نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

10.22034/jiscm.2023.347209.1399

چکیده

یکی از این چالشهای حقوقی فضای مجازی، نقض حقوق مخاطبین رسانه ها در فضای مجازی است. این چالش حقوقی به مرحله نقض حق محدود نمی شود و در مرحله احقاق حق نیز مشاهده می شود بگونه ای که زیاندیده در راه احقاق حق، با نارسایی های متعددی روبرو می شود. بخشی از این نارسایی به اقتضائات فنی خاص فضای مجازی و بخش دیگر به نارسایی های حقوقی موجود در رسیدگی قضایی به دعوی باز می گردد. بدلیل آسیب شناسی ناکافی این موضوع در ادبیات حقوقی کشورمان و وجود دعاوی متعدد در این زمینه در در دستگاه قضایی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، درصدد پاسخگویی به این سوال است که نارسایی های قضایی تا چه حد در افزایش نقض حق مخاطب رسانه در فضای مجازی موثر است و این نارسایی ها در کشورمان، بیشتر ناشی از چه عواملی است؟ فرضیه قابل اثبات نیز آن است که این دسته نارسایی، ضمن داشتن سهم قابل توجهی در افزایش نقض حقوق مخاطب، بیشتر نشات گرفته از نارسایی قوانین و اشکالات ساختاری دستگاه قضا هستند. مقاله پیش رو در دو بخش (بخش نخست، اهم نارسایی های ماهوی و بخش دوم ، اهم نارسایی های شکلی قضایی در رسیدگی به دعاوی مورد نظر) ارائه می شود و در پایان نیز راهکارهای مشخص و کاربردی به قانونگذار و دستگاه قضا عرضه می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Problems and Failures of Litigations on Audience rights in cyberspace in Iran: Comparative Study

نویسنده [English]

  • Mohsen Sadeghi

Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

چکیده [English]

One of legal challenges of cyberspace is the violation of the rights of media audiences in cyberspace. This legal challenge is not limited to the stage of violation of the right, and it is also observed in the stage of realization of the right, so that the injured party faces several shortcomings in the way of realization of the right.

A Part of this failure is due to the specific technical requirements of cyberspace and the other part is related to the legal deficiencies in litigation. Due to the insufficient pathology of this issue in the legal literature of our country and the existence of numerous lawsuits in this field in the Iranian judiciary, the present article seeks to answer the question of the extent of judicial inadequacies in increasing rights violations by descriptive-analytical and comparative methods. The media audience is effective in cyberspace, and what are the main causes of these shortcomings in our country? The provable hypothesis is that this category of inadequacies, while having a significant share in increasing violations of the rights of the addressee, are mostly due to the inadequacy of laws and structural problems of the judiciary. The present article is presented in two parts (the first part, the main substantive deficiencies and the second part, the main formal judicial deficiencies in handling the cases in question) and at the end, it presents specific and practical solutions to the legislator and the judiciary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian law
  • Audience Rights
  • Digital Media
  • Litigation
  • Cyberspace
  • Laws