نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صدا و سیما (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما

چکیده

گسترش روزافزون رسانه‌‌های نو، تلویزیون را به عنوان یک رسانۀ سنتی، ‌با رقابت و چالش های سختی مواجه کرده است. اما این رسانه همچنان برای حفظ موقعیت و جایگاه خود نزد مخاطب، می‌تواند روش‌های مختلفی را به‌کار گیرد. از جمله، با بهره بردن از ساختارهای مختلف برنامه‌سازی می‌تواند محتوای مناسب و جذابی را در اختیار مخاطبانی با سلیقه‌های متفاوت قرار دهد. در این میان، تنظیم و چینش برنامه ها در کنداکتور پخش شبکه ­ها براساس قالب‌های متنوع برنامه‌سازی، از اهمیت خاصی برای حفظ این جایگاه یا این موقعیت برخوردار است. به این منظور، شناخت و استفاده از انواع برنامه‌های تلویزیونی غیرنمایشی، براساس یک دسته‌بندی معیار، برای برنامه ­سازان ضرورت دارد. پژوهش حاضر درصدد است گونه‌ها و ویژگی های مختلف این نوع برنامه‌ها را معرفی نماید. برای رسیدن به این هدف، مقاله از روش نظریۀ داده‌بنیاد یا زمینه‌ای کلاسیک استفاده کرده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در زمینه گونه‌شناسی برنامه‌های غیرنمایشی تلویزیون مبیّن این است که می‌توان برنامه‌های تلویزیونی را در پنج دستۀ اصلی تقسیم کرد. تلویزیون واقعیت نما (Reality TV)، برنامه‌های ترکیبی، برنامه های گفتگومحور، کلیپ و مستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of Non-Dramatic TV Program Making

نویسندگان [English]

 • ramin shamsaei nia 1
 • abouzar khoshbayan 2

1 Assistant Professor, IRIB University(Corresponding Author)

2 M.A in Media Management, IRIB University

چکیده [English]

Everyday increasing deployment of new media, has faced television as a traditional medium, with a difficult competition and challenge. But this medium, too, can apply different means to sustain its standpoint and situation for its audience. By Taking advantage of different program-making formats, it can provide suitable and attractive content for a range of audiences with different tastes. Whilst, regulating and layout of TV schedule based on a variety of TV programs has special importance in maintaining this position. To achieve this, the recognition and usage of different non-dramatic genres necessitate having a criterion in categorizing the programs. The present research is trying to introduce different genres of programs with their different features. To fulfill this goal, the article has applied the Grounded Theory or Classic Theory. The data analysis concerning genre and non-dramatic formats expresses that we can categorize TV programs into 5 major groups. Reality TV, Variety show, Talk Show, Clip, and Documentary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • TV Program Making
 • TV Genre
 • Non-Dranmatic TV Programs
 • Grounded Theory
 • افدرهاید، پاتریشیا (1389). درآمدی کوتاه بر فیلم مستند. (مترجم: کیهان بهمنی). تهران: انتشارات افراز.
 • حسنقلی‌پور، حکیمه؛ و قلی‌پور، آرین؛ محمدی قاضی‌محله، مهدی، روشندل اربطانی، طاهر (1389). الزامات، ضرورت‌ها و مکانیزم‌های تجاری‌سازی دانش در دانشکده‌های مدیریت. فصلنامة مدیریت بازرگانی. دورة 2 شمارة 4. 60-41.
 • ضابطی جهرمی، احمد (1394) شکل‌شناسی و گونه‌شناسی فیلم مستند. تهران: رونق: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
 • ضابطی جهرمی، احمد (1385). گونه‌شناسی فیلم مستند صنعتی. فارابی. شمارة 59 و 60. 256-251
 • ضابطی جهرمی، احمد (1377). نگرش تئوریک به فیلم مستند. نقد سینما. شمارة 13. 89-83.
 • دوسینی، ه (1382). تلویزیون و برنامه‌هایش. تهران: ادارة کل پژوهش‌های سیما.
 • گلدمن، ل (1382). نقد تکوینی. (مترجم: م. غیاثی). تهران: نشر نگاه.
 • مک کوئین، د (1384). راهنمای شناخت تلویزیون. (مترجم: ع. گیویان؛ و ف. کرمعلی) تهران: ادارة کل پژوهش‌های سیما.
 • معاونت برنامه‌ریزی و نظارت (1387). فرهنگ‌نامة تولیدو معیارهای کمّی و کیفی برنامه‌سازی صدا و سیما. تهران: معاونت نظارت و برنامه‌ریزی.
 • اداره کل اطلاعات و برنامه ریزی معاونت سیما(1388). جزوة خلاصه تعاریف و مفاهیم بازنگری‌شده برنامه‌سازی تلویزیونی، نشرسازمان صدا و سیما.
 • مفاخر، ز. (1384) درآمدی بر مفاهیم و اصطلاحات برنامه‌سازی سیما. 1384: معاونت تحقیقات و برنامه‌ریزی صدا و سیما.
 • میلرسون، ج (1392). فن برنامه‌سازی تلویزیونی. (مترجم: م. رحیمیان) تهران: سروش.
 • میلرسون, ج؛ و اولنز، ج (1395). فرهنگ جامع تولید برنامه‌های تلویزیونی. (مترجم: س. شبانی) تهران: مارلیک.
 • ویلیامز، ر (1385). تلویزیون، تکنولوژی و شکل فرهنگ. (مترجم: م. بیگدلی خمسه) تهران: ادارة کل پژوهش‌های سیما.

ویمر، راجر دی؛ و جوزف آر دومنیک (1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی. (مترجم: کاووس سیدامامی). تهران: انتشارات سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای.Emyy Awards. (2019) https://www.emmys.com.
Glaser, B. (1998). Doing grounded theory: Issues and discussions, Sociology Press. Mill Valley, CA.
Glaser, B. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory, Sociology Press. Mill Valley, CA.
Heath, H. & Cowley, S. (2004). Developing a grounded theory approach: A comparison of Glaser and Strauss. International Journal of Nursing Studies, 41(2): 141–150.
Hill, A. (2005). Reality TV: Audiences and Popular Factual Television. Psychology Press.
Hill, A., Weibull, L., & Nilsson, A. (2007). Public and popular: British and Swedish audience trends in factual and reality television. Cultural Trends, 17-41.
Murray, S., & Ouellette, L. (2009). Reality TV: Remaking Television Culture. New York: New York University Press.
Nabi, R., Stitt, C., Halford, J., & Finnerty, K. (2006). Nabi, R.; Stitt, C.; Halford, J.; Finnerty, K. (2006). “Emotional and cognitive predictors of the enjoyment of reality based and fictional television programming: An elaboration of the uses and gratifications perspective. Media Psychology, 421-447.