نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

ایران، یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، به تعهدات خود عمل کرد، ولی پس از گذشت این مدت، به تدریج اجرای تعهدات خود را کاهش داد. رسانه‌های گوناگون برمبنای گفتمان خود، نسبت به پوشش اخبار کاهش تعهدات برجامی ایران، اقدام کردند. العربیۀ فارسی و خبرگزاری صداوسیما، دو رسانۀ مهم منطقه هستند که هرکدام، از زاویۀ نگاهی متفاوت و براساس گفتمان‌های خود، این اخبار را برای مخاطبان خود پوشش دادند و ما در این پژوهش، به مطالعه، بررسی و تحلیل گفتمان این دو رسانه پرداخته‌ایم. روش پژوهش، تحلیل گفتمان برمبنای رویکرد گفتمان کاوی ون‌دایک است. بازۀ زمانی موردمطالعه، در این پژوهش، از روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا 20 آبان ماه 1398 است. متون موردمطالعه، 8 خبر از مجموع 141 خبر العربیۀ فارسی و 7 خبر از بین 329 خبر خبرگزاری صداوسیماست که  در بازۀ زمانی مذکور به پوشش اخبار کاهش تعهدات برجامی ایران پرداخته‌اند، نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد در العربیۀ فارسی، ایران، عامل ناامنی منطقۀ خاورمیانه و تهدیدی برای جامعۀ جهانی معرفی می‌شود  و علاوه بر گفتمان ایران‌هراسی، گفتمان‌های ایرانِ منزوی و ایرانِ ضعیف و ایران و ایرانِ حامی تروریست، ترویج می‌شود. در مقابل، خبرگزاری صداوسیما بر گفتمان مقاومت، اقتدار و ضداستکباری تاکید دارد و معتقد است ایران به منظور حفظ منافع ملی، اقدام به کاهش تعهدات برجامی خود کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of Farsi Al-Arabiya and IRIB News Agency News Websites in Covering the News on ‘Reduction of Iran’s JCPOA Commitments’

نویسندگان [English]

  • hasan ghasemi 1
  • leila Niroomand 2
  • anni mirzakhanian 2

1 Ph.D. Student in Communication Sciences, Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Iran did its commitments one year after the withdrawal of the US from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) but after this period, Iran gradually reduced its commitments. Different media covered the news on Iran’s reduction of its JCPOA commitments based on their own discourse. Farsi Al-Arabiya and IRIB News Agency are two important media of the region each of which covered the news for their audience from a different point of view and according to their own discourses and we have dealt with studying and analysis of these two media’s discourses in this research. The research method is discourse analysis based on the discourse analysis of Van Dijk. The study period is from May 8, 2019 to November 11, 2019. The texts under study are eight titles out of the 141 by Farsi Al-Arabiya and seven titles out of the 329 by IRIB News Agency which have dealt with covering Iran’s reduction of its JCPOA commitments. The samples have been selected using purposive sampling. The findings show that in Farsi Al-Arabiya, Iran is introduced as the insecurity factor in the Middle East and a threat for the global society and in addition to the Iranophobia discourse, ‘secluded Iran’, ‘weak Iran’ and ‘pro-terrorist Iran’ discourses are promoted. In reverse, IRIB News Agency emphasizes ‘resistance’, ‘authority’ and ‘anti-hegemony’ discourses and regards that Iran has taken action on reduction JCPOA commitments in order to save its national interests.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Analysis
  • IRIB News Agency
  • Farsi Al-Arabiya
  • Reduction of JCPOA Commitments
آقاگل زاده، فردوس (1385). تحلیل گفتمان انتقادی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
خانجانی، مهرناز (2017). پوشش خبری رسانه‌‌ها و انتخاب منابع اخبار در مباحث سیاست خارجۀ آمریکا؛ مطالعۀ موردی توافق‌نامۀ ایران (برجام)، پایان‌نامۀ دکتری، دانشکدۀ ارتباطات دانشگاه ایلنویز شمالی، آمریکا.
خلیلی، عابد (1392). مقایسۀ گفتمان پایگاه‌های الجزیرۀ انگلیسی و پرس تی وی در مورد پوشش خبری درگیری های سوریه، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه صداوسیما، تهران.
دهقان، علیرضا؛ با همکاری حمید عبدالهیان و نورالدین رضوی زاده (1378). بررسی رابطۀ میان افکار عمومی و رسانه،‌ مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، تهران.
شکرخواه، یونس (1381). خبر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. تهران.
شیرزادیان، احمد (1398). مقایسۀ نحوۀ پوشش اخبار خروج آمریکا از برجام در وب‌سایت‌های پرس‌تیوی و سیان‌ان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه صدا و سیما، تهران.
علمداری، مهرداد (1388). «فریمینگ» یا «قاب بندی» چیست؟، مجلۀ کتاب ماه علوم اجتماعی.
فرانکفورت، چاوا؛ نچمیاس، دیوید (1381). روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی، (مترجم: فاضل لاریجانی و رضا فاضل). سروش. تهران.
قاسمی‌نسب، رضاعلی و همکاران (1398). تحلیل زبان‌شناسی خروج آمریکا از برجام در گفتمان دوشبکۀ العربیه و المنار، نشریۀ جستارهای زبانی.
گودرزی، حسن (1389). مقایسۀ گفتمان خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) و سایت بی‌بی‌سی فارسی درمورد اخبار هسته‌ای (با تأکید بر مسئلۀ ساخت تأسیسات هسته‌ای قم«فردو»). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما. تهران.
مطهرنیا، مهدی (1390)، ناکارآمدی در فرایند دیپلماسی عمومی، زمانۀ دور جدید، پژوهشکدۀ فرهنگ و علوم انسانی، شمارۀ 101.
مکدانل، دایان (1380). مقدمه‌ای بر نظریه‌های گفتمانی، (مترجم: حسینعلی نوذری)، نشر فرهنگ گفتمان، تهران.
مولانا، حمید (137۵). جریان بین‌المللی اطلاعات، (مترجم: یونس شکرخواه). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مهدی‌زاده، سید محمد (1389). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، نشر همشهری، چاپ اول، تهران.
مهدی‌زاده، سید محمد (1380). تصویرسازی منفی رسانه‌های غرب از جهان اسلام و ملل شرق تهران: فصلنامۀ رسانه، سال دوازدهم، شمارۀ سوم، شمارۀ 47.
نیک‌ملکی، محمد (1384). تحلیل گفتمان اخبار شبکه‌های العالم و الجزیره با تأکید بر رویدادهای عراق، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه صدا و سیما، تهران.
ورنر، سورین؛ و تانکارد، جیمز (1383). نظریه‌های ارتباطات، (مترجم: علیرضا دهقان). تهران: دانشگاه تهران.
ویندال، سون و همکاران (1387). کاربرد نظریه‌های ارتباطات، (مترجم: علیرضا دهقان)، نشر جامعه‌شناسان، تهران .
ون دایک، تئون ای (1382). مطالعاتی در تحلیل گفتمان، دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌ها، تهران.
هوارث، دیوید (1377). نظریۀ گفتمان، تهران: فصلنامۀ علوم سیاسی، شمارۀ 2.
هوسمن، کارل (1376). بحران وجدان، (مترجم: داود حیدری)، انتشارات رسانه، تهران.
 
AL-Qudaimi, Khansa (2013). Critical Discourse Analysis of BBC English vs. Arabic News Websites, Al-Imam Muhammad Ibn Saud University
Entman, M.R. (2010). Condemned to Report the Media and the Accountability Gap in Iraq War Policy, In Sigrid Koch ˚ Baumgartner and Katrin Voltmer (eds) Public Policy and Mass Media, NewYork, Routledge Press, pp. 194-214.
Mc adam.d.(1996). The framing functions of movement tactics. New York: Cambridge university press.
Scheufele, D.A. & Tewksbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. In Journal of Communication, Vol. 57, No.1, pp. 9-20.