نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

3 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان (نویسنده مسئول)

چکیده

یکی از عواملی که تصورات مخاطبان، به‌ویژه کودکان، را از مفهوم کودک و دوران کودکی شکل می­دهد، تماشای فیلم‌های انیمیشن­ است. این نوع فیلم، دیدگاه ­هایی را درباره­ی وضعیت جسمانی، رفتاری، خانوادگی و زیستی کودکان به نمایش می‌گذارد. جهان­بینی­های که درباره­ی کودکان  در آثار انیمیشن ارائه می­شود تصادفی نبوده و منطبق با رمزگذاری­های خاصی صورت می‌پذیرد. هدف این پژوهش تحلیل نشانه­ شناختی الگوی بازنمایی کودک در انیمیشن است. بدین منظور با استفاده از روش نشانه­شناسی، به بررسی انیمیشن «بچه­ های ساختمان گل­ها»که در سال1395-1394تولید و در 91 قسمت ده دقیقه­ ای از شبکه­ ی پویا پخش‌شده، پرداخته‌ایم­ و کلیه قسمت­های این مجموعه را برای این منظور،  مشاهده و تحلیل کرده‌ایم. نتایج  پژوهش نشان می­دهد که: در این مجموعه ، با نوعی بازنمایی توأم با «خوب­نمایی» از کودک و دوران کودکی مواجهیم. شخصیت کودکان مجموعه، در جایگاه طبیعی سن خود بازنمایی نمی­شوند، بلکه بزرگ‌تر و بالغ­تر از سن زیستی­شان نمایش دار می‌آیند. چنین الگویی از بازنمایی ، به‌طورکلی ، در چهارچوب گفتمان «مدرن» جای می­گیرد. ازاین‌رو ، مجموعه انیمیشن«بچه­های ساختمان گل­ها» در صدد معرفی الگوی دوران کودکی با مؤلفه‌های گفتمان مدرن است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Semiotic Study of Child's Image in Animation Films (Case Study: Animation TV Series - Children of Golha Residents)

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD GANJI 1
  • Narges nikkhah ghamsari 2
  • samane foroughi 3

1 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Kashan University

2 Assistant Professor, Department of Sociology,Faculty of Humanities, Kashan University

3 M.A in Cultural Studies, Kashan University (Corresponding Author)

چکیده [English]

One of the subjects which form the imagination of children from their childhood period & the concept of a child is watching animation films. Such films give children a notion about their physical posture, behavior, living and family relations. The worldviews presented about children is not something incidental and they are coded in a special way.
The purpose of this research is a semiotic analysis on the patterns of representing children in animation films. To achieve this by using a semiotic methodology, a survey is done on a 91 episodes of ten minutes from a TV Animation series: “Children of Golha Residents” ,which was on air during 2016 - 2017 from Pooya TV network. All the episodes have been watched and analyzed accordingly. The findings of the research show that the series face a kind of representation intermingled with “Good”, from the childhood era. The children’s personality is not represented as their own age in the series and they seem to be more mature. Such representation patterns are categorized in modern discourse. As a result, the series is opting to introduce a pattern of childhood era according to “Modern” discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotic of children’s picture
  • Childhood Era
  • Animation Film
  • Media Modern Discourse
-         آلیسون، جیمز؛ و جنکس، کریس؛ پروت، آلن (1385). جامعه‌شناسی دوران کودکی (نظریه‌پردازی دربارۀ دوران کودکی). (مترجم: علیرضا کرمانی و علیرضا ابراهیم‌آبادی). تهران: نشر ثالث.
-         اسمیت، فیلیپ (1387). درآمدی بر نظریۀ فرهنگی. (مترجم: حسن پویان). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-         درودی، حسن (1394). تحلیل فضاهای شهری در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده‌کنندگان و ضوابطی بر طراحی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دهم.
-         سجودی، فرزان (1382). نشانه­شناسی کاربردی. تهران: نشر قصه.
-         سیف، علی (1391) روان‌شناسی پرورشی نوین. تهران: دوران.
-         فیسک، جان (1380) فرهنگ تلویزیون. (مترجم: مژگان برومند). فصلنامۀ ارغنون. شمارۀ 19. 142-125
-         کرمانی، حسن (1383). جامعه و رسانه. تهران: یاقوت.
-         گیدنز، آنتونی (1387). جامعه­شناسی. (مترجم: منوچهر صبوری). تهران: نشر نی.
-         محمدی، محمدهادی؛ و قایینی، زهره (1388). تاریخ ادبیات کودکان در ایران: ادبیات کودکان مشروطه. تهران: نشر چیستا. جلد پنجم.
-         هال، استورات (1382). رمزگذاری و رمزگشایی. مطالعات فرهنگی. (مترجم: شهریار وقفی-پور). تهران: تلخون.
 - Branston, Gill; & Stafford, Roy (2003).The Media Student's Book. London:Routledge.
- Buckingham,D (1994). Television and definition of childhood. in B. Mayall, childern’s chilhoods. london: falmer.- Chodorow, N (2012). Individualizing Gender and Sexuality: Theory and Practice. New York: Routledge.
- Dayer, Richard (2005). White, in Film Theory: Critical Concept in Media and Cultural Studies. Volume 3. Routledge.
_Buchan, S (2014). ‘Animation, in Theory’. in K. Beckman (ed.). Animating Film Theory. Durham, NC and London: Duke University Press. pp. 111–128
-Calvert & Levis (2002). Television Studies, the Key Concepts, Routledge –_Mook,B (2007). The changing nature of childhood: a metablestic study. university of ottawa, 1. 137-159.
_Given,L.M (2008). The sage encyclopedia of qualitative reserch methods. Sage publivation.