نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات؛ گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران،

3 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات؛ گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jiscm.2021.296803.1242

چکیده

رسانه‌های اجتماعی، فرصتی را در اختیار گروه‌های مختلف مردم قرار داده که بتوانند تجربۀ زندگی روزمرۀ خود را بصری کنند. این بصری‌سازی زندگی روزمره توسط زنان اینفلئونسر در شبکۀ اجتماعی تصویرمحور اینستاگرام انجام می‌شود، در این مقاله، گفتمان غالب بازتولیدشده توسط این کاربران، موردمطالعه قرار گرفته است. با به‌کارگیری چارچوب مفهومی متشکل از نظریۀ تحلیل گفتمان فوکو، بازنمایی جنسیت باتلر و فرهنگ تصویری میروزئف، می‌توان با مطالعۀ تصاویر نمایش‌داده‌شدۀ زنان توسط خودشان در اینستاگرام، به این سؤال پاسخ داد که آیا این تصاویر، برساخت و گفتمان متفاوتی از جنسیت ایجاد کرده است یا در چارچوب همان گفتمان‌های غالب گذشته قرار می‌گیرند؟ به این منظور، 27 صفحۀ اینستاگرامی زنان اینفلئونسر با دنبال‌کنندگان بالای 500 هزار نفر، انتخاب شد. در مجموع، 315 پست (تصویر و متن) نیز به‌عنوان نمونه، مورد استفاده قرار گرفت و با روش تحلیل گفتمان بصری، مضامین اصلی و فرعی گفتمان استخراج شد. تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد گفتمانی که توسط زنان اینفلئونسر بازتولید می‌شود، شامل گفتمان‌های مردسالاری و سرمایه‌داری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Visualization of Female’s Daily Lives; The Dominant Discourse of Female Influencers on Instagram

نویسندگان [English]

  • Azam Ravadrad 1
  • Mansoureh Hajjari 2
  • Zahra Majdizade 3

1 Professor of Communication, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, The University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student in Communication, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, The University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author)

3 Ph.D. Student in Communication, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, The university of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Social media has provided an opportunity for various groups of people to visualize their everyday life. This visualization of everyday life is done by female influencers on the Instagram image-based social network. In this article, the dominant discourse reproduced by these users has been studied. Using a conceptual framework consisting of Foucault's theory of discourse analysis, Butler's ‘gender representation’, and Mirzoeff 's ‘visual culture’, the question of whether these images create a different discourse of gender or they fall within the same dominant discourses can be answered through studying the images of females as shown by themselves. For this purpose, the Instagram pages of 27 female influencers with more than 500,000 followers were selected. Overall, a total of 315 posts (image and text) were also selected as a sample out of which the main themes and sub-themes of the discourse were extracted by visual discourse analysis method. The discourse analysis of the findings shows that the discourse reproduced by female influencers includes both discourses of patriarchy and capitalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Culture
  • Everyday Life
  • Females
  • Visual Discourse Analysis
  • Instagram
استریناتی، دومینیک .(1380). مقدمه­ای بر نظریه­های فرهنگ عامه. ترجمه ثریا پاک­نظر، تهران :نشر گامنو، چاپ اول
جنکینز، ریچارد .(1384). هویت اجتماعی. ترجمه: تورج یاراحمدی، تهران: نشر شیرازه
راودراد، اعظم؛گشنیزجانی، گلناز. (1396). «گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام»، فصلنامه مطالعات رسانه های نوین. س 3، ش 10، ص 259-304
راودراد، اعظم؛ زندی، مسعود. (  1385 ). «تغییرات نقش زن در سینمای ایران»، مجله جهانی رسانه، دوره 1، ش2، ص27-1
رز، ژیلیان. (1394). روش و روش­شناسی تحلیل تصویر، ترجمه سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی، ناشران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات/ مرکز پژوهش و ستجش افکار صدا و سیما
رهبر مهرپو، بهناز و رشیدی، احتشام و دانایی، ابوالفضل. (1398). «تبیین رابطۀشبکة اجتماعی مجازی اینستاگرام و بازتعریف هویت جنسیتی زنان»، پژوهش­نامه زنان، دوره 10، ش28، ص112-85
سلطانی گرد فرامرزی، مهدی. (1389). «تغییرات جنسیت در سینمای ایران»،  پژوهش زنان، ش 1و2 (پیاپی 14)
عینی­فر، مینا. (1395). «مطالعه شیوه­های خود اظهاری با عکس در شبکه­های اجتماعی با تاکید بر اینستاگرام»، پایان­نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر مسعود کوثری
کاستلز، مانوئل. (1382). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمـه: حسـن چاوشـیان، چاپ سوم، تهران، طرح نو
کیانی، مژده. (1398). «هویت جنسیتی کاربران شبکه­های اجتماعی، تحلیل گفتمان کامنت­های کاربران اینستاگرام و تلگرام»، فصلنامه مطالعات رسانه­های نوین، س5، ش 20، ص147-177
کوثری, مسعود؛ فرید عزیزی و حمید عزیزی. (۱۳۹۳). «بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی پودر لباسشویی پرسیل»، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 7، ش 4، ص189-212
مهدی زاده، سید محمد. (1389)؛ نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران: نشر همشهری، چاپ اول 1389.
 
میلز، سارا .(1389). میشل فوکو، مترجم: مرتضی نوری، پخش دیجیتال نقش
 

Döring,N, Reif,A, Poeschl, S. (2016). How gender-stereotypical are selfies? A content analysis and comparison with magazine adverts Computers in Human Behavior, Elsevier, vol 55, Pp 955-962

 
Banet-Weiser, S. & Portwood-Stacer, L. (2017). The traffic in feminism: an introduction to the commentary and criticism on popular feminism, Feminist Media Studies, Pp17:5, 884-888
 
Gill, R.( 2016). “Post-Postfeminism?: New Feminist Visibilities in Postfeminist times.” Feminist Media Studies, vol 16, No4, Pp 610-630
 
Jackson, S .(2020) “A very basic view of feminism”: feminist girls and meanings of (celebrity) feminism, Feminist Media Studies,  Lorde, Audre. 1988. Burst of Light: Essays. Ann Arbor, MI: Firebrand Books.
 
Mitchell, W.J.T. (2002). Showing seeing: a critique of visual culture. Journal Of Visual Culture, , Vol 1(2), Pp 165-181
 
Mirzoeff, N (1999).  An Introduction to Visual Culture. London: Routledge
 
Polit, D. & Hungler, B. (2002). nursing research. 5th edition Lippincott: Philadelphia, Pp349-360.
 

Rose, J . Mackey-Kallis,S. Shyles,L, & Barry,K. (2012). Face it: The impact of gender on social media images , Communication, Taylor & Francis, Pp 588-607 

 
Rose, Gillian (2016). Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Thousand Oaks, CA: SAGE. 4th edition

Rottenberg, C.( 2014). “The Rise of Neoliberal Feminism.” Cultural Studies , vol 28, No 3, Pp 418–437

 
 Yasmin,N. Naseem,F, & Raza ,MH. (2018). Creative marginalization of gender: a discourse analysis of advertisements in Pakistani newspapers Creativity Studies,  journals.vgtu.lt, vol 11, No 1, Pp 152-161