نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ارتباطات، دانشگاه صدا وسیما ( نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این مقالۀ، ارزیابی میزان چابکی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران و مقایسۀ آن با سطح مطلوب چابکی است. به‌منظور برآورد سطح فعلی چابکی سازمان در حوزه معاونت صدا و ارزیابی هر یک از قابلیت‌های موردنیاز یک سازمان چابک، در سال 1395، پرسش‌نامه‌ای بین 51 نفر از مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان معاونت مذکورکه با نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند، توزیع شد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه بیشتر معیارهای چابکی، با مفاهیم زبان‌شناختی تعریف‌ شده‌ و با احتمال چندگانه و ابهام، طبقه‌بندی شده‌اند، لذا برای ارزیابی سطح چابکی از منطق فازی استفاده کرده ایم. پس از ادغام مقادیر فازی «اهمیت» (حدّ مطلوب چابکی) و «عملکرد» (حدّ فعلی چابکی) مربوط به هر یک از معیارهای چابکی سازمان (شامل انعطاف‌پذیری، سرعت، پاسخ‌گویی و شایستگی)، سطح چابکی همۀ این معیارها «متوسط» ارزیابی شد در نهایت، با به دست آمدن مقادیر قطعی هر یک از قابلیت‌های فرعی چابکی، یعنی؛ 35 مشخصه‌ای که در پرسش‌نامه مطرح‌شده بودند، این مقادیر، رتبه‌بندی شده و شاخص‌هایی که حدّی پایین‌تر از سطح آستانۀ چابکی را به خود اختصاص داده اند، شناسایی و به‌عنوان مانع اصلی بهبود چابکی در این پژوهش معرفی شده­اند، نهایتاً راهکارهایی نیز برای ارتقای سطح این شاخص‌ها در انتهای پژوهش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Agility in Media Organizations (A Comparison of Present Conditions & the Desired One in Radio Deputy of IRIB with a Fuzzy Approach)

نویسندگان [English]

 • Siavash Salavatian 1
 • Nima Mohammadzadeh 2

1 Assistant Professor at Faculty of Communication ,IRIB University (Corresponding Author)

2 M.A in Media Management, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The goal of this article is to evaluate the level of agility in the Radio Deputy of IRIB through a comparison with the desired pattern of agility. To estimate the present level of agility in Deputy of Radio, and evaluate each of the necessary capacities of an agile organization, a questionnaire was distributed among 51 senior and middle managers, plus experts of the field via a random selection. On the other hand, noting that most of the agility features have been defined by linguistic concepts, being classified with multi-layers of ambiguity and probability, therefore, fuzzy logic was applied for evaluation. After combining the measures of “importance” (desired level of agility) and “function” (present level of agility) concerning each of the agility features of IRIB (including flexibility, speed, accountability and competency) the level of agility for all these features was evaluated as being Moderate. Finally, by acquiring the absolute measures of each ancillary capacity of agility, i.e., the 35 characteristics mentioned in the questionnaire, these measures were graded and those characteristics which gained a lower level from the threshold of agility were identified. These were introduced as the obstacles to improving agility. Ultimately, to improve the level of these characteristics some solutions are presented at the ending pages of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • IRIB
 • Media Organization
 • Media Agility
 • Deputy of Radio
 • آقایی، (م)؛ و آقایی، ر (1393). ارائة الگوی مفهومی چابکی سازمانی. فصلنامة رشد فناوری. شمارة 36 (تابستان).
 • آذر، ع (1387). علم مدیریت فازی. تهران: موسسة کتاب مهربان نشر.
 • آذردشتی، ا. ه (1389). مدیریت در رسانة رادیو. تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو.
 • ابراهیمیان جلودار، س. ی؛ و ابراهیمیان جلودار، س. م (1390). چابکی سازمانی: سرعت پاسخ‌گویی و انعطاف‌پذیری سازمانی. فصلنامة توسعة انسانی پلیس. 8 (6): 34-13.
 • احسانی مرنی، م (1390). بررسی رابطة هم‌گرایی تکنولوژیکی و ساختار سازمان خبری (مطالعة موردی مطبوعات کشور). پایان‌نامة مقطع ارشد. دانشگاه تهران: تهران.
 • فرهنگی، ع؛ و ابطحی، ا (1391). آیندة رادیو؛ رادیوی آینده. فصلنامة مطالعات مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی. شماره 60.
 • فرزانه، م؛ سهرابی، ب؛ و رئیسی وانایی، ا (1390). بررسی نقش ابعاد ساختار سازمانی در تسهیل چابکی سازمان‌های تولیدکنندة نرم‌افزار. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. 3 (3): 168-135.
 • جعفرنژاد، ا.؛ و شهابی، ب (1386). مقدمه‌ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک. تهران: موسسة کتاب مهر نشر.
 • خجسته‌باقرزاده، ح (1393). مدیریت رسانه. تهران: نیسا.
 • خجسته‌باقرزاده، ح (1386). عناصر اصلی ساخت‌دهی سازمان‌های رسانه‌ای و مقایسة ساختار سازمانی صدا با سیما. فصلنامة رسانه. 18(3): 168-155.
 • مهر یار، ه.؛ و مصلی‌نژاد، م (1392). پیاده‌سازی یک الگوریتم جدید براساس منطق فازی برای سیستم‌های امنیتی مبتنی بر تشخیص گوینده. همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
 • مک کوئیل، د (1388). درآمدی بر نظریة ارتباط‌جمعی. (مترجم: پرویز اجلالی). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 • محسنیان راد، م (1385). ارتباط‌شناسی: ارتباط انسانی (میان‌فردی، گروهی، جمعی). تهران: سروش.
 • نیک‌پور، ا؛ و برکم، ی (1391). چابکی سازمانی و دستیابی به یک مدل چابکی. راهبرد یاس. شماره 30: 170-151.
 • پاکزاد، ا؛ و خواجه‌نایینی، ع (1396). ارزیابی سیاست‌گذاری رسانه‌ای در سازمان صدا و سیما: مطالعة موردی سند چشم‌انداز افق رسانه. فصلنامة راهبرد. شمارة 84.
 • روشندل اربطانی، ط؛ و معتمدی، م (1390). الگوی مناسب رشتة مدیریت رادیو‌- تلویزیونی در کشور از دیدگاه خبرگان و متخصصان. پژوهش‌های ارتباطی. 18(66): 35-9.
 • روشندل اربطانی، ط؛ لبافی، س؛ و امینی، م (1397). طراحی الگوی تسهیل‌گرهای هم‌گرایی فناورانه در ساختار معاونت فنی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. پژوهش‌های ارتباطی. 25(93): 52-29.
 • صفدریان، ع؛ و پورکیانی، م (1396). تبیین روابط بین توانمندی و چابکی سازمانی و ارائة یک الگو درراستای سیاست‌های کلی نظام اداری. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. 9(3): 178-147.
 • سلیمی، م؛ و زارعی متین، ح؛ وزین، م؛ جندقی، غ (1392). بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر چابکی در سازمان صدا و سیما. مدیریت فرهنگ سازمانی. 11(2): 132-115.
 • شهایی، ب (1386). نیاز به چابکی در مدیریت سازمان. ماهنامة تدبیر. 9(3): 21-10.
 • شهایی، ب (1385). بُعد انسانی چابکی سازمانی. ماهنامة تدبیر. شمارة 175: 24-21.
 • سلطانی، ت (1397). راهکارهای انگیزشی کارکنان سازمان صدا و سیما برای مشارکت در فرایند تسهیم دانش به کمک تکنیک‌های بازی‌وارسازی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه صدا و سیما: تهران.

 

 • Chin-Torng, L. Hero, C. & Yi-Hong, T (2005). Agility evaluation using fuzzy logic. International Journal of Production Economics.
 • H. Sharifi, Z. Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organisations: An introduction. Int. J. Production Economics 62 (1999) 7}22.
 • Sharifi, H. & Zhang, Z. (1999) A Metodology for Achieving Agility in Manufacturing Organization. International Journal of Production Economics.
 • Sherehiy, B. Karwowski, W. & Layer, J. (2007). A Review of Enterprise Agility: Concepts, Frameworks, and Attributes. International Journal of Industrial Ergonomics, 37.
 • Yang, S & Li, T. (2002). Agility Evaluation of Mass Customization Product Manufacturing. School of Business Administration, Journal Material Processing Technology.
 • Yussef, M., & Crocitto, M. (2003). The Human Side of Organizational Agility. Industrial Management and Data Systen, 388-397.