نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت راهبردی و فرهنگی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

10.22034/jiscm.2023.384924.1489

چکیده

امروز صنایع فرهنگی از جمله مهم‌ترین صنایع پیشران و خلاق در جهان هستند. صنایعی که نقش ارزش‌مندی در انتقال معانی و مفاهیم فرهنگی جوامع معاصر دارند. هدف در این پژوهش بررسی نقش صنایع فرهنگی در پشتیبانی و پیشرانی نظام جمهوری اسلامی ایران در تعاطی با ارزش‌های اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی است که با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی و الگوی بدیع منظومة تکاملی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌های اصلی در این پژوهش با استفاده از داده‌های قابل اعتناء از منابع مطالعاتی مختلف و مبانی فکری مقام معظم رهبری و نظرات برخی صاحب‌نظران و فعالان عرصة صنایع فرهنگی مبتنی بر الگوی منظومة تکاملی به‌دست آمده که در ابتداء محتوای هر یک از أبعاد الگو واکاوی و ادبیات نظری مربوطه برگرفته از پیشینه‌ها و منابع مطالعاتی مختلف گردآوری شده است، و سپس ضمن تحلیل و بررسی نهایی، نتیجه‌گیری مؤثر از رهیافت موضوع ارایه شده است. اصول و شاخص‌های محوری صنایع فرهنگی در قالب اصول ۱۵ گانه و شاخص‌های 132 گانة تجویزی و تحذیری؛ شامل بایدها و نبایدها در حوزة صنایع فرهنگی پیشران گفتمان انقلاب اسلامی، از یافته‌های این پژوهش است. نتایج نشان می‌دهد هر چقدر گسترة تولید و توزیع صنایع فرهنگی و خلاق بر مبنای راهبردهای ۵ گانة انطباق، مشارکت، مردمی‌بودن، نوآور و دانش‌بنیان، و ملهم از ارزش‌های اسلامی، انقلابی و منویات امامین انقلاب اسلامی با محوریت اصول و شاخص‌های تولید شده باشد، به همان اندازه ترویج گفتمان انقلاب اسلامی نیز تسهیل شده و صدور انقلاب اسلامی نیز روندی جهانی و ماناتر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Industries; Supporters and Promoters of the discourse of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Sadeq Morakabi 1
  • Saeid Dehqan Nayyeri 2

1 Assistant Professor, Department of Television, Faculty of Radio and Television Production, IRIB University, Tehran, Iran.

2 Ph.D. Student, Department of strategic and Cultural Management, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense University. (Corresponding Author)

چکیده [English]

Today, cultural industries are among the most important driving and creative industries in the world; industries that possess an important role in conveying the cultural meanings and concepts of contemporary societies. The purpose of this research is to investigate the role of the cultural industries in supporting and promoting the Islamic Republic of Iran in the transferring of Islamic values ​​and the discourse of the Islamic Revolution, which has been analyzed using the descriptive-analytical method and a novel evolutionary model. The main findings in this research have been obtained by using significant data from various study sources and the intellectual foundations of the Supreme Leader and the opinions of some experts and activists in the field of cultural industries based on the model of the evolutionary system. At first, the content of each dimension of the model was analyzed and The relevant theoretical literature derived from various backgrounds and study sources was collected, and then, while conducting the final analysis, an effective conclusion of the approach was presented. The main principles and indicators of cultural industries in the form of 15 principles and 138 prescriptive and cautionary indicators (including dos and don'ts in driving cultural industries of the Islamic revolution discourse) are among the findings of this research. The results show that the extent of the production and distribution of cultural and creative industries based on the fivefold strategies of adaptation, participation, popularity, innovation and being knowledge-base, and being inspired by Islamic, revolutionary values ​​and the menus of the Imams of the Islamic Revolution, centered on the principles and indicators produced will directly impact the extent of the facilitation of promotion of the Islamic Revolution discourse, and the issuance of the Islamic Revolution will also have a global and more important trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Industries
  • Islamic Revolution Discourse
  • Creative Industries
  • The Evolutionary System Model
مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی). مجموعة بیانات. قابل دسترس در وب‌گاه : www.khamenei.ir
از صنایع فرهنگی تا صنایع خلاق (١٣٨٧)، اداره کل تبلیغات اسلامی قم‌
پوررجبی، میلاد؛ میرزایی، حسین؛ یداللهی‌زاده، محمدجواد. (1398). راهبردهای برنامه‌ریزی صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها، اصول، و الگو. فصل‌نامة راهبرد اجتماعی فرهنگی، دورة 8، شمارة 3، صفحة 97 تا 125.
پیروزمند، علیرضا؛ جهانبخش، عباس. (1402). مبانی و روش تحقیق تکاملی در علوم انسانی اسلامی. مجلة کتاب نظریه. شمارة سوم. چاپ نخست. تهران: مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی (صدرا).
ذوعلم، علی. (1392). فرهنگ معیار از منظر قرآن کریم. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی.
سیدباقری، سیدکاظم‌ (۱۳۸۷‌)، راهکارهای عدالت اجتماعی در نظام‌ اسلامی‌، قم: کانون اندیشه جوان
قاضی‌نوری، ملکی‌فر، قانعی‌راد، موسوی. (1397). شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور براساس دیدگاه‌های ذینفعان. فصل‌نامة مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، سال 8، شماره 26، صفحة 17 تا 39.
قلعه‌‌نویی‌، محمود (١٣٩٤)، بازآفرینی شهری از طریق محله‌های فرهنگی برای حضور در‌ صنایع‌ خلاق، شهر پایدار، دوره ٢، شماره ١
قلعه‌نویی، محمود؛ خان‌محمدی، مرجان. (1394). بازآفرینی شهری از طریق تبیین محله‌های فرهنگی برای حضور در صنایع خلاق. فصل‌نامة شهر پایدار، سال دوم، شمارة یک، صفحة 49 تا 77.
نباتیان، محمداسماعیل. (1400). گفتمان انقلاب اسلامی و مواجه با چالش بدیل‌سازی. فصل‌نامة مطالعات بیداری اسلامی، سال دهم، شماره یک، صفحة 7 تا 30.
نظری‌زاده، فرهاد؛ میرشاه‌ولایتی، فرزانه. (1394). مدل نظام نوآوری محصولات فرهنگی. فصل‌نامة علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، دورة 8، شمارة 31، صفحة 37 تا 72.
نوروزی، محمدجواد. (۱۳۸۲)، تبیین نظریه مردم سالاری دینی در قیاس با دمکراسی غربی، چکیده‌ مقالات همایش مردم سالاری دینی، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 
UNCTAD (2008). “Creative Econor Report”. Available at: https://unctad.org/en/docs/tdr2008_en.pdf