نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه مدیریت رسانه دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

4 گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق،دانشگاه صنعتی شریف،تهران،ایران

چکیده

با شکل­ گیری فضای مجازی و متعاقب آن پیدایش شبکه­ های اجتماعی ، سازمان­ های رسانه ­ای و رسانه ­های سنتی با تهدیدات و فرصت ­های جدیدی روبرو شده­ اند. چالش­ های جدید رسانه­ های نوین متکی بر اینترنت برای رسانه­ های سنتی، موضوعی است که همواره محل بحث صاحبنظران بوده است. مسئله اصلی این پژوهش تبیین چالش­ های کنونی و آتی سازمان صدا و سیما در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی برای مواجهه با این چالش­ ها است .همچنین در این پژوهش با توجه به اینکه وظیفه پایش و اثرگذاری در فضای مجازی بطور رسمی به معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما واگذار شده و معاونت مذکور نیزنسبتاً نوپا است ، سعی شده تا با بررسی فرصت­ ها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف این معاونت ، راهبردهای مناسب مطرح و معرفی شوند. راهبردهای مورد نظرپژوهش به معاونت این امکان را می­دهد تا در برابر اقدامات سایر شبکه­ های اجتماعی  و کاربران فضای مجازی منفعل نبوده بلکه واکنش بموقع از خود نشان داده وحتی اعمال نفوذ نماید. این پژوهش با استفاده از روش دلفی ، طی سه مرحله و با بهره گیری از الگوی برنامه ریزی استراتژیک دیوید به این مهم دست یافته است. به همین منظور از نظرات 18 نفر از خبرگان حوزه رسانه کمک گرفته شده است. بر اساس یافته­ های این پژوهش، چالش ­های سازمان صدا و سیما به دو دسته : چالش­ های کنونی و چالش­ های آتی تقسیم بندی و برای هر دسته از این چالش­ ها نیز راهکارهای مختص به خود ارائه شده است.
نتیجه این تحقیق نشان می دهد: نقاط قوت و فرصت ­های معاونت فضای مجازی از نقاط ضعف و تهدیدات آن بیشتر است که در نهایت راهبردهای تهاجمی، مناسبترین راهبردها برای این معاونت تشخیص و پیشنهاد شده­ اند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of IRIB Challenges in Cyberspaces (Compiling Suitable Strategies for IRIB’s Deputy of Cyberspaces)

نویسندگان [English]

 • hamidreza pakdel 1
 • Mohammadreza Rasouli 2
 • Akbar Nasrollahi 3
 • Mohammad Sharifkhani 4

1 Social Communication Sciences Department,, Faculty of Communication Sciences, & Media Studies, Central Branch, Islamic Azad University,Teran, Iran

2 Social Communication Sciences Department, Faculty of Communication Sciences, & Media Studies, Central Branch, Islamic Azad University,Teran, Iran (Corresponding Author)

3 Media Management Department, Faculty of Social Sciences,Communication&Media, Central Branch,,Islamic Azad University,Teran,Iran

4 Electronic Department, , Faculty of Electrical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the formation of Cyberspaces which was followed by the emergence of Social Networks, Media organizations and traditional media were faced with new threats and opportunities. New challenges of the Internet-based new media are an issue for traditional ones and they have always been a debate case for experts. The main issue of this research is to explain the challenges of IRIB concerning cyberspace now and then and try to propose solutions for how to deal with such challenges. Since monitoring and influencing in cyberspaces is officially put on the shoulder of the Deputy of Cyberspaces at IRIB, which is newly on foot, therefore, this research tries to survey opportunities, threats, strengths and weaknesses, to find and introduce solutions to this challenge. Strategies intended by this research provide this deputy the potency not to be passive in confronting social networks and their activities or even take the lead. Delphi method has been applied as the methodology of this research and by taking advantage of David’s Strategic Planning model, the work is done in 3 stages, attaining important results. For this purpose, the views and attitudes of 18 veteran media experts have aided this research. According to the findings of this research, the challenges for IRIB can be divided into two groups: Present Challenges and Future Challenges in which each of them has its solutions. The findings show that the strengths and opportunities are more than weaknesses and threats. And finally, aggressive strategies have been suggested as the most suitable ones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • IRIB
 • Deputy of Cyberspaces of IRIB
 • Cyberspaces
 • Strategic Plans
 • فهرست منابع

  • اعرابی، سید محمد (1396). دستنامة برنامه‌ریزی استراتژیک تهران. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  • پاکروان، محمدرضا (1394). بررسی رابطة استفاده از فضای مجازی با هویت ملی و دینی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بندرعباس. پایان‌نامة کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس.
  • دربندی فراهانی، تمنا (1381). مدیریت استرانژیک در معاونت فنی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. موسسة مدیریت صنعتی ایران.
  • دیوید، فرد آر (1393). مدیریت استراتژیک (مترجم: محمد اعرابی و محمد تقی‌زاده مطلق). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  • زورق، محمد حسن (1386). ارتباطات و آگاهی. جلد اول. (ویرایش 1). تهران: دانشگاه صدا و سیما.
  • فیوضات، یحیی (1382). مبانی برنامه‌ریزی آموزشی. (ویرایش 14). تهران: دانش.
  • مرکز پژوهش‌های رادیو ـ تلویزیون ملی ایران (1355). برنامه‌ریزی راهبردی برای سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران.
  • موسوی‌نژاد، سید هادی (1383). تهیة چارچوبی راهبردی برای معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل فرصت‌ها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
  • وردی‌نژاد، فریدون (1381). استراتژی رقابتی خبرگزاری جمهوری اسلامی (IRNA) برای حضور در شبکة مجازی گردش خبر جهانی. پایان‌نامة دکتری. دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران. تهران.
  • منابع لاتین
   • Arthofer ,F.Rose,J.(2016).The Future of Television :Where the US Industry Is Heading ,retrieved from
   • https://www.bcg.com/publications/2016/media-intertainment-technology-digital-future-television-where-us-industry-is-heading.aspx.
   • Colorado State University(2018).Advantage and Disadvantage of Online Publishing, retrieved from
   • https://writing.colostate edu/guides/page.cfm?pageid=803&guideid=37.
   • Hutchinson,A. (2016). 5 key trends that point to the future of social media, retrieved from http://blog.firebrandtalent.com/2016/06/5-trends-point-future-social-media.
   • InternetUsage in the Middle East (2018) https:// www. Internetworldstats com/me/ir.htm
   • Leonard,P.(2012) Making Converged Regulation Possible”, Communications Law Bulletin. Vol.31.