نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه امام صادق (ع)

10.22034/jiscm.2023.346716.1396

چکیده

ظهور مفهوم شهروندی به تئوری جهان میهنی که 500 سال قبل از میلاد توسط هراکلیتوس مطرح شد، باز می گردد؛ اما توسط فیلسوفان بعدی، از جمله کانت مبنایی برای ضمانت اجراهای اخلاقی و وجدانی برای حقوق بشر و شهروندی در سطح فراملی و جهانی قرار گرفت.

گفتمان عمومی را می توان فکر مسلط در جامعه دانست که حوزه عمومی را فراتر از افکار عمومی تشکیل می دهد و کنشگری را در جامعه میان افراد مختلف تقویت می کند.

رسانه ها، مهترین وسائل مدرن گفتمان سازی عمومی و مشارکت کننده در بسط و غنی سازی مفهوم «حقوق شهروندی» در جامعه هستند.

در این پژوهش که با روش فراتحلیل و مطالعه بیش از 22 مقاله مهم و مرتبط با موضوع انجام گرفته، تلاش شده است که ابعاد نظری-کاربردی رابطه شهروندی با گفتمان عمومی و رسانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و الگویی عملیاتی در زمینه تقویت این رابطه که منجر به مشارکت عمومی مردم در فهم، بازنمایی و گفتمان سازی «حقوق شهروندی» در جهت پیشرفت کشور ارائه شود.

در الگوی مزبور، رابطه گفتمان عمومی با افکار عمومی، گفتمان با حقوق شهروندی، نقش رسانه ها در تبیین و بازتولید حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی در تبلیغات «حقوق شهروندی مطلوب»، نقش سواد رسانه ای در گسترش حقوق شهروندی، اصول حقوق شهروندی در اسلام مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Citizenship Rights, Public Discourse and the Media

نویسنده [English]

  • Hassan Bashir

Professor, University of Imam Sadiq (pbuh), Tehran, Iran.

چکیده [English]

Although the concept of citizenship was introduced to the theory of the patriotic world by Heraclitus 500 BC, it was used by later philosophers, including Kant, as a basis for guaranteeing moral and conscientious performances for human rights and citizenship at the transnational and global levels.

Public discourse can be considered as the dominant thought in society, which forms the public sphere beyond public opinion and strengthens activism in society among different people.

The media are the most important modern tools of public discourse and contribute to the development and enrichment of the concept of "citizenship rights" in society.

In this research, which has been meta-analyzed and studied more than 22 important and related articles, an attempt has been made to discuss the theoretical-practical dimensions of the citizenship relationship with public discourse and the media and an operational model to strengthen this relationship. Lead to public participation in the understanding, representation and discourse of "citizenship rights" for the development of the country.

In this model, the relationship between public discourse and public opinion, discourse with citizenship rights, the role of the media in explaining and reproducing citizenship rights and social responsibility in "desirable citizenship rights" propaganda, the role of the media rider in promoting citizenship rights, principles of citizenship rights in Islam Be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Citizenship Rights"؛ Public Discourse"؛ Media"؛ Social Responsibility"؛
  • "؛ Desirable Citizenship Rights Model"