نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، گروه ارتباطات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه ارتباطات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

10.22034/jiscm.2021.256716.1170

چکیده

این پژوهش، درصدد شناسایی عوامل مؤثر در بروز پدیدة وارونگی افکار عمومی است. روش تحقیق، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده و در این راستا، با 21 تن از کارشناسان و صاحبنظران علوم ارتباطات، رسانه‌، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، مصاحبة عمیق نیمه‌ساختاریافته انجام شده است. روش نمونه‌گیری نیز، هدفمند وابسته به معیار است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، وارونگی افکار عمومی- به‌عنوان پدیده‌ای چندبُعدی و موضوعی میان‌رشته‌ای- مسئله‌ای فرایندی و از جنس واکنش‌هاست که عواملی نظیر: ضعف عملکرد نظام اطلاع‌رسانی و رویکرد سنتی و انفعالیِ رسانه‌های رسمی، وجود شکاف در اجتماع و بی‌اعتنایی به نیازهای واقعی مردم، عدم توجه به ظرفیت‌های اقناعی و... از مهمترین عوامل مؤثر در بروز آن هستند. همچنین لازم است مسائلی مانند: جلب اعتماد عمومی و مراقبت دائمی از آن، اولویت‌بخشی به مخاطب در فرایند ارتباطی، توجه ویژه به مقولة اقناع در فرایند مدیریت پیام و... برای جلوگیری از بروز پدیدة وارونگی افکار عمومی در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Factors in the Emergence of Inversion Phenomenon on Public opinion

نویسندگان [English]

  • sepehr khalaji 1
  • faezeh taghipour 2
  • reza esmaili 3

1 Ph.D.Student in Social Communication Sciences, Department of Communication, Faculty of Management, Islamic Azad University of Isfahan(khorasgan), Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Communication, Faculty of Management, Islamic Azad University of Isfahan(khorasgan), Isfahan, Iran. (Corresponding Author).

3 Assistant Professor, Department of Cultural Management and Planning, Faculty of Management, Islamic Azad University of Isfahan (khorasgan), Isfahan,Iran.

چکیده [English]

This research is trying to identify the effective factors in public opinion inversion. The methodology of the research is qualitative & phenomenological in category. To achieve this, 21 experts & pundits from communication, media, sociology & psychology have participated in semi-structured in-depth interviews. The findings show that the inversion of public opinion- as a multidimensional phenomenon & interdisciplinary – is dependent on its process & reactions. Factors such as weakness in information exchange, reactionary & traditional routs of official media, sensing the divide in society while ignoring real needs of the public, neglecting the persuasive capacities…. are among the most important factors in emerging of the inversion. Likewise, gaining public opinion satisfaction and maintaining it, assigning the target audience in communication process, paying special attention to persuasion issue in the process of managing the message are the factors which can prevent facing inversion if taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Opinion
  • Message
  • Audience
  • Persuasion
  • Inversion
- آقاسی، محمد (1397). افکار عمومی و شبکه‌های مجازی. تهران: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران.
- جاوت، گارت؛ و اُدانل، ویکتوریا (1394). تبلیغات و اقناع. (مترجم: حسین افخمی). چاپ دوم. تهران: انتشارات همشهری.
- حکیم‌آرا، محمدعلی (1393). ارتباط متقاعدگرانه در تبلیغ. چاپ پنجم. تهران: سمت.
- ساروخانی، باقر (1383). «اقناع، غایت ارتباطات». فصلنامة نامة علوم اجتماعی. شمارة 23. 115-93.
- فرهنگی، علی‌اکبر؛ و نعمتی انارکی، داود (1394). رسانه و خبر، برخی دیدگاه‌های غالب و انتقادی. چاپ اول. تهران: دانشگاه صدا و سیما.
- فاطمی‌راد، محمدحسن؛ و صابری، لیلا؛ ناقل، صدیقه (1395). روان‌شناسی خبر. چاپ اول. تهران: وانیا.
- فلیک، اووه (1399). درآمدی بر تحقیق کیفی. (مترجم: هادی جلیلی). چاپ اول. تهران: نشر نی.
- کاستلز، مانوئل (1396). قدرت ارتباطات. (مترجم: حسین بصیریان جهرمی). چاپ اول. تهران: علمی و فرهنگی.
- کتبی، مرتضی (1376). «افکار عمومی، نیروی سیاسی کم‌شناخته». فصلنامة رسانه. سال 8. شمارة 30. 47-42.
- لازار، ژودیت (1380). افکار عمومی. (مترجم: مرتضی کتبی). چاپ اول. تهران: نشر نی.
- متولی، کاظم (1384). افکارعمومیوشیوه‌هایاقناع. چاپ اول. تهران: بهجت.
- مقتدایی، لیلا؛ و امیری اسفرجانی، زهرا (1396). «تأثیر افکار عمومی بر احساس امنیت شهروندان اصفهانی». فصلنامة راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. سال ششم. شمارة دوم. 88-63.
- مهدی‌زاده، سید محمد (1396). نظریه‌های رسانه؛ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. چاپ ششم. تهران: همشهری.
- نصر، احمدرضا (1392). «روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌های مصاحبه». مجلة عیار پژوهش در علوم انسانی. سال چهارم. شمارة اول. پیاپی 7. ص 71.
- وردی‌نژاد، فریدون؛ و بهرامی رشتیانی، شهلا (1388). جامعه‌شناسی خبر. چاپ اول. تهران: ثانیه.
- یحیایی ایله‌ای، احمد (1380). روابط عمومی در سازمان‌ها. چاپ اول. تهران: آذربرین.
- یعقوب‌زاده، رحیم؛ و فلاح مین‌باشی، فاطمه (1387). مبانی سنجش افکار عمومی. چاپ دوم. تهران: جهاد دانشگاهی.
 
-Ang, Ien (1995). The Nature of the Audience. in John.Dowing and Ali Mohammadi (eds) Questioning the Media. Sage Publications.
-Brehm, Sharon; & Brehm, Jack.W (1981).  Psychological reactance: a theory of freedom and control. New York: Academic Press.
-Biddle, Phillips Randolph (1966). An experimental study of ethos and appeal for over behavior in persuasion. Unpublished doctoral dissertation. University of Illinos. Urbana.
-Farrelly, Matthew; C &. Healton, Cheryl. G; Davis, Kevin. C; Messeri, Peter; Hersey, James. C; Haviland, M. Lyndon (2002). "Getting to the truth: Evaluating national tobacco countermarketing campaigns". American Journal of Public Health. 92. 901–907.
-Gnatyuk, Sergiy; & Akhmetova, Jamilya (2019). Quantitative Evaluation Method for Mass Media Manipulative Influence on Public Opinion.
-Hastorf, Albert. H; & Hadley, Cantril (1954). "They saw a game; a case study". The Journal of Abnormal and Social Psychology. 49(1). 129- 134.
-Hovland, Carl. I; & Janis, Irving. L; Kelly, Harold. H (1953). Communication and persuasion: Psychological studies of opinion change. New Haven, CT: Yale University Press.
-Hovland, Carl. I; & Sherif, Muzafer (1980). Social judgment: Assimilation and contrast effects in communication and attitude change. Westport: Greenwood.
-Jung, Jeamin; & Samsup, Jo (2013). "Third-person effects of Internet stock recommendations". Social Behavior and Personality. 41. 1435-1444.
Laughey, Dan (2007). Key Themes in Media Theory. Mc Graw Hill Publications.-
Mcquail, Denis (1994). Mass communication Theory. Sage Publications.-
-Mcleod, Douaglas. M; & Wise D; Perryman M (2017). "Thinking about the media: a review of theory and research on media perceptions. media effects perceptions, and their consequences". Rev Commun Res. 35–83.
-O Donnell, Victoria; & Kable, June (1982). Persuation: An interactive dependency approach. New York: Randon House.
-Ponder, James. D; & Haridakis, Paul (2015). "Selectively social politics: The different roles of media use on political discussion". Mass Communication and Society. 18. 281-302.
-Plous, Scott (1993). The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw Hill.
-Roloff, Michael .E; & Miller, Gerald .R (Eds) (1980). Persuasion: New York direction in theory and research. Beverly Hills. CA:Sage.
-Westwood, Sean (2015). The Role of Persuasion in Deliberative Opinion Change. Political Communication persuasion. Unpublished doctoral dissertation. University of Illinos. Urbana.
-Witte, Kim (1992). "Putting the fear back in fear appeals: Reconciling the literature". Communication Monographs. 59. 329–349.
-Wegner, Daniel. M (1994). "Ironic processes of mental control". Psychological Review. 101. 34–52.
-Zhong, Zhi-Jin (2009). "Third-person perceptions and online games: A comparison of perceived antisocial and pro-social game effects". Journal of Computer Mediated Communication. 14. 286-306.
-Zuowei, Zhao (2017). Analysis on the Reasons for Reversal of Public Opinion under the Environment of New Media. Atlantis