نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم انسانی دانشکده الهیات علوم قرانی دانشگاه پیام نور تهران

2 علوم انسانی دانشکده الهیات علوم قران و حدیث دانشگاه پیام نور تهران ایران

3 علوم انسانی دانشکده الهیات علوم قرانی دانشگاه پیام نور تهران ایران

10.22085/jiscm.2022.284136.1211

چکیده

بررسی نغمات موسیقی در تغییر و درک مفهومی آیات قران به هنگام تلاوت و لزوم بکارگیری ‏اصول فنّی موسیقی موضوع مهمّی است که در محافل و مجامع قرانی مغفول واقع شده ولی ‏دارای اهمیّت بسیار زیادی است. با عنایت به این موضوع این مقاله قصد دارد تاثیر قرائت ‏نغمات موسیقی در القای مفاهیم و درک مفهومی متفاوت از آیات قران را بررسی نماید. بدین ‏منظور؛ هر یک از مقام‌های موسیقی هشتگانه مرسوم در قرائت و موارد مرتبط با آن بعنوان ‏زیربنای اصلی تلاوت مورد مداقّه‎ ‎قرار گرفت. روش تحقیق مقاله پیمایش است و بصورت ‏نمونه گیری تمام شماری از جامعه آماری شامل 86 نفر از متخصصّان و صاحبنظران در حوزه ‏قرائت و موسیقی در سطح کشوری و بین المللی با ابزار پرسشنامه محقّق ساخته انجام یافته ‏است. در این راستا نمونه های عملی از ترکیب نغمات موسیقی با ایه ای شاخص , بعنوان ‏نمونه ای کاربردی در متن اصلی مقاله لحاظ و ماحصل تلفیقی هر مقام از نظر ارتباط مفهومی ‏با ساختار نغمات اجراء شده تشریح گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد متغیّرهای ‏اصلی تحقیق یعنی تاثیر متقابل نغمات موسیقی در قرائت و تغییر درک مفهومی آیات با درصد ‏بالای متوسّط ارتباط دارند. نتیجه حاصله از تحقیق ؛ اثبات این مدعاست که نغمات موسیقی ‏در تغییر درک مفهومی آیات به هنگام قرائت نقش مستقیم داشته است.‏

لغات کلیدی : قران ؛ موسیقی ، نغمات ؛ مفاهیم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing The role of musical melodies and tones in the conceptual change of verses of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • hasan soltanpanah 1
  • mohmmad hadi amin naji 2
  • mohmmad saaid fyyaz 3

1 Department of Humanities and faculty of Quran and hadith payamnoor . tehran . iran

2 Department of Humanities and faculty of Quran and hadith payamnoor tehran . iran

3 Department of humanities and faculty of Quran payamnoor university.tehran . iran

چکیده [English]

Considering the undeniable role of music technique and expressive tone in the Recitation of the holy Quran as well as semantic interactions in presenting the meaning of verses and the necessity of applying technical and scientific principles of music in recitation, in this article we try to study the issue professionally and practically. to be addressed in the article. Therefore, in order to achieve the desired goals and prove the subject and the assumed theory; in the first part of the article, the position and nature of each of the eight traditional music authorities in recitation as the main basis for reciting the holy Quran has been studied. after getting acquainted with the eight officials, recite the music of the Quran in the main text of the article; mention practical examples of combining tone and position; with a significant verse as a (practical example)of the Quran and the combined product of each position in terms of semantic and conceptual relationship with the structure and nature of the songs performed separately is explained .What is obtained as a result from the general content of the article is the proof of the theory that musical melodies undoubtedly have a direct role in expressing emotions and feelings and consequently; By using audio steps supports and rhythm and melody and in other words ( tone of expression ) will have double effects in changing and deepening the intended meaning and mental perceptions in the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran "
  • meaning "
  • melodies"
  • music "
  • "
  • tunes