نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات،گروه ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه روابط عمومی، دانشکدۀ علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،

10.22034/jiscm.2023.356091.1417

چکیده

روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها برای تحقق وظایف و مسئولیت‌ها، نیازمند به ارتباط، تعامل و همکاری مؤثر با یکدیگر هستند، ولی آنچه در این فرایند ارتباطی- در بسیاری از موارد- مشاهده می‌شود، وجود چالش‌های مختلف ارتباطی است، این پژوهش، با هدف شناخت همین چالش‎ها و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود و توسعۀ ارتباط و تعامل بین روابط عمومی‎ها و رسانه‌ها انجام شده است. در این تحقیق، از دو روش کیفی و کمی استفاده شده است، یکی مصاحبۀ عمیق با اساتید و صاحبنظران روابط عمومی و رسانه، و دیگری، روش کیو و ابزار پرسشنامه برای اخذ دیدگاه مدیران، کارشناسان روابط عمومی، سردبیران و خبرنگاران روزنامه‌های سراسری. براساس یافته‌ها، عواملی نظیر: نبود رویکرد ارتباطی حرفه‎ای، نگرش سیاسی و جناحی، تبعیض‎گرایی، عدم اخلاق‎گرایی و اعتماد متقابل و... از جمله مهمترین عوامل بروز چالش ارتباطی بین روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها بوده است. همچنین در روش کیو، تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد از میان 4 عامل تأثیرگذار بر ایجاد چالش‌های ارتباطی بین روابط عمومی‌ها و رسانه‎ها، عامل عملکردی با 64/ 0بیشترین و عامل شناختی با 407/ 0کمترین تأثیر را در بروز این چالش‎ها داشته‎اند. درنهایت باید گفت متولیان و سیاستگذاران حوزۀ روابط عمومی و رسانه، می‌توانند با اتکا به نتایج این پژوهش، نسبت به برنامه‎ریزی و ساماندهی ارتباط و تعامل علمی و حرفه‎ای مطلوب دست‌اندرکاران این دو نهاد ارتباطی، اقدام کنند و آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎هایی را در این راستا، طراحی و ابلاغ کرده و به مرحلۀ اجرا بگذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and Pathology of Communication and Interaction Condition of Public Relations and The Media

نویسندگان [English]

  • Sayed Shahab Sayed Mohseni 1
  • Mohammad Dadgaran 2
  • Hossein Ali Afkhami 3

1 Ph.D. student of Communication Sciences, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Media Communication, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Media Communication, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

3 Associate Professor, Department of Public Relations, Faculty of Social Communication Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Public relations and media need effective communication, interaction and cooperation with each other to fulfill their duties and responsibilities. But what is observed -in many cases- in this communication process is the existence of various communicative challenges. This research has been conducted with the aim of understanding these very challenges and providing solutions to improve and develop communication and interactions between public relations and the media. In this research, two methods, qualitative and quantitative, have been applied; one is an in-depth interview with professors and experts in public relations and media, and the other is Q-methodology and the questionnaire to obtain the views of managers, public relations experts, editors and reporters of national newspapers. Based on the findings, factors such as lack of professional communication approach, political and factional attitude, discrimination, lack of ethics and mutual trust have been among the most important factors of the emergence of communication challenges between public relations and the media. Also, in the Q method, exploratory factor analysis showed that among the four factors influencing the creation of communication challenges between public relations and the media, the functional factor with 0.64 had the highest impact and the cognitive factor with 0.407 had the lowest impact on the occurrence of these challenges. Finally, it should be stated that by relying on the results of this research, the trustees and policymakers in the field of public relations and media can plan and organize the optimal way of communication and scientific and professional interaction of the people involved in these two communication organizations, and design, communicate and implement regulations and instructions in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Relations
  • Media
  • Challenges
  • Interactions
  • Communication Solutions
افخمی، حسینعلی؛ و رجبی، مجید (1392). «سواد رسانه‌ای مدیران و کارکنان روابط عمومی‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کشور و عوامل مرتبط با آن»، فصلنامۀ رادیو تلویزیون، سال نهم، شمارۀ 21.
امینی، رضا (1355). روابط عمومی، انتشارات دانشکدۀ علوم ارتباطات سابق.
دیندار، فرکوش فیروز؛ و صدری‌نیا حسین ( 1390). روابط عمومی و رسانه، انتشارات سایه روشن.
ذکایی، سهیلا (1387). «ضعف‌های ارتباطی بین روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها»، مجلۀ ویستا (https://vista.ir/article).
رحمانیان، مهدی (1400). خاطرات اهالی رسانه از دادگاه مطبوعات/5، خبرگزاری مهر، 16آذرماه.
ساروخانی، باقر (1398). اندیشه‌های بنیادین در علم ارتباطات، انتشارات تماس.
سیدمحسنی، سیدشهاب (1381). ارتباطات رسانه‌ای در روابط عمومی، انتشارات مؤسسۀ تحقیقات روابط عمومی.
شکوهی تبریزی، سیامک (1375). بررسی و مقایسۀ دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران و کارکنان روابط عمومی نسبت به حرفۀ روابط عمومی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.
طالبی، حسین (1398). روابط عمومی، رسانه و افکار عمومی، روزنامۀ دنیای اقتصاد، شمارۀ روزنامه: ۴۸۰۹.
محمدی، افشین؛ مظفری، افسانه؛ خرازی، زهرا؛ و محمدوندی آذر (1398). «جایگاه جریان‌سازی خبری روابط عمومی‌ها در توسعۀ جامعه»، نشریۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، دورۀ 11، شمارۀ 4.
مصطفوی، مرتضی (1400). خاطرات اهالی رسانه از دادگاه مطبوعات/4، خبرگزاری مهر، 13آذرماه.
مهدی‌زاده، سید محمد (1389). نظریه‌های رسانه،‌ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، انتشارات همشهری.
 
-Freberg, Karen,( 2020), Discovering Public Relations: An Introduction to Creative and Strategic Practices. London: SAGE, Journal of Public Relations Education, Vol. 7, No. 3, 206-211.
-Kriyantono, Rachmat,(2019), Research Strategies and Media Relations in Public Relations, Practices Rachmat Kriyantono, School of Communication, Brawijaya University, Malang Indonesia.
-Raupp, Juliana ( 2016), Public Relations: Media Effects, First published, 08 July,(https://doi.org)
-Dustin W, Supa, (2014),he Academic Inquiry of Media Relations as both a Tactical and Strategic Function of Public Relations, Ph.D.Research Journal of the Institute for Public Relations.Vol. 1, No. 1.
-Frank,Davies (2010), Public Relations and Journalism: Truth, Trust, Transparency and Integrity,University of Lincoln, Lincoln, U.K.
-Melania James, (2008), A Review of the Impact of New Media on Public Relations: Challenges for Land, Practice and Education, published in the Asia-Pacific Public Relations Journal, No. 8.