نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.22034/jiscm.2023.347926.1402

چکیده

رسانه‌ها با توجه به وسیع بودن مخاطبان آنها و تاثیر سریع و گسترده اطلاعات ابرازی توسط آنها، همیشه مشمول محدودیت‌هایی هستند. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، اعلام جرایم ارتکابی و انتشار سوابق کیفری توسط اشخاص است. از طرفی انتشار مشخصات مجرم‌ می‌‌تواند سبب آگاهی جامعه و اطرافیان وی جهت اتخاذ راهکارهای احتیاطی لازم گردد اما از طرف دیگر انتشار مشخصاتی مانند تصویر، چهره و محل زندگی در مورد برخی از مجرمین می‌تواند مجرم را در معرض تلافی یا انتقام قرار داده و همچنین با توجه به طرد وی از جامعه، موجب منتفی شدن امکان اصلاح مجرم مذکور گردد. لذا سوال اصلی مقاله حاضر آن است که در تعارض میان اصل آزادی رسانه‌ها و اصل لزوم رعایت حقوق مجرمین، کدام اصل باید اعمال شود. مسئله‌ مورداشاره در مقاله حاضر، بر اساس رویکرد اتخاذی در پرونده معروف جان ونبلز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در نهایت این پژوهش به این نتیجه نائل آمده است که افشای هویت، جرم ارتکابی و اقامتگاه مجرمین، در اکثر موارد موجب حفاظت جامعه نمی‌گردد و در مجموع شایسته است که رسانه‌ها با توجه به ملاحظات حقوق بشری، لزوم جلوگیری از اقدامات تلافی‌جویانه و اصل ایجاد امکان اصلاح مجرمین، از انتشار عمومی مشخصات مجرمین و جرایم ارتکابی آنها منع شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Comparative Study of the Conflict Between Media Freedom and The Rights of Criminals

نویسندگان [English]

  • Reza Maboudi Neishabouri 1
  • Seyed Alireza Rezaee 2
  • Seyedeh Mahya Hoseini Modarres 3

1 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran. (Corresponding Author)

2 Ph.D. Student, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran.

3 B.A. Student, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran.

چکیده [English]

The media are always subject to restrictions due to the wide audience and the rapid and widespread impact of the information expressed by them. One of the important issues in this regard is the declaration of crimes and the publication of criminal records. On the other hand, publishing the details of the offender can make the community and those around him aware of the necessary precautionary measures, but on the other hand, publishing information such as image, face and place of residence of some offenders can expose the offender to retaliation or revenge. By expelling him from the society, the possibility of correcting the mentioned criminal is ruled out. Therefore, the main question of the present article is which principle should be applied in the conflict between the principle of freedom of the media and the principle of the need to respect the rights of criminals. The issue referred to in the present article has been studied and analyzed based on the approach adopted in the famous case of Jon Venables, and finally this research has concluded that disclosing the identity, crime and residence of criminals, in most cases, does not protect society. In general, it is appropriate for the media to refrain from publicizing the details of criminals and the crimes they have committed, given human rights considerations, the need to prevent retaliatory actions, and the principle of allowing criminals to be rehabilitated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Law"
  • Principle of Media Freedom"
  • Human Rights"
  • Disclosure of Criminal Records"
  • "
  • Criminal of Rights"