 2.0", International Journal on Media Management, 13:1, 3- 19

Falkheimer, J. (2014). "Media strategy and place branding in the transnational European Oresund region", Revista Internacional de Relaciones Publicas, 4 (8) :27- 42.

Forster, K.(2011). "Key success factors of TV brand management: an international case study analysis", Journal of Media Business Studies, 8 (4): 1-22.
Glynn, L. (2006). A critical appraisal tool for library and information research. Library Hi Tech, 24(3), 387- 399.
Jenkins, H. (2006). Convergence culture: where old and new media collide. NYU Press.
Kim, J., & Baek, T. H., & Martin. H. J. (2010). "Dimensions of news media brand personality", J & MC Quarterly, 87(1):117- 134.
Krebs, Isabelle & Gabriele Siegert (2015). "20 Years of Research on Media Brands and Media Branding" in Handbook of media branding. Siegert, G., Förster, K., Chan-Olmsted, S.M., Ots, M. (Eds.). Springer.

Malmelin, M., & Moisander, J. (2014). "Brands and brandig in media management-toward a research agenda", the International Journal of Media Management, 16 :9- 25.

McDowell, W. S. (2006). Issues in marketing and branding. In A. B. Albarran, S. M. Chan-Olmsted, & M. O. Wirth (Eds.), Handbook of media management and economics. London: Routledge.
Pekkala, L.; Palsa , L. Pääjärvi, S. (2013). A Meta-Synthesis of Finnish Media Education Research. Presented at the Defending Democracy Nordmedia Conference Oslo and Akershus University College.
Sandelowski M, Barroso J.(2006). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. New York, NY: Springer Publishing Company.
Schreiber R, Crooks D, Stern PN.(1997). Qualitative meta-analysis. Completing a qualitative project: Details anddialogue. 26- 311.
Siegert, G., & Gerth, M., & Rademacher, P. (2011). " Brand Identity-Driven Decision Making by Journalists and Media Managers- The MBAC Model as a Theoretical Framework", the International Journal of Media Management, 13 :53- 70.
Siegert, G.; Forster, K.; Chan-Olmsted, S. M. & Mart Ots (2015). "What Is So Special About Media Branding? Peculiarities and Commonalities of a Growing Research Area: in Handbook of media branding. Siegert, G., Förster, K., Chan-Olmsted, S.M., Ots, M. (Eds.). Springer.

Sommer, C., & Marty, L. (2015). "The role of media brands in media planning", journal of Business Studies, 12(3):185- 203.

Sommer, C., von Rimscha, B., Verhoeven, M., Krebs, I. & Siegert, G. (2016): "Success factors of media product brands", Working Paper.
Walsh, D., and Downe, S[i]. (2005). Meta-synthesis method for qualitative research: a literature review. Methodological Issues in Nursing Research, 50(2), 204- 211.
Zeng, F., Wang Han, W.(2012). Brand-Building of Pay TV Channel. Business and Management Research, 1, (3).