نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی مدل تبلیغات ویروسی رسانه‌ای اپلیکیشن‌های تلفن همراه دارای پلتفرم واقعیت افزوده در عصر کرونا به شیوۀ پژوهشی کیفی و کمی است. جامعۀ آماری در بخش کیفی پژوهش را 30 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزۀ بازاریابی و تبلیغات رسانه‌ای تشکیل می‌دهند که به شیوۀ غیر تصادفی و روش گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعۀ آماری شامل کاربران فعال تلفن همراه است که از اپلیکیشن زاپار استفاده می‌کنند و به روش نمونه‌گیری در دسترس برآورد شدند. در بخش کیفی، اطلاعات در قالب مدل مفهومی داده‌بنیاد تدوین و سپس در بخش کمی با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ۱۶۹ شرکت به عنوان نمونۀ آماری برآورد شده است. طبق نتایج پژوهش، شرایط على اثر‌گذار شامل این موارد است: تعامل اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده با مشتریان، تبلیغات ویروسی اپلیکیشن‌های رسانه‌ای تلفن همراه، جذب مشتریان از طریق تبلیغات ویروسی رسانه‌ای در اپلیکیشن‌های تلفن همراه، اثر‌گذاری تبلیغات ویروسی رسانه‌ای اپلیکیشن‌ها در عصر کرونا. شرایط مداخله‌گر نیز شامل این موارد هستند: طولانی بودن تبلیغات ویروسی رسانه‌ای در اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده، عدم جای‌گذاری مناسب تبلیغ شفاهی در اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده و استفاده از موضوعات نامرتبط با موضوع تبلیغ در اپلیکیشن. راهبردهای ارائه‌شده شامل اجرای زمان‌بندی دقیق تبلیغات ویروسی رسانه‌ای در اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده، استفاده از افراد تأثیرگذار در اثرگذاری تبلیغات ویروسی رسانه‌ای اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده، قالب‌بندی درست در تبلیغات ویروسی رسانه‌ای اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده است. به عنوان پیامدهای طرح موردی، می‌توان به جذب مخاطب، برند شدن اپلیکیشن، ایجاد حس رضایت برای مخاطبان و تجربۀ خوشایند از استفاده از اپلیکیشن مشخص اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Media Viral Campaign Model with an Emphasis on Augmented Reality Platform in the Coronavirus Era

نویسندگان [English]

  • Monireh Mirahmadi 1
  • yazdan Shirmohammadi 2
  • Sayyed Mehdi Jalali, 3

1 Ph.D. Candiudate in Business Management, Department of Business Management, Faculty of Management, Roudehen Branch, Islamic Azad Univresity, Roudhen, Iran.

2 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).

3 Assistant Professor, Department of Business Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran.

چکیده [English]

This study aims to design a model of media viral campaign for mobile applications with augmented reality platforms in the Coronavirus era using qualitative and quantitative research methods. The statistical population in the qualitative part of the research consists of 30 academic experts in the field of marketing and media advertising who are selected by non-random and snowball method and in a small part includes active mobile users using Zapar application who were sampled using availability sampling method. In the qualitative part, the information is compiled in the form of a conceptual data model of the foundation and then, in the quantitative part, 169 companies have been estimated as the statistical sample using Krejcie and Morgan table. The results of the study indicated that effective causal conditions are as follow: interaction of augmented reality applications with customers, viral advertising of mobile media applications, attracting customers through viral media advertising in mobile applications, and the effectiveness of viral media advertising of applications in the Coronavirus era. The intervening parameters, also, Include: prolonged media viral ads in augmented reality applications, inadequate placement of oral ads in the augmented reality applications, and the use of unrelated ads in the app. The presented strategies include: performing exact timing of media viral advertisement in the augmented reality applications, using effective individuals in media viral advertisement in the augmented reality applications, and correct formatting of the viral media ads on the augmented reality applications. Attracting the audience, the application being branded, creation of a sense of satisfaction for the audience, and the pleasant experience of using a specific application can be named as the consequences of the case plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Media
  • Augmented Reality
  • Coronavirus Age
  • Marketing
پروین، محمد (1397). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی ویروسی در بنگاه‌های کوچک و متوسط. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، رشتۀمدیریت بازرگانی».
حق‌شناس کاشانی، فریده؛ و مظلوم‌زاده مرقی، سمیه (1397). «بررسی تأثیر بازاریابی‌های ویروسی، حسی و ‏مستقیم بر احیاء برند (مطالعۀ موردی شرکت ارج)»، فصلنامۀ علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی». 38. 107 -126.‏
خجسته باقرزاده، حسن (1398). «چگونگی بازنمایی بدن در گفتمان‌های لذت و خوشایندی، سلامت و منزلت در آگهی‌های بازرگانی». رسانه‌های دیداری شنیداری.13 (30):156-134.
فرهنگی، علی‌اکبر (1400). «تأملی انتقادی بر مطالعات کاربرد رسانه‌های اجتماعی در سازمان». پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی. 21 (3): 173-201.
قاضی‌زاده، محمد؛ سرداری، احمد؛ شجاعی، سیدرضا؛ و سمیع‌زاده، مهدی (1390). «تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی». دو فصلنامۀ علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین.1، 3:219-236.
ضابطی جهرمی، احمد؛ و راهبریان یزدی، محمد (1398). «تولید فیلم مستند آموزشی با ساختار تعاملی». مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه.2 (6): 31-50.
محمدی، سارا؛ درزیان عزیزی، عبدالهادی؛ رحیمی، فرج‌الله؛ و شفیعیان، رزمینا (1397). «تبیین تأثیر تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید مصرف‌کننده. نشریۀ علمی- پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی». دهم. بیستم:169-186.
مدهوشی، مهرداد؛ شیرخدایی، میثم؛ رضایی، سعید؛ و رمضانی، ایوب (1392). «بررسی ویژگی‌های تبلیغ ویروسی و علت انتشار آن در اینترنت». فصلنامۀ علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین.3. 1:37-48.
مرکبی، محمدصادقی؛ و رجب‌زاده طهماسبی، علی (1398). «واکاوی نظام ارتقاء کیفیت در فعالیت‌ها و تولیدات رسانه‌ای». رسانه‌های دیداری و شنیداری. 13(31): 117-149.
نعمتی انارکی، داوود (1400). «نقش ارزش‌های خانوادگی در تولید محتوا در راستای سلامت اجتماعی». تحقیقات علوم رفتاری. 19(1): 75-83.
Adams-Prassl, A., Boneva, T., Golin, M. and Rauh, C. (2020). "Inequality in the Impact of the Coronavirus Shock: Evidence from Real Time Surveys". CEPR Discussion Paper, No. DP14665.
Anwar Y. and El-Bassiouny N. (2020) "Marketing and the Sustainable Development Goals (SDGs)": A Review and Research Agenda. In: Idowu S., Schmidpeter R., Zu L. (eds) The Future of the UN Sustainable Development Goals. CSR, Sustainability, Ethics & Governance. Springer, Cham.
BCG. (2018)." Augmented reality: Is the camera the next big thing in advertising?" Retrieved from.
Belalova, G. (2020). digitalization of the economy during a pandemic accelerating the pace of developmentархив научных исследований, (3).
Belalova, G. (2020). Digitalization of the economy during a pandemic accelerating the pace of development. Архив научных исследований, 23(3).
Berger, J. & IyengAR, R. (2013). "Communication channels and word of mouth: How the medium shapes the message". Journal of Consumer ReseARch, 40(3); 567–579.
Biswas, D. Szocs, C. & Abell, A. (2019). "Extending the boundARies of sensory mARketing and examining the sixth sensory system: Effects of vestibulAR sensations for sitting versus standing postures on food taste perception". Journal of Consumer ReseARch, 46(4), 708–724.
Burton, E. P., Frazier, W., Annetta, L., Lamb, R., Cheng, R., & Chmiel, M. (2011). Modeling Augmented Reality Games with Preservice. Jl. of Technology and Teacher Education, 19(3), 303-329.
Butler, C. (2020). "‘How to survive the pandemic’, Chatman House": The World, Today,17thApril,accessibleathttps://www.chathamhouse.org/publications/twt/how- urvivepandemic,Accessed 19th April 2020.
Chin, K.-Y., & Wang, C.-S. (2021). "Effects of augmented reality technology in a mobile touring system on university students’ learning performance and interest". Australasian Journal of Educational Technology, 37(1), 27–42.
Christine. (2021). "The effects of augmented reality mobile app advertising: Viral mARketing via shARed social experience". Journal of Business ReseARch,122:75-87
Close, A. G. & Zinkhan, G. M. (2009). "MARket-resistance and Valentine’s Day events. Journal of Business ReseARch", 62(2), 200–207.
Craig, W. (2018). "The growth of video mARketing and why your business needsit".Forbes.Retrievedfrom. https://www.forbes.com/sites/williamcraig/2018/04/24/thegrowth-of-video-mARketing-and-why-your-business-needs-it/.
Craven, Matt, Linda Liu, Mihir Mysore, Shubham Singhal, Sven Smit, and Matt Wilson(2020). COVID-19:"Implications for business";https://www.mckinsey. com/business-functions/risk/our-insights/covid-19- implications-for-business.
Duffin E. (2020)."Impact of The Coronavures Pandemic On The global economy-statistic and fact".
Dwivedi, Y. K. Ismagilova, E. Hughes, D. L. CARlson, J. Filieri, R. Jacobson, J. ... & KumAR, V. (2020; in press). "Setting the future of digital and social media marketing research. Perspectives and research propositions". International Journal of Information Management.
Flavian, C. Ibanez-Sanchez, S. & Orus, C. (2019). "The impact of virtual, augmented and mixed reality technologies on the customer experience". Journal of Business ReseARch,100, 547–560.
Hackl, C., & Wolfe, S. G. (2017). Marketing New Realities: An Introduction to Virtual Reality & Augmented Reality Marketing, Branding, & Communications. 23(7).
Hilken, T. Keeling, D. I. de Ruyter, K. Mahr, D. & Chylinski, M. (2020). "Seeing eye to eye: Social augmented reality and shARed decision making in the mARketplace. Journal of the Academy of MARketing Science", 48(2), 143–164.
Itai h,guy g. (2018). "a network approach to viral advertising: the role of traditional influencers, new influencers and low- influencers.american academy of advertising. Conference". proceedings:1-13.
Ketelaar PE, Janssen L,Vergeer M,van Reijmersdal EA, Crutzen R, van ‘t Riet J. (2015). "The success of viral ads: Social and attitudinal predictors of consumer pass-on behavior on social network sites". Journal of Business ReseARch;1-11.
Khan, N., Fahad, S., Faisal, S., & Naushad, M. (2020). Quarantine role in the control of corona virus in the world and its impact on the world economy. Available at SSRN 3556940. Petit, O. Velasco, C. & Spence, C. (2019). "Digital sensory mARketing: Integrating new technologies into multisensory online experience". Journal of Interactive MARketing, 45, 42–61.
Kim, J., & Irizarry, J. (2021). Evaluating the use of augmented reality technology to improve construction management student’s spatial skills. International Journal of Construction Education and Research17(2), 99-116.
Krishna, A. (2012). "An integrative review of sensory mARketing: Engaging the senses to Journal of Consumer Psychology", 22(3), 332–351.
Petrescu M,Korgaonkar p. (2011). "Viral Advertising: Definitional Review and Synthesis",Journal of Internet Commerce, 10:3, 208-226, DOI: 10.1080/15332861.2011.596007.
Rauschnabel, P. A. (2018). "Virtually enhancing the real world with holograms: An exploration of expected gratifications of using augmented reality smARt glasses."
Rauschnabel, P. A. Felix, R. & Hinsch, C. (2019). "Augmented reality mARketing: How mobile AR-apps can improve brands through inspiration". Journal of Retailing and Consumer Services, 49, 43–53.
Salcedo-Viteri, K., & Espinoza-Celi, V. S. (2020). Zappar app as a supplementary tool to increase distance students’ motivationCIVINEDU 2020, 482.
Salleh, Nurhidayah Mohd; ARiff, Mohd Shoki MD; Zakuan, Norhayati; Sulaiman, Zuraidah (2016). "Consumers' Attitude TowARds Viral Advertising Pass-On Behavior on Facebook", Advanced Science, Engineering and Medicine, Volume 8, Number 10, pp. 826-830.
Sanchez-Paramo, C., Narayan, A. (2020). "Impact of COVID-19 on households: What do phone surveys tell us?", Voices [blog], November 20, 2020, https://blogs.worldbank. org/ voices/impact-covid-19-householdswhat-do-phone-surveys-tell-us?cid=ECR_
Satti, Z. W. BabAR, S. F. & Ahmad, H. M. (2019). "Exploring mediating role of service quality in the association between sensory mARketing and customer satisfaction". Total Quality Management & Business Excellence, 1–18.
Sung, E. C. (2020). "Consumers’ responses to mobile app advertisements during holiday periods". Journal of Consumer MARketing, 37(3), 341–352.
Tan, G. S., & Ahmad, Z. (2021). Ensuring Resilience Using Augmented Reality: How Museums Can Respond During and Post COVID-19?. In Augmented Reality in Tourism, Museums and Heritage (pp. 195-210). Springer, Cham.
Tom Dieck, M. C. Jung, T. H. & Rauschnabel, P. A. (2018). "Determining visitor engagement through augmented reality at science festivals: An experience economy perspective". Computers in Human Behavior, 82, 44-53.
Utakaeva IH. (2020). "Agent-based approach to modeling the process of viral marketing". Journal of Physics: Conference Series,1661:1-8.
Van der Laan, L. N. Casado-ARanda, L. A. & Sánchez-Fernández, J. (2020). "Neural correlates of gender congruence in audiovisual commercials for gender-tARgeted products: An fMRI study". Human Brain Mapping, 39(11), 4360–4372.
Vinzi, V.E. Trinchera, L. & Amato, S. (2020). "PLS path modeling: from foundations to recent developments and open issues for model assessment and improvement". Handbook of PARtial Least SquARes, 47-82.