نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. (نویسنده مسئول)

3 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

چکیده

هدف این پژوهش، تبیین وجوه تمایز رئالیسم و ناتورالیسم  ، به‌عنوان دو سبک عمده ، در حوزه هنر سینما است. برای این منظور، نخست زمینه­های تاریخی شکل‌گیری این دو مکتب و مضامین محوری آن‌ها را مرور می­کنیم. سپس با استفاده از رهیافت مطالعه موردی مقایسه‌ای، نسبت دو فیلم از سینمای ایران («جدایی نادر از سیمین» و «ابد و یک روز») را برای نمونه با ویژگی­های درون مایه­ای و زیبایی‌شناختی دو سبک مذکور بررسی می‌نماییم تا معلوم کنیم که: تمایزات درون­مایه­ای این دو سبک سینمایی  ، چگونه خود را در ویژگی­های شکلی این فیلم­ها نمایان می‌کنند؟ در این پژوهش از روش تحلیل متن برای مقایسۀ ویژگی­ رمزگان­های نظام سبکی متفاوت این دو فیلم، به همین منظور استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که :عوامل دخیل در ساختار روایی فیلم ناتورالیستی، در مقایسه با فیلم رئالیستی، از جمله عناصر مؤثر در شکل‌گیری سبک و خلق فرم سینمایی(نظیر موقعیت استقرار دوربین، عمق میدان وضوح تصویر، مقیاس بصری نماها، شیوه تدوین و طول زمانی نماها) از ویژگی‌های متفاوت و متمایزی در این دو سبک برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Realism & Naturalism in the Realm of Film Style A Comparative Case Study on “A separation” and “Life and A Day”

نویسندگان [English]

 • Bashir Hosseini 1
 • Arian Taheri 2
 • Masoud Alidadi 3

1 Assistant Professor at Faculty of Communication ,IRIB University

2 Ph. D. Student in Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba’i University (Corresponding Author)

3 Ph. D. Student in Communication, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba’i University. Tehran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to express the aspects of differentiation between Realism & Naturalism in cinema. To achieve this, at first we review the historical backgrounds and formation of both schools with their pivotal themes. Then, by using the approach of comparative case study, the relation of two films from Iran’s cinema,” A Separation” and “Life and A Day”, is studied as samples which contain the thematic features and aesthetic values of the two mentioned schools. This has been done to clarify the fact that how thematic differentiations between Realism & Naturalism visualize themselves in stylistic features?
This research has applied a methodology of text analysis for comparing the features of different coding system of the two film styles. The findings of the research declares that the effective elements in forming the style and creating cinematic form  ( such as camera positioning, depth of field, visual comparison of shots, editing style and time length of each shot) have distinguishable differences in both Realistic & Naturalistic films . 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Realism
 • Naturalism
 • Film Style
 • “A Separation”
 • “Life and A Day”
 1. بازن، آندره. (1386). سینما چیست؟ (ترجمه محمد شهبا). چاپ سوم. تهران: هرمس.
 2. بشیری، محمود؛ جمشیدی، رضا. (1395). ناتورالیسم ادبی در سینما: تنازع بقا و جبر زیست محیطی در فیلم­های «خاکستری» و «مرگ کسب و کار من است». پژوهش­های ادبیات تطبیقی، دوره 4، شماره4، 167-140.
 3. پاینده، حسین. (1395). داستان کوتاه در ایران: داستان­های رئالیستی و ناتورئالیستی. تهران: انتشارات نیلوفر.
 4. حسن­زاده میرعلی، عبدالله(1384). مقایسه تحلیلی رمان­های ناتورالیستی «نانا» و رئالیستی «باباگوریو». دوفصلنامه پژوهش زبان و ادب فارسی. دوره جدید، شماره 4، 121-99.
 5. رادفر، ابوالقاسم؛ حسن­زاده میرعلی، عبدالله. (1383). نقد و تحلیل وجوه تمایز و تشابه اصول کاربردی مکتب­های ادبی رئالیسم و ناتورالیسم. پژوهش­های ادبی، شماره3، 44-29.
 6. رهنما، فریدون. (1354). واقعیت­گرایی فیلم. چاپ دوم. تهران: انتشارات مروارید.
 7. ریتزر، جورج. (1395). نظریه جامعه­شناسی (ترجمه هوشنگ نایبی). تهران: نشر نی.
 8. صادقی محسن­آباد، هاشم. (1393). تأملی در اصول و بنیادهای نظری رئالیسم در ادبیات. فصلنامه تخصصی نقد ادبی. سال (7)، شماره (25)، 70-41.
 9. طاهری، آرین. (1396). مستندشناسی: از نظریه تا گونه­شناسی. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر.
 10. فورست، لیلیان؛ اسکرین، پیتر (1375). ناتورالیسم. ترجمه حسن افشار. چاپ اول. تهران: نشر مرکز.
 11. مطهری، مرتضی. (1385). حاشیه­نویسی بر کتاباصول فلسفه و روش رئالیسم (نویسنده: محمدحسین طباطبایی). چاپ دهم. تهران: انتشارات صدرا.
 12. هیوارد، سوزان. (1388). مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی. ترجمه فتاح محمدی. چاپ سوم. زنجان: نشر هزاره سوم.

 

Becker, George J. (1963). Documents of Modern Literary Realism. Princeton: Princeton University Press.
Habib, M. A. R. (2005). A History of Literary Criticism. MA: Blackwell Publishing.
Hepp, A. (2008). Case Studies. The International Encyclopedia of Communication. Donsbach W. (ed.). Oxford: Blackwell Publishing, 415-419.
Kracauer, S. (1960). Theory of Film: The Redemtion of Physical Reality. NY: Oxford University Press.
Marriott, L. J. (2002). Literary Naturalism 1865-1940: Its History, Influences and Legacy. PhD dissertation. The University of Leicester, University College Northampton.
Stake, R. E. (2005). Qualitative Case Studies. Handbook of qualitative research Third Edition.Denzin N. K. & Lincoln Y. (eds.). Thousand Oaks, CA: Sage, 443-466.
Thompson, K. & Bordwell, D. (2003) Film History: An Introduction. NY: McGraw Hill.