نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد. دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران

10.22034/jiscm.2022.328715.1349

چکیده

امروزه بازی‌های دیجیتال به صنعتی فراگیر، ثروت آفرین و فرهنگ محور تبدیل شده و توانسته با بهره‌گیری از عناصر فنی و هنری، روانشناسی و جامعه‌شناسی، به عنوان یک رسانه صنعت/ هنر و در حقیقت هنر هشتم، جایگاه خود را تثبیت کند. صنعت بازی‌های دیجیتال در مقام یک صنعت فرهنگی و خلاق، تاثیر بسزایی نیز در اقتصاد، فرهنگ و آموزش داشته است. این مطالعه، با هدف شناسایی چالش ها و نیز راهبردهای توسعه بومی این صنعت در کشور ایران انجام گرفته است. در این پژوهش با جمع آوری داده های کتابخانه‌ای، انجام مصاحبه‌های عمیق و ساختاریافته و نیز استفاده از روش تحلیل مضمون، چالش های توسعه بومی این صنعت و نیز
راه‌کارهای رفع این موانع، شناسایی و استخراج شد و در مراحل بعدی، این عوامل، درمضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر تقلیل یافته و دسته بندی شدند. در نهایت عوامل مورد اشاره با بررسی نظرات خبرگان صنعت اهمیت سنجی و پالایش شدند. نقصان دانش بازی‌سازان در حوزه مسائل مربوط به مدیریت تولید و مدیریت پروژه بازی ها به عنوان چالش های اصلی ششناخته شدند و از طرف دیگر شبکه سازی و جلب مشارکت عناصر موجود در بازی دیجیتال، توانمندسازی و توسعه قابلیت‌های متخصصین بازی ساز و نیز تقویت مسئولیت‌های نظارتی و توسعه‌ای نهادهای دولتی و نظارتی ازجمله مهمترین سیاست‌های توسعه بازی‌های دیجیتال تعریف و دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content analysis and identification of challenges and strategies for the development of native digital games

نویسندگان [English]

  • Dariush Mohamadi Zanjirani 1
  • Elham Mohseni 2

1 Department of Management

2 Department of Management

چکیده [English]

Today, digital games have become an all-encompassing, wealth-creating and culture-oriented industry and have been able to use their technical and artistic elements, psychology and sociology, as an industry / art medium and in fact the eighth art, its position. Stabilize. The digital games industry, as a cultural and creative industry, has also had a significant impact on the economy, culture and education. This study aims to identify the challenges and strategies for indigenous development of this industry in Iran. In this research, by collecting library data, conducting in-depth and structured interviews and also using the content analysis method, the challenges of local development of this industry and also
Solutions to overcome these barriers were identified and extracted, and in later stages, these factors were reduced and categorized into basic, organizing, and inclusive themes. Finally, the mentioned factors were evaluated and refined by examining the opinions of industry experts. Lack of knowledge of game developers in the field of production management and project project management were recognized as major challenges, and on the other hand, networking and participation of elements in digital games, empowerment and development of capabilities of game developers, as well as strengthening supervisory responsibilities and The development of government and regulatory institutions was defined and categorized as one of the most important policies for the development of digital games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Games
  • Theme Analysis
  • Obstacles and Challenges
  • Strategy