نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 ‏استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

ایدز یا اچ.ای.وی یکی از مسائل مهم حوزۀ سلامت است که تاکنون تلاش­های انسانی برای یافتن درمان قطعی و مؤثر برای آن به نتیجه نرسیده است. افزایش سالانۀ میزان مبتلایان به اچ.ای.وی در سراسر جهان، لزوم توجه به این بیماری و نوع بازنمایی آن در رسانه­های جمعی را توجیه می­کند. از آنجا که نحوۀ بازنمایی بیماری، بر نگرش موجود دربارۀ بیماری، احساسات مربوط به شخص مبتلا و کارهایی که باید دربارۀ بیماری انجام شود، تأثیرگذار است، در این تحقیق با هدف بررسی بازنمایی ایدز/اچ.ای.وی در رسانه­های جمعی به مطالعۀ سه مجموعۀ پزشکی «سایۀ تنهایی»، «حادثه» و «پرستاران» پرداخته­ایم. برای پاسخ به سؤال تحقیق از دو روش نشانه­شناسی و تحلیل گفتمان بهره برده­ایم و در مجموع، 12 صحنه را تحلیل کرده­ایم. واحد تحلیل را نیز «صحنه» در نظر گرفته­ایم. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که در هر کدام از این سریال­ها بر راه­های انتقال خاصی تأکید شده و سایر ابعاد بیماری از جمله روند پیشرفت بیماری، راه­های پیشگیری، راه­های درمان و در واقع، بُعد زیست‌پزشکی این بیماری مغفول مانده است. این در حالی است که بر جنبۀ اخلاقی و دینی پیشگیری، با تأکید بر رعایت موازین اخلاقی، حمایت اجتماعی- به ویژه از سوی خانواده- و ایجاد انگیزه برای مبارزه با بیماری تأکید شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که استفاده از برنامه­های آموزشی و سرگرمی مانند سریال­های پزشکی می­تواند ضمن سرگرم کردن مخاطبان، اطلاعات مناسبی را در این خصوص به دست دهد، اما توجه کافی به ابعاد مختلف یک بیماری مزمن واگیردار از قبیل پیشگیری، درمان و راه­های انتقال، از الزامات آن به حساب می­آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Television and Health Communication: Representation of HIV in TV Series

نویسندگان [English]

  • Sirvan Abdi 1
  • Hadi khaniki 2
  • Akbar Nasrollahi 3
  • Bita Shahmansouri 4

1 Ph.D. Candidate in Communication, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, North Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Communication, Faculty of Communication, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

3 Assistant Professor, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

AIDS (acquired immune deficiency syndrome) or HIV is one of the important issues in the area of health absolute and effective treatment of which by human attempts has not been successful so far. The annual increase of those suffering from HIV all around the world justifies the necessity of paying attention to this disease and the type of representing it in mass media. As the quality of disease’s representation will influence the existing view about it, feelings of the sufferer and actions to be done about the disease, in this article we have dealt with three medical series namely “The Shadow of Loneliness”, “Casualty” and “All Saints” aiming at analysis of representation of AIDS/HIV in the mass media. We have enjoyed the methods of semiotics and discourse analysis to answer the research question and in total, we have analyzed twelve scenes. The research findings show that in each of these series, an emphasis has been made on a special transmission of the disease and the other dimensions of the disease including the disease’s progression trend, preventive measures, treatment methods and in fact, the bio-medical aspect of the disease have been ignored. This is while ethical and religious aspect of prevention by observing ethical criteria, social support (especially, family’s) and generating motivation in order to fight the disease have been emphasized on. The research results suggest that using educational and entertaining programs like medical programs can yield suitable information, in addition to entertaining the audience, but sufficient attention to various aspects of a infectious chronic disease such as prevention, treatment and transmission ways, are counted as its necessities

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIDS/HIV
  • Representation
  • Discourse Analysis
  • Semiotics
  • Medical Program
استوری، جان (1389). مطالعات فرهنگی؛ دربارۀ فرهنگ عامه. (مترجم: حسین پاینده). چاپ اول. تهران: آگه.
ای.بیو، فرانک (1369). فرهنگ واژه­های فیلم. (مترجم: بیژن اشتری). چاپ اول، تهران: سحاب.
بیچرانلو، عبدالله؛ صلواتیان، سیاوش؛ و ابراهیم­زاده، زینب (1396). «از کلیشه تا آموزش؛ بازنمایی ایدز در تلویزیون ایران با تمرکز بر سریال پریا». فصلنامۀ جامعه­شناسی هنر و ادبیات، پاییز و زمستان. دورۀ 9. شمارۀ دوم. 83-113.
راودراد، اعظم؛ و آقایی، عاطفه (1396). «ارزیابی نمایش بیماری اچ.ای.وی/ایدز در سینما و تلویزیون ایران از دیدگاه صاحبنظران حوزۀ ارتباطات سلامت». فصلنامۀ بررسی مسائل اجتماعی ایران. پاییز و زمستان. دورۀ 8. شمارۀ 2. 171-189.
زمانی، امید (1386). «نقش رسانه­های جمعی در آموزش و اطلاع­رسانی دربارۀ ایدز»، پژوهش­ و سنجش. تابستان. دورۀ 14. پیاپی 50، 47-64.
غفاری، محتشم؛ رخشنده­رو، سکینه؛ نیکنامی، شمس­الدین؛ و رمضانخانی، علی (1386). «رسانه: پاسخی به ایدز». پژوهش و سنجش. تابستان. دورۀ 14. پیاپی 50. 85-66.
هیوارد، سوزان (1381). مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی. (مترجم: فتاح محمدی)، چاپ اول. تهران: هزارۀ سوم.
 
Branston, Gill. Stafford, Roy (2010).    The Media Student's Book. Routlege. London.
Bandura, A (1988). self-efficacy conception of anxiety. journal of anxiety research, 1: 77-89.
Bandura, A (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review. 84(2). 191–215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191
Dyre, Richard (1993). The matter of images: essays on representation. Routlege. London. 
Dyer, Richard (1999). Seven. British Film Institute: London.
Hartley, John (2002). Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts. Routlege. London.
Juanne N. Clarke, Michelle M. Everest (2006). Cancer in the mass print media: Fear. uncertainty and the medical model. Social Science & Medicine. vol. 63. issue 10. 2591–2600.
Juanne, Clarke (1991). Media portrayal of disease from the medical. political economy and life-style perspectives, qualitative health research. vol.1 issue.3, 287-308.
Johnson, J. David. Meischke, Hendrika (1994). Women’s preferences for cancer-related information from specific types of mass media. Health Care for Women International. vol.15, issue 1.23–30.
Kreps, Gary L (2011). "Translating Health Communication Research into Practice". in The Routledge Handbook of Health Communication ed. Teresa L. Thompson, Roxanne Parrott and Jon F. Nussbaum (Abingdon: Routledge, 27 Apr. accessed 02 Oct 2021. Routledge Handbooks Online.
Lammers, J., Barbour, J., & Duggan, A (2005). Organizational forms and the provision of health care. In T. L. Thompson, A. M. Dorsey, K. I. Miller, & R. Parrott (Eds.). Handbook of health communication (pp. 319–346). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Lupton, Debora .Chapman, Simon. Wong, W. Lee (1993). back to complacency: AIDS in the Australian press, March - September 1990. Health education research Theory & Practice. Vol.8 issue.1, 5-17.
Ling, Jack. C. S (1989). New communicable diseases: A communication challenge. Health Communication. vol 1. issue 4. 253–260.
Meissner, Helen. I. Potodky, Arnold. L. Convissor, Rena (1992). How sources of health information relate to knowledge about use of cancer-screening exams. Journal of Communication Health. Vol 17. Issue 3. 153–165.
MacIsaac, Emily (2017). AIDS Represented within the Media. Dalhousie journal of interdisciplinary management. Vol 13, issue 1. 1-11.
Morris, M (1918). Public health propaganda and social work. Journal of the Royal Sanitary Institute. 39. 157–162. doi:10.1177/146642401803900404.
Murray, Michael; McMillan, Carol (1993). Gender differences in perceptions of cancer. Journal of Cancer Education. Vol 8. issue 1. 53–62.
Parker, Jerry, Thorson, Esther (2009). Health communication in the new media. springer. New York.
Reese, Bonnie lee (2013). Health communication: toward a phenomenological perspective. A Dissertation submitted to the Mcanulty college and graduate school of liberal arts Duquesne university, the united states, in partial fulfilment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.
Rogers, E. M (1994). The field of health communication today. American Behavioral Scientist. 38. 208–214. doi: 10.1177/0002764294038002003Sontag. Susan. (1989). AIDS and Its Metaphors. Farrar, Straus and Giroux: New York.
Salmon, Charles T. Poorisat,Thanomwong (2019): The Rise and Development of Public Health Communication. Health Communication. DOI:10.1080/10410236.2019.1654180.
Schiavo, Renata (2014). Health communication; from theory to practice. second edition. Jossey-Bass. Sanfransisco.
Singhal, Arvind; Buscell, Prucia; Lindberg, Curt (2010). Inviting Everyone: Healing Healthcare through Positive Deviance. Bordentown, NJ: Plexus Press Moyer.
Singhal, A; Rogers, E.M. 1999. Entertainment-Education: A Communication Strategy for Social Change. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Tae Kyoung. Lee. Laramie. Taylor (2014). The Motives for and Consequences of Viewing Television Medical Dramas. Health communication. Vol 29, issue 1. 13-22.
Wade, Serena. Schramm, Wilbur (1969). The mass media as sources of public affairs, science and health knowledge. Public Opinion Quarterly. Vol 33. issue 33. 197–209.
Wallin, J. E. W (1910). The moving picture in relation to education. Health. delinquency and crime. The Pedagogical Seminary. 17. 129–142. doi:10.1080/08919402.1910.10532759.
Wright, W. Russel (1975). Mass media as a source of medical information. Journal of Communication. Vol 25. issue 3. 171–173.
Webb, Jen (2009). Understanding Representation. SAGE Publications. London.
Yinjiao Ye & Kristina E. Ward (2010). The Depiction of Illness and Related Matters in Two Top-Ranked Primetime Network Medical Dramas in the United States: A Content Analysis. Journal of Health Communication: International Perspectives. 15:5. 555-570. https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet