نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه ازاد تهران مرکز

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/jiscm.2023.356091.1417

چکیده

هدف: روابط عمومی ها و رسانه ها برای تحقق وظایف ومسئولیت ها، نیازمند به ارتباط، تعامل وهمکاری موثر بایکدیگر هستند، ولی آنچه دراین فرایند ارتباطی دربسیاری ازموارد مشاهده می شود، وجود چالش های مختلف ارتباطی است، این پژوهش با هدف شناخت این چالش ها وارائه راهکارهایی برای بهبود وتوسعه ارتباطات وتعاملات بین روابط عمومی هاو رسانه ها انجام شده است.

روش: این تحقیق از دو روش (کیفی وکمی) یکی مصاحبه عمیق با اساتید وصاحب نظران روابط عمومی ورسانه ودیگری با استفاده ازروش کیو و ابزار پرسشنامه دیدگاه مدیران وکارشناسان روابط عمومی وسردبیران وخبرنگاران روزنامه های سراسری اخذشده است.

یافته ها نشان داد: عواملی نظیر نبود رویکرد ارتباطی حرفه ای، نگرش سیاسی وجناحی، تبعیض گرایی، عدم اخلاق گرایی واعتماد متقابل و....از جمله مهمترین عوامل بروز چالش ارتباطی بین روابط عمومی ها ورسانه ها بوده است. همچنین درروش کیو، تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، ازمیان 4عامل تاثیر گذار بر ایجاد چالش های ارتباطی بین روابط عمومی ها ورسانه ها، عامل عملکردی با 64/ 0بیشترین وعامل شناختی با 407/ 0کمترین تاثیر را در رابطه با بروز این چالش ها داشته اند.

نتیجه گیری: متولیان و سیاستگذاران حوزه روابط عمومی ورسانه، می توانند با اتکا به نتایج این نسبت به برنامه ریزی وساماندهی نحوه مطلوب ارتباط وتعامل علمی وحرفه ای دست اندرکاران این دونهاد ارتباطی اقدام وآیین نامه ها ودستورالعمل هایی را دراین راستا طراحی، ابلاغ وبه مرحله اجرا گذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation and pathology of the communicative and interactive situation of public relations and media

نویسندگان [English]

  • seyyed shahab seyyed mohseni 1
  • Mohammad Dadgaran 2
  • Hossein Ali Afkhami 3

1 Ph.D student of Communication Sciences, Tehran Azad University, Center

2 Associate Professor, Department of Social Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor of Communication Faculty of Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Purpose: public relations and media need effective communication, interaction and cooperation with each other, but what is observed in this communication process in many cases is the existence of various communication challenges, this research aims to identify these challenges and provide solutions. It has been done to improve and develop communication and interactions between public relations and media.

Method: This research is based on two methods (qualitative and quantitative), one is an in-depth interview with professors and experts in public relations and the media, and the other is using the Q method and a questionnaire tool for the opinions of managers, public relations experts, editors, and reporters of national newspapers.

The findings showed: Factors such as lack of professional communication approach, political and factional attitude, discrimination, lack of ethics and mutual trust, etc. are among the most important factors of communication challenges between public relations and media. Also, in the Q method, exploratory factor analysis showed that among the 4 factors influencing the creation of communication challenges between public relations and the media, the functional factor with 0.64 had the most impact and the cognitive factor with 0.407 had the least impact on the occurrence of these challenges.

Conclusion: Trustees and policy makers in the field of public relations and media can, relying on the results of this report, plan and organize the optimal way of communication and scientific and professional interaction of the people involved in this communication organization, design, communicate and implement regulations and guidelines in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Relations
  • Media
  • Challenges
  • Communication Solutions