نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/jiscm.2023.306625.1267

چکیده

با رشد آگاهی گردشگران، بازاریابی مقاصد شکل پیچیده ای به خود گرفته است و بازاریابان برای جذب گردشگران اقدام به استفاده از روش های جدیدی کرده‌اند، که یکی از این روش ها کمک گرفتن از رسانه ها از جمله فیلم و سریال است. در مقاله حاضر با استفاده از روش آمیخته، ابتدا انگیزش جهانی ایجاد شده از طریق فیلم برسی شد و ابعاد گردشگری القایی فیلم مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور درک شناخت ایجاد شده از مقاصد از طریق فیلم و به تبع آن شکل گیری انگیزه سفر به مناطق مورد نظر، سریال نون خ مورد واکاوی قرار گرفت. بدین منظور و با توجه به محدودیت های پاندمی کرونا از پرسشنامه آنلاین استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد که محتوای فیلم با ایجاد شناخت از مقاصد گردشگری می تواند در ایجاد انگیزه سفر ایرانیان و ایجاد جریان های گردشگری نقش کلیدی داشته باشد. همچنین شناخت ایجاد شده به نوعی نوستالژی مجازی ایجاد کرده و منجر به ایجاد انگیزه در تماشگر خواهد شد. یافته های این پژوهش می تواند به بازاریابان و برنامه ریزان گردشگری اطمینان دهد که با سرمایه گذاری بر فیلم ها در جهت تبلیغات می توانند انگیزه مردم را جهت دیدار از مقصد مورد نظر رشد دهند. همچنین یافته های تحقیق تاکید می کند که با ایجاد و حفظ عناصر مرتبط با فیلم به کمک نوستالژی مجازی می توان در مقصد گردشگران را جذب کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of film induction tourism in motivating travel

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • Nima Moshiri Langroudi 2

1 Assistant professor, Department of Tourism Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 M.Sc. Student in Tourism Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the growing awareness of the tourists, destination marketing has become more complex, and marketers have begun to use new methods to attract tourists, one of which is to get help from the media, including films and television series. In the present paper, using the mixed method, the global motivation created through the film was first investigated, and the dimensions of induced tourism in the film were analyzed. In order to understand the knowledge created of the destinations through the film and consequently the formation of the motivation to travel to the desired areas, an Iranian television series, Noon Kh, was analyzed. For this purpose and due to the limitations of the Covid-19 pandemic, an online questionnaire was used. Structural equation modeling using SmartPLS software performed data analysis, and hypothesis testing was utilized. The research findings showed that the film's content could play a key role in motivating Iranians to travel and creating tourism flows by producing knowledge about tourism destinations. The created cognition will also form a kind of virtual nostalgia and will motivate the viewer. The findings of this study can reassure marketers and tourism planners that by investing in films, they can increase people's motivation to visit the intended destination. The research findings also emphasize that tourists can be attracted to the destination by creating and maintaining film-related elements with the help of virtual nostalgia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pop-culture tourism
  • destination advertising
  • film induction tourism
  • Noon Kh series