نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استاد جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2021.271716.1197

چکیده

احساس امنیت، یکی از مولفه‌های کیفیت زندگی است که نبود آن، به بروز آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود. از آنجا که رسانه‌ها، به‌ویژه تلویزیون، نقشی مهم در ایجاد احساس امنیت دارند، این پژوهش، درصدد واکاوی تأثیر برنامه‌های سیمای ایلام بر احساس امنیت اجتماعی مخاطبان جوان است. این پژوهش، به روش کیفی، انجام گرفته و جامعة آماری آن را کارشناسان حوزه‌های رسانه و مسائل اجتماعی شهر ایلام تشکیل می‌دهند. از این میان، 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمندِ اطلاعات‌محور، انتخاب شدند. پس از جمع‌آوری داده‌ها، با استفاده از روش تحلیل مضمون و بهره‌گیری از نرم‌افزار MAXQDA، مدل مفهومی تحقیق توسط نرم‌افزار Smart PLS استخراج ‌شد. یافته های تحقیق نشان می دهد در مضامین استخراج شده، مضمون فراگیر، «افزایش احساس امنیت اجتماعی جوانان» است. در نتیجه گیری، راهکارهای مناسب به‌منظور افزایش نقش برنامه‌ها در احساس امنیت اجتماعی جوانان در مقاله بیان‌شده است، که در این میان نقش برنامه‌های  نمایشی، طنز و سرگرمی و آموزشی  بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of TV Programs o Ilam Domestic Network of IRIB in Enhancing the Sense of Social Security for Young Adults

نویسندگان [English]

  • ali asadi 1
  • Khalil Mirzaei 2
  • Ali Reza Mohseni Tabrizi 3

1 Ph.D. Student in Sociology, Department of Sociology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, of Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Psychology and Social Sciences, Roodehen Branch Islamic, Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

3 Full Professor, of Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The concept of sensing social security is one of the components of quality life. The media, especially television has an undeniable role in this regard. The lack of proper television can cause social trauma & lead to crisis. Therefore, this research has been done with an approach of exploring the role of the Ilam TV network in enhancing the sense of social security among the youth in society. This research is qualitative and its statistical population consists of Ilam’s experts in the field of media & social affairs. 30 people have been chosen and by info-based purposeful sampling the necessary data was collected, then a thematic analysis was applied by MAXQDA software. To achieve this, another software (Smart PLS) was used for model making. The findings of the research show that among the extracted themes, one is collectively stressing “social security enhancement for the young adults”. In the conclusion of the research, suitable solutions for attaining the sense of social security for the youth have been proposed. Among different TV programs, genres like drama, comedy & infotainment have a higher-level role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilam TV Network
  • Sensing Security
  • Social Security
  • Young Audience
-         احمدی، حبیب؛ و عربی، علی؛ حکیمی‌نیا، بهزاد (1392). بررسی رابطة مصرف رسانه‌ای و ترس از جرم (موردمطالعه: شهر کرج).سال سوم. شمارة هفتم.
-         استونز، راب (1379). متفکران بزرگ جامعه‌شناسی. (مترجم: مهرداد میردامادی). تهران: نشر مرکز.
-         بشیریه، حسین (1382). آموزش دانش سیاسی. تهران: مؤسسة پژوهش نگاه معاصر.
-         برآورد اجتماعی (1398). اولویت جرائم و آسیب‌های اجتماعی استان ایلام. معاونت اجتماعی نیروی انتظامی. گزارش مطالعاتی 67.
-         بوردیو، پیر (1381). نظریة کنش. (مترجم: مرتضی مردیها). تهران: نقش و نگار.
-         بیابانی، غلامحسین (1395). نقش وسایل ارتباط‌جمعی در امنیت اجتماعی. چاپ پنجم. تهران: آشنایی.
-          بیات، بهرام (1388). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان تهرانی. فصلنامة انتظام اجتماعی. سال اول. شمارة 35.
-         تاج‌بخش، کیان (1385). سرمایة اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران: نشر شیرازه.
-         ترابی، یوسف؛ و گودرزی، آیت (1383). ارزش‌ها و امنیت اجتماعی. فصلنامة دانش انتظامی. سال 6. شمارة 2.
-         چلبی، مسعود (1375). جامعه‌شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی. تهران: نشر نی.
-         حبیب‌زاده، اصحاب؛ و افخمی، حسین؛ نادرپور، محمدرضا (1388). بررسی نقش دوگانة رسانه‌های جمعی در پیشگیری و وقوع جرائم. فصلنامة انتظام اجتماعی. سال اول. شمارة دوم.
-         دلاور، علی؛ و جهان‌تاب، محمد (1390). تأثیر سرمایة اجتماعی بر احساس امنیت. پاییز 1390. شمارة 27.
-         رجبی‌پور، محمود (1384). درآمدی بر عوامل مؤثر بر احساس امنیت؛ کنکاشی بر جنبه‌های مختلف امنیت عمومی و پلیس. مجموعه‌مقالات 2. معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی.
-         رفیعیان، مجتبی؛ و مولودی، جمشید ( 1390 ). رویکردها و روش‌های سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری. چاپ اول. تهران: آذرخش.
-         ریتزر، جورج (1380). نظریۀ جامعه‌شناسی در دوران معاصر. (مترجم: محسن ثلاثی). تهران: علمی.
-         سلطانی‌فر، محمد (1387).آموزش رسانه‌ای تأمین و حفظ امنیت اجتماعی. نشریة کارگاه. دورة دوم. شمارة 3.
-         صادقیان، سید جلال (1388). بررسی نقش کارکردی رسانه‌ها در امنیت ملی و عمومی. فصلنامة دانش انتظامی. سال دوازدهم. شمارة اول.
-         عبادینی، ناصر (1384). اهداف، محورها، اولویت‌ها و سیاست‌های تولید، تأمین و پخش صدا و سیما. تهران: شمارة31.
-         قاسمی، محمد (1389). بررسی نقش رسانه‌ها در ایجاد هم‌گرایی ملی و امنیت پایدار (با تأکید بر هم‌گرایی مرزنشینان استان آذربایجان غربی). فصلنامة نظم و امنیت انتظامی. شمارة سوم. سال دوم.
-         قاسمی، محمد؛ و بار سلطان، سیده رؤیا (1390). رسانه‌های جمعی و پیشگیری از جرم (با تأکید بر برنامه‌های تلویزیونی پلیسی). فصلنامة نظم و امنیت انتظامی. شمارة سوم. سال سوم.
-         گیدنز، آنتونی (1380). پیامدهای مدرنیت. (مترجم: محسن ثلاثی). تهران: نشر مرکز.
-         ماندل، رابرت (1377). چهرة متغیر امنیت ملی. (مترجم: پژوهشکدة مطالعات راهبردی). تهران: انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
-         محبوبی‌منش، حسین (1391). جامعه‌شناسی ارزش‌ها با تأکید بر نظم و امنیت. تهران: دانشگاه علوم انتظامی.
-         مصطفوی کهنگی، فرحناز (1394). نقش رسانه‌ها در امنیت اجتماعی. فصلنامة علمی- تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت. سال هشتم. شمارة 1. پیاپی 24.
-         موز، م (1383). تربیت‌بدنی و امنیت اجتماعی. فصلنامة مطالعات امنیت اجتماعی. ش 3: 88.
-         نــوروزی، فیض‌اله؛ و فــولادی ســپهر، سارا (1388). بررســی احساس امنیت اجتماعی زنان 29-15 سالة تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. فصلنامة راهبرد. شمارة 53.
-         نخعی کمال‌آبادی، عیسی؛ و امیرآبادی، محمد؛ محمدی‌پور، هیرش ( 1389). انتخاب استراتژی بهینه براساس تحلیل swot  و روش فرایند تحلیل شبکه‌ای. فصلنامةمدیریتصنعتیدانشکدة علومانسانیدانشگاهآزاداسلامی. شمارة 11.
-         هاشمیان‌فر، سید علی؛ و دهقانی، حمید؛ اکبرزاده، فاطمه (1392). تأثیر دین‌داری و رسانه‌های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان. فصلنامة پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. سال دوم. شمارة پیاپی 5. شمارة اول.
 
 
-Barak. G (Ed.) (1994). Medin, Process And the social Constructlon of Crime. New York. NY. Garlan.
-Shah, dhavan (1998). civic engagement, interpersonal trust and television
se: an individual level ssessment of social capital. political psychology. vol19. no 3.
-Zallaghi, Alli (2017). Examines The Role of Media in The Prevention of Crime. Journal East European Business Law. page(s): 101-111.