نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران( نویسنده مسئول)

چکیده

خبر جعلی را می توان خبری دانست که در ماهیت خود دچار تحریف و از بستر و زمینه اصلی اش جدا شده و بنابراین نامعتبر است. ظهور عصرفناوری­ های ارتباطی دیجیتال و ویژگی ­های آن که تغییرات گسترده­ ای را در نظام­ های تولید، توزیع و مصرف رسانه ­ای موجب شده است از یک طرف بستر بسیارگسترده ­تر و مهیاتری برای انتشار و مصرف اخبارجعلی فراهم آورده  و از طرف دیگر امکانات شناسایی و مقابله با این نوع اخبار را نیز توسعه داده است. امّا به نظر می­ رسد آن چه که در ابتدا و حتی پیش از استراتژی­ ها و تکنیک­ های مقابله باید مورد توجه قرار گیرد، پرداختن به ماهیتِ اخبار جعلی و دلایل ظهور و بروز آن در عصر دیجیتال است. در این پژوهش با استفاده از روش فرا تحلیل کیفی و بهره­گیری از مطالعات و پژوهش ­های صورت گرفته، به تعریف چیستی و تبیین چرایی اخبار جعلی در عصر فناوری ­های ارتباطی دیجیتال پرداخته شده است. مطالعه و مقایسه­ ی دیدگاه­ های مطرح شده در این حوزه، شناسایی وجوه افتراق و اشتراک آن­ها و همین طور نوع نگاهِ آن­ها به مقوله اخبار جعلی در کنار تطبیق، ترکیب و تفسیرنتایج،  می تواند ما را به سوی اتخاذ یک رویکرد واقع بینانه برای مواجهه با اخبار جعلی و درک چیستی و چرایی بروزِ رو به گسترشِ آن در عصر ارتباطات نوین جهانی رهنمون شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The “Why & how” of Fake News in Digital Age: A Meta Analysis

نویسندگان [English]

 • Zahra Majdizade 1
 • Milad Mousavi Haghshenas 2

1 Ph. D. Student in Communication Sciences, Faculty of Social Sciences,University of Tehran

2 Ph. D. Student in Communication Sciences, Faculty of Social Sciences University of Tehran(Corresponding Author)

چکیده [English]

Fake News can be understood as a kind of distorted news in its essence which has been separated from its origins and context, hence it is invalid. The era of emerging digital communication technologies and their features has led to broad changes in production disciplines. Media distribution and consumption have provided a broader runway for dissemination and usage of Fake News on one hand and on the other, the capacity of identifying and retaliating to this kind of news has been developed. But it seems that in the beginning, even before strategies and techniques of retaliation, what should be considered is the essence of Fake News and the causes of its emergence in the digital era. In this research by applying a qualitative Meta-analysis methodology and exploitation of previous studies, we try to express the why and how of Fake News in the digital age. By studying and comparing propounded views in this regard, we will come to commonalities and discords. Similarly, their attitude towards the issue of Fake News together with matching, mixing, and interpreting the outcomes, can lead us to acquire a realistic approach towards facing Fake News while understanding its ever-expanding why and how in the new global communication era.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fake News
 • Digital Age
 • Global Communication
 • New Communication Technologies
 • خوارزمی، شهیندخت (1381). ارتباط بینالمللی: ایران و انقلاب دیجیتال. رسانه. (4)13. 47 - 36.
 • ذاکر صالحی، غ (1386). فراتحلیل مطالعات انجامشده در زمینة جذب نخبگان و پیشگیری از مهاجرت آنها. مجلة جامعه‌شناسی ایران. 8(1). 135 - 113.
 • شفیعا، س؛ و شفیعا، م؛ کاظمیان، غ (1392). فراتحلیل روش و نتایج پژوهشهای کیفیت زندگی شهری در ایران. جامعه‌شناسی کاربردی. 24(2). 40 - 21.

 

 • Allcott, H & Gentzkow, M (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. Journal of Economic Perspectives.  31(2). 211–36.
 • Attkisson, S. (2017). The Smear. New York: harperCollinsPublishers Inc.
 • Balmas. M. (2012). When fake news becomes real: combined exposure to multiple news sources and political attitudes of inefficacy, alienation, and cynicism. CommunicationResearch, 41 (3), 430-454. doi: 10.1177/0093650212453600
 • Barclay, D. A (2018). Fake News, Propaganda, and Plain Old Lies. Rowman & Littlefield Publishers.
 • Bartlett, B. (2017). The Truth Matters. New York: Ten Speed Press.
 • Broussard, P. (2013).Fake News, Real Hip: Rhetorical Dimensions of Ironic Communication in Mass Media. Master Thesis in Arts in English.
 • Cook, J., Lewandowsky, S., & Ecker, U. K. H. (2017). Neutralizing misinformation through inoculation: Exposing misleading argumentation techniques reduces their influence. PLoS ONE, 12(5), e0175799. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175799
 • Dice, M (2017).The True Story of Fake News: How Mainstream Media Manipulates Millions. Mark Dice.
 • Einarsdotter, C. (2018). Nytt men inte fejkat om fake news. Bachelor Thesis 15 credits Global Studies.
 • Finneman, T., & Thomas, R.J. (2018). A family of falsehoods; Deception, media hoaxes and fake news. Newspaper Research Journal, 39 (3), 350-361. doi: 10.1177/0739532918796228
 • Larkin, J (2017).Ignorance Isn’t Strength: The Need for Secondary Education to Address Fake News. Education and Human Development Master’s Theses.

https://digitalcommons.brockport.edu/ehd_theses/875

 • Linnander, M (2018).Last Night in Sweden: Subtitle: A Critical Discourse Analysis of Sweden in International Media. Master Thesis in Media and Communication Science with Specialization in International Communication.
 • Macleod, A. (2018). Bad News from Venezuela; Twenty years of fake news and misreporting. New York: Routledge.
 • Marchi, R. (2012). With facebook, blogs, and fake News, teens reject journalistic “Objectivity”. JournalofCommunicationInquiry, 36 (3), 246-262. doi: 10.1177/0196859912458700
 • McChesney, R. (2011). The Stewart/ Colbert Effect; Essays on the Real Impacts of Fake News. New York: Mcfarland & Company, Inc.
 • McGonagle, T. (2017). Fake news”: False fears or real concerns?. Netherlands Quarterly of Human Rights, 35 (40), 203-209. doi: 10.1177/0924051917738685
 • Nielsen, S. (2018).When Looks Deceive News Is Anything But: An Ideology-Centered Critical Discourse Analysis of The Kremlin Meddlers’ Twitter Communication & The Media’s Portrayal of The Meddlers in The Context of The U.S Presidential Election of 2016 and The Brexit Refrendum. Master Thesis in Social Sciences.
 • Rapp, D., & Salovich, N. (2018).Can’t we just disregard fake news? The consequences of exposure to inaccurate information. PolicyInsightfromtheBehavioralandBrainSciences, 5 (2), 232-239. Doi: 10.1177/2372732218785193
 • Richardson. N. (2017). Fake news and journalism education. Asia Pacific Media Educator, 27 (10, 1-9. doi: 10.1177/1326365X17702268
 • Schackmuth, A (2018). Extremism, fake news and hate: effects of social media in the post-truth era. College of Liberal Arts & Social Sciences Theses and Dissertations. https://via.library.depaul.edu/etd/245
 • Schwartz, A. B. (2015). Broadcast Hysteria. New York: Hill and Wang.
 • Shirsat, A. (2018). Understanding the Allure and Danger of Fake News in Social Media Environments. Master Thesis in Education
 • Sullivan, M. (2018). Why librarians can’t fight fake news. Journal of Librarianship and Information Science, 1-11. doi: 10.1177/0961000618764258
 • Peters, M. A., Rider, SH., Hyvönen, M., Besley, T (2018).Post-Truth, Fake News: Viral Modernity & Higher Education. Springer.
 • Timulak, L. (2009). Meta-analysis of qualitative studies: A tool for reviewing qualitative research findings in psychotherapy. Psychotherapy Research, 19(4/5): 591-600.