نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده ادبیات علوم انسانی و علوم اجتماعی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این مقاله با بررسی موقعیت شغلی  و کار زنان  در سازمان صدا و سیما ، درصدد شناسایی مهمترین چالش های حرفه ای زنان شاغل در این سازمان و تأثیر آنها بر بازنمایی زنان در این رسانه است. محقق با استفاده از روش  پژوهش کیفی ، داده های تحقیق را در مصاحبه هایی با 30 نفر از زنان فعال در عرصه‌های مختلف رسانه‌ای، مانند مدیریت، کارگردانی، تهیه کنندگی و خبرنگاری، جمع آوری و به روش تحلیل تماتیک مورد بررسی قرار داده است که از این طریق ، چهار تم  انگیزه ها، خانواده و مادری،  چالش‌های سازمانی و جنسیتی شناسایی شده اند. محقق با تحلیل تم چالش‌ها ی سازمانی به  این نتیجه رسیده که علی رغم تاکید سیاست های کلان سازمان صدا وسیما بر تکریم جایگاه زنان و نفی شئ انگاری زن در رسانه، زنان در محیط کار خود ، سیاست‌ها و خط‌ مشی‌های اجرایی مشخصی در زمینه بسط فرصت‌ها و شرایط پیشرفت کار حرفه‌ای مشاهده نمی کنند. محقق مقاله در انتها پیشنهاد می‌کند که تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌ها در این زمینه ،  بر اساس الگوی سوم «زن مسلمان ایرانی»  در دستور کار این سازمان قرار گیرد. ‌ 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Professional Challenges of Female Employees of Radio and Television and its Impact on the Representation of Women

نویسنده [English]

  • Asemeh Ghasemi

Assistant Professor, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

Media, Radio & Television organizations have their own policy making principals. They also consider policies & regulations for their female employees who are regarded as an active group in media, playing an important role in recognition & representation of women as half of the population in every society. IRIB, too, with relying on the progressive attitude of "Iranian Muslim Women Pattern, neither Eastern nor Western”, should not be exempted from the aforementioned criteria. The present article tries to survey on the issue of women working in IRIB & the most important challenges they are faced with in their profession. The article also tries to recognize how these challenges affect the representation of women inside media. This research has applied a qualitative approach and the data collected from interviews of 30 women working in different fields such as managers, directors, producers and journalists, is revised by thematic analysis. As a result, four themes of “Motivation”, “Family & Motherhood”, “Organizational Challenges”, and “Gender”, have been recognized. The researcher has come to a conclusion through analyzing “challenges”, that despite all the IRIB’s efforts in revering women’s standpoint, and denying objectification of females inside media, there has been no particular grounds & principals for them as opportunities to promote & develop their career. Therefore the article suggests that, there should be an agenda in relation to design policies & guidelines based on the third pattern of “Iranian Muslim Women”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIB
  • Female Employees
  • Challenges
  • Gender Policies
  • Representation of Women
راوردراد، اعظم (1382)، "مشارکت زنان در رادیو و تلویزیون"، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 1، شماره 5، صص 167-196
روح بخش، رضوان(1385)، "بررسی جامعه شناختی کلیشه های جنسیتی در هرم سازمانی صدا وسیما، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهرا
صادقی فسایی، سهیلا و کریمی، شیوا(1384) "کلیشه های جنسیتی سریال های تلویزیونی ایران"، زن در توسعه و سیاست، دوره 3، شماره 3، صص 59-89
Bagilhole, B. (2002). Women in Non-Traditional Occupations: Challenging Men. New York, Palgrave Macmillan.
Bollinger, L. and C. O'Neill (2008). Women in Media Careers: Success despite the Odds. New York, University Press of America.
 
Byerly, C. M. and K. Ross (2006). Women and Media: A Critical Introduction. Oxford, Blackwell.
 
Gallagher, M. (2002). Women, Media and Democratic Society: In Pursuit of Rights and Freedoms. Participation and access of women to the media and the impact of media on, and its use as an instrumnet for the advancement and empowerment of women. United Nations Division for the Advancement of Women (DAW). Beirut, Lebanon.
 
Halper, D. L. (2001). Invisible Stars: A Social History of Women in American Broadcasting. New York, M.E. Sharpe.
 
John, S. (1978). "Sex Role Stereotyping in Early Broadcast History: The Career of Mary Margaret Mcbride." Frontiers: a Journal of Women Studies 3(3): 31-38.
 
May, T. (1997). Social Research: issues, methods and process. Bristol, Open University Press
 
Millington, C. (2000). Getting in and Getting On: Women and Radio Management at the BBC. Women and Radio: Airing Differences. C. Mitchell. London and New York, Routledge.
 
Mitchell, C. (2000). Women and Media: Airing Differences. London and New York, Routledge.
 
Report Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Women and the Media: Advancing gender equality in decision-making in media organisationshttp://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH3113742ENC-Women-and-Media-Report-EIGE.pdf
 
Ross, K. (2010). Women in/and News. Gendered Media: Women, Men and Identity Politics. K. Ross. Plymouth, Rowman and Little field: 89-121.
 
Sakr, N. (2004). Women-Media Interaction in the Middle East: An Introductory Overview. Women and Media in Middle East: Power Though Self-Expression. N. Sakr. London, Tauris and Campany.
 
Scott, J. and G. Marshall (2005). Oxford Dictionary of Sociology. Oxford, Oxford University Press.
Silverman, D. (2005). Quality in Qualitative Research. Doing Qualitative Research. D. Silverman. London, Sage.