نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با توجه به ویژگی‌های پویای صنعت رسانه و بازار محصولات رسانه‌ای، تحولات بیرونی و درونی این صنعت، بسیار زیاد هستند و سازگاری با این تغییرات، از جمله نیازهای مدیریت است. نوسازی استراتژیک کارآفرینانه، عاملی است که به موفقیت بلندمدت سازمان و بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی کمک خواهد کرد. این پژوهش از لحاظ هدف، توسعه‌ای- کاربردی و از لحاظ روش، دارای رویکرد آمیخته اکتشافی است که با هدف طراحی مدل مفهومی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان‌های رسانه‌ای انجام شده است. جامعۀ پژوهش در بخش کیفی، 17 نفر از مدیران ارشد سازمان‌های رسانه‌ای و متخصصان دانشگاهی هستند که در حوزۀ رسانه، سابقۀ فعالیت دارند و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و به‌صورت گلوله‌برفی انتخاب شده‌اند. جامعۀ آماری بخش کمّی پژوهش را نیز مدیران، کارشناسان، خبرگان و فعالان سازمان‌های رسانه‌ای تشکیل می‌دهند که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعۀ نامعین، تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری از طریق روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در مرحلۀ کیفی، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و در مرحلۀ کمّی، پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی، از روش تحلیل‌محتوا و برای داده‌های کمّی، از روش تحلیل عاملی به‌کمک نرم‌افزارهای معادلات ساختاری استفاده شده است. براساس نتایج، تمام ابعاد و مؤلفه‌های نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان‌های رسانه‌ای موردتأیید واقع شدند و عوامل مؤثر بر نوسازی استراتژیک کارآفرینانه، به‌ترتیب عبارت‌اند از: چابکی استراتژیک، ایجاد قابلیت‌های سازمانی، کشف و بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی، هم‌آفرینی ارزش و بازطراحی در مدل کسب‌وکار.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Entrepreneurial Strategic Renewal Model in Media organizations

نویسنده [English]

  • Amir Mohammad Colabi

Assistant Professor, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to the dynamic characteristics of the media industry and the market for media products, the external and internal developments of this industry are numerous, and adaptation to these changes is one of the needs of management. Entrepreneurial strategic renewal is a factor which contributes to the long-term success of the organization and enjoying the environmental opportunities. The purpose of the present study  is development-applied and it has a mixed exploratory (qualitative-quantitative) approach to model  in media organizations. The research community selected using purposive sampling and snowball method.   
The statistical population of the quantitative section also consists of managers, experts, elites and activists of media organizations 384 of whom were selected using Cochran's formula for an indefinite community as the statistical sample through the available sampling method. The data collection tool is semi-structured interview in the qualitative stage and researcher-made questionnaire in the quantitative stage. The qualitative data were analyzed using content analysis and the quantitative data were analyzed through factor analysis using structural equation software. The results showed that all dimensions and components of entrepreneurial strategic renewal were approved in media organizations and the factors affecting entrepreneurial strategic renewal are strategic agility, creating organizational capabilities, discovery and exploitation of the environmental opportunities, value co-creation and reconstruction of the business model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Strategic Renewal
  • Corporate Entrepreneurship
  • Media Entrepreneurship
  • Media Organizations
آقاجانیان، سیمینه؛ و مشایخی، علینقی (1393). نوسازی استراتژیک، اجرای نوسازی‌های موازی و نقش اهرمی ساختار سازمانی، فصلنامۀ انجمن علوم مدیریت ایران، 9(33), 28-1.
روشندل‌اربطانی، طاهر؛ مقیمی، سیدمحمد؛ میناوند، محمدقلی؛ و خواجه‌ئیان، داتیس (1391). چارچوبی برای تجاری‌سازی نوآوری‌های دیجیتال در شرکت‎های کارآفرین رسانه‌ای ایران (مطالعه‌ای چندموردی)،  مدیریت بازرگانی، 4 (1)، 88-71.
کلابی، امیرمحمد؛ زالی، محمدرضا؛ یدالهی‌فارسی، جهانگیر؛ و رضوانی، مهران (1395). «بافت‌پردازی و  مفهوم‌پردازی نوسازی راهبردی کارآفرینانه»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 27(3): 30-13.
کلابی، امیرمحمد؛ و کریمی‌راد، سیمین (1399). نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در دوران پساکرونا؛ شرکت‌های فعال در صنعت گردشگری، مطالعات مدیریت گردشگری، (ویژه‌نامۀ کووید 19)، 308-285.
 
Achtenhagen, L. (2008). Understanding entrepreneurship in traditional media. Journal of Media Business Studies, 5(1), 123-142.
Akpotu, C. (2016). "Strategic alliance and operational sustainability in the nigerian banking sector". Review of Social Sciences, 1(8), 44-50.‏
Albert, D., Kreutzer, M., & Lechner, C. (2015). "Resolving the paradox of interdependency and strategic renewal in activity systems". Academy of Management Review, 40(2), 210-234.
Amankwah-Amoah, J., Khan, Z., & Osabutey, E. L. (2021). COVID-19 and business renewal: Lessons and insights from the global airline industry. International Business Review, 30(3), 101802.‏
Ardakan, M. A., & Ghanbary, S. (2020). Strategic Choices for Media Managers: A Conceptual Framework for Strategy Adoption. Nordic Journal of Media Management, 1(4), 527-543.‏
Arthofer ,F.Rose,J.(2016)."The Future of Television :Where the US Industry Is Heading", retrieved from, 23-34.
Basu, S., & Wadhwa, A. (2011). "Growth Options And Exit Decisions: Does External Venturing Generate Discontinuous Strategic Renewal?". In Academy of Management Best Paper Proceedings. 3(1), 23-45.
Colabi, A. M., & Khajeheian, D. (2018). "Strategic renewal in corporate entrepreneurship context: A multi-case study". In Competitiveness in Emerging Markets. Springer, Cham.‏
Floyd, S. W., & Lane, P. J. (2014). "Strategizing throughout the organization: Managing role conflict in strategic renewal. Driving Desired Futures, 296-327.‏
Hoag, A. (2008). Measuring Media Entrepreneurship 1. The International Journal on Media Management, 10(2), 74-80.
Horst, S. O., & Murschetz, P. C. (2019). Strategic media entrepreneurship: Theory development and problematization. Journal of Media Management and Entrepreneurship (JMME), 1(1), 1-26.‏
Horst, Sven-Ove, and Johanna Moisander. "Paradoxes of strategic renewal in traditional print-oriented media firms." International Journal on Media Management ,17.3 (2015): 157-174.‏
Jarvi, K., & Khoreva, V. (2020). "The role of talent management in strategic renewal. Employee Relations". International Journal of management. 75-89.
Khajeheian, D. (2013). New venture creation in social media platform; Towards a framework for media entrepreneurship. In Handbook of social media management. Springer, Berlin, Heidelberg.‏
Khajeheian, D. (2017). "Media entrepreneurship: A consensual definition". AD-minister, (30), 91-113.‏
Khajeheian, D., & Arbatani, T. R. (2011). Remediation of Media Markets toward Media Entrepreneurship, how recession reconstructed media industry. In European Media Management Association Conference: Restructuring And Reorientation: Global And Local Media After The Recession.‏
Khajeheian, D., Friedrichsen, M., & Mödinger, W. (2018). An introduction to competitiveness in fast changing business environment. In Competitiveness in emerging markets. Springer, Cham.‏
Kreiser, P., Marino, L., Davis, J., Tang, Z., & Lee, C. (2010). "Firm-level entrepreneurship: the role of proactiveness, innovativeness and strategic renewal in the creation and exploration of opportunities". Journal of Developmental Entrepreneurship, 15(02), 143-163.‏
Kwee, Z., Van Den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2011)." The influence of top management team's corporate governance orientation on strategic renewal trajectories: a longitudinal analysis of Royal Dutch Shell plc", Journal of Management Studies, 48(5), 984-1014.‏
Lai, G. C., Nakamura, H., Yamamoto, S., & Yoneyama, T. (2021). "Adverse retention: Strategic renewal of guaranteed renewable term life insurance policies". Journal of Risk and Insurance.1 (3), 23-45.
Lischka, J. A. (2019). "Strategic renewal during technology change: Tracking the digital journey of legacy news companies". Journal of Media Business Studies, 16(3), 182-201.‏
Mielcarek, P. (2018). "The strategic renewal process–the challenge of creating and capturing value. Management Sciences". Nauki o Zarządzaniu, 23(4), 28-34.
Newman, N (2020). Digital News Report 2020. Reuters Institute, Retrived by: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf
Perez, M., & Hernández, R. (2020). "Commitment to learning, knowledge, and strategic renewal: do family firms manage them differently?." In Entrepreneurship and Family Business Vitality. Springer, Cham.‏
Pettit, K. L., & Crossan, M. M. (2020). "Strategic renewal: Beyond the functional resource role of occupational members". Strategic Management Journal, 41(6), 1112-1138.‏
Pratap, S., & Saha, B. (2018). "Evolving efficacy of managerial capital, contesting managerial practices, and the process of strategic renewal". Strategic Management Journal, 39(3), 759-793.‏
Riviere, M., Suder, G., & Bass, A. E. (2018). "Exploring the role of internationalization knowledge in fostering strategic renewal: A dynamic capabilities perspective". International Business Review, 27(1), 66-77.‏
Rohn, U. (2018). Media management research in the twenty-first century. In Handbook of media management and economics. Routledge.‏
Saez-Martinez, F. J. (2011). "Strategic renewal, cooperation, and performance: a contingency approach'. Journal of Management and Strategy, 2(4), 43.‏
Salamzadeh, A., & Markovic, M. R. (2018). Shortening the learning curve of media start-ups in accelerators: Case of a developing country. In Evaluating media richness in organizational learning. IGI Global.
Shah, H. A., Yasir, M., Majid, A., & Javed, A. (2019). "Promoting strategic performance through strategic orientation and strategic renewal: a moderated mediation model". Management Decision., 3(1), 32-45.
Virta, S., & Malmelin, N. (2017). Ambidextrous tensions: Dynamics of creative work in the media innovation process. The Journal of Media Innovations, 4(1), 44-59.‏
Warner, K. S., & Wäger, M. (2019). "Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal". Long Range Planning, 52(3), 326-349.‏
Will, A., Brüntje, D. and Gossel, B. (2016) ‘Entrepreneurial venturing and media management’, in Managing Media Firms and Industries, 189–206, Springer International Publishing.
Wimelius, H., Mathiassen, L., Holmström, J., & Keil, M. (2021). 'A paradoxical perspective on technology renewal in digital transformation". Information Systems Journal, 31(1), 198-225.‏