نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه ژورنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران. ( نویسنده مسئول).

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2021.249522.1142

چکیده

استفاده از ژانر مستند، راهبردی اساسی در جذب مخاطب و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی است. هدف این پژوهش، شناسایی مزیت‌های رقابتی شبکة افق در حوزة فیلم مستند است. این تحقیقِ کیفی با روش مصاحبۀ عمیق انجام شده است. روش نمونه‌گیری، هدفمند و جامعۀ آماری تحقیق را سه گروهِ: اساتید دانشگاهیِ حوزۀ مستند و رسانه، مستندسازان و مدیران شبکۀ افق تشکیل می‌دهند. حجم نمونه، براساس قاعدة اشباع در تحقیق، 12 نفر بوده است. دسته‌بندی مفاهیم به‌دست‌آمده درخصوص مزیت‌های رقابتی این شبکه، در سه گروه اصلیِ: اعتبار رسانه‌ای، تمایز ساختاری و ارتباطات سازمانی، از جمله یافته‌های این پژوهش است. ارتباط دوسویة تأثیرگذار با مؤسسات برون‌سازمانی، سهولت جذب منابع مادی و محتوایی، وجود ساختار، کنداکتور و کارگروه ویژة مستند  از جمله مزیت های رقابتی این شبکه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Competitive Advantages of Ofogh TV Network in Documentary Film Realm

نویسندگان [English]

  • jahandar amiri 1
  • mehrdad bazrpash 2
  • saeed enayaty 3

1 Assistant Professor, Department of Journalism and News, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).

2 Assistant Professor, Department of Media Management, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.

3 M.A. in Media Management, Department of Media Management, Communication and Media Faculty, IRIB University,Tehran, Iran.

چکیده [English]

Presenting documentary films is a fundamental strategy for attracting an audience in order to explain the Islamic revolution discourse. The goal of this research is to recognize the competitive advantages of the Ofogh TV network in the documentary film realm. The present research is qualitative and has been done by in-depth interview methodology. The sampling mode is purposeful and the statistical population consists of 3 groups: Academics of Media & Documentary Film, Documentarists & Media Managers of Ofogh TV Network. The sample size was 12 people according to the theoretical saturation. Categorization of the obtained data in regard to the competitive advantages of the network can be divided into 3 groups of Media Validity, Structural Differentiation, and Organizational Communication. The mentioned facts are among the outcomes of the research. Effective & interactive connection with institutions outside the IRIB domain, easier fundraising & content providing, existing structure, TV schedule, and special think tank for documentary films are competitive features of this network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ofogh TV Network
  • Competitive Advantages
  • Documentary Film
  • Media Management
-اخوان‌فر، محسن (1394). تدوین راهبردهای مطلوب شبکة افق سیمای جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامة دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
-آقاخانی، سیما؛ و دانایی، حبیب الله (۱۳۹۰). بررسی مزیت‌های رقابتی بازار تابلوی برق ایران ( بررسی موردی شرکت پارس تابلو).وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه پیام نور استان البرز. دانشکدة مدیریت و اقتصاد.
-خجسته، حسن (1396). «الگوهای هنجاری تولید محتوای رسانه­ها: راهبرد ایجاد مزیت رقابتی». فصلنامة مطالعات فرهنگ ارتباطات.
-رمضان‌نژاد، جواد، مدیر سابق شبکة افق سیما (1393). نشست خبری شبکة افق سیما.
-سرافراز، محمد، رئیس سابق سازمان صدا و سیما (1393). ویژه‌برنامة افتتاح شبکة افق. صفحة رسمی شبکة خبر سیما. https://bit.ly/2XCcipa.
-شاه منصوری، بیتا؛ و دیگران (1391). «اعتبار رسانه­ای به‌عنوان یک منبع استراتژیک». فصلنامة مطالعات رسانه­ای. سال هشتم. شمارة نوزدهم. زمستان 1391.
-طالقانی، محمد؛ و فروغی مهر، ط (1387). «مزیت رقابتی پایدار (مفاهیم، کاربردها، روش‌ها)». فصلنامة مدیریت. شمارة 139.
-غفاری، جلال (1398). مدیر شبکة افق در نشست رسانه و گام دوم انقلاب. سایت دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. https://bit.ly/2RZjBkq.
-فرهنگی، علی اکبر؛ و خواجه‌ئیان، دنیس (1394). مدیریت رسانه، رویکرد مدیریت زنجیرة ارزش. تهران: انتشارات دانشگاه صدا و سیما.
-قاسمی، ابوالحسن (۱۳۹۱). مستند تلویزیونی در آستانة قرن ۲۱. تهران: نشر دانشگاه صدا و سیما.
-محمدپور، احمد (1390). روش تحقیق کیفی ضد روش. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
-میرزایی اهرنجانی، حسن؛ و دیگران (1391). «طراحی مدل سنجش اعتبار رسانه­ای. مطالعة موردی: برنامه‌های خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران». فصلنامة مدیریت دولتی. دورة چهارم. شمارة 9. بهار1391.
-مهری، علی؛ و خداداد حسینی، سید حمید (1383). «طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودروی ایران». فصلنامة مدرس علوم انسانی. دورة نهم. شمارة دوم.
-مهری، علی (1382). «نگاهی نظری به مقولة مزیت رقابتی پایدار». نشریة تدبیر. شمارة 140.
-نصیری سوادکوهی، رضا (1395). کارآفرینی، تئوری‌ها و کاربردها. تهران: انتشارات مؤلفان.
-وارد، پل (۱۳۹۱). مستند، حواشی واقعیت. (مترجم: حمیدرضا احمدی لاری). تهران: نشر ساقی.
-هومن، حیدر علی (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: انتشارات سمت.
 
-Amit, R; & Schoemake. (1993). "Strategic Intent and Organizational Rents". Strategic Management Journal. Vol.14. 1993.
-Barney, J. B (1999). "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage". Journal of Management. 17(1):112-132.
-Huggins, R; & Izushi, H (2015). "The Competitive Advantage of Nations: origins and
journey". Competitiveness Review. 25(5), 458-470.
-Keung, L (2008). Strategic  Management in the Media. London: Sage. 
-McQuail. D (2006). Mass Communication Theory (5th. ed.). London:
Sage.
-Lismen, I.M.Chan; & Margaret, A (2004). "Shaffer", "The Impact of Organizational Culcure, Competitive Strategy and Human Resource Management Practices on Firm Performance". The International Journal of Human Resource Management. Vol. 15.
-Miguel A; & Roderigrez M. A; J.E. Ricart; Pablo Shanchez. (2002)."Sustainable Development and The Sustainadility of Competitive Advantage". Creativity and Innovation Management. Vol. 11. No. 3.