نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استادیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مطالعات زنان، گرایش زن و خانواده، گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2023.401265.1525

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه درک و تصور دختران از حضور در فضای مجازی با رویکردی کیفی (مطالعه موردی) انجام شده است. روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند می باشد، بدین صورت که با 15 نفر از دختران مجرد دانشجو که از فضای مجازی، اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده می کنند مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمده است و فرآیند اخذ مصاحبه هم تا زمانیکه به اشباع داده منجر شود، ادامه داشته است که در مجموع 5 مقوله های عمده تحت عنوان: میزان استفاده دختران از فضای مجازی، مضامین موجود در فضای مجازی، پیامدهای فضای مجازی برای دختران، سواد رسانه دختران و دیدگاه کلی دختران نسبت به گسترش فضای مجازی در جامعه و 9 مقوله فرعی تحت عنوان: تمایل به مدیریت استفاده، موضوعات کمتر دنبال شده توسط دختران، موضوعات مجازی مورد علاقه دختران، مزایای فضای مجازی، معایب ارتباطی فضای مجازی، تاثیرات منفی و فردی فضای مجازی برای دختران، عدم ابراز خشونت در فضای مجازی، دیدگاه چند بعدی نسبت به فضای مجازی و ضرورت ارتقا سواد رسانه آحاد جامعه استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Girls' understanding and perception of being in the Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh moosivand 1
  • Maryam brahman 2
  • faezeh saki 3

1 Assistant Professor, Department of Social Science and Development Studies, Women's Research center, Alzahra University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor,, Department of Philosophy of Islamic Education, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

3 M.A. in Women's Studies, woman and Family, Department of Women and Family Studies, Faculty of Social and Economic Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of studying girls' understanding and perception of being in Cyberspace with a qualitative approach (case study). The method of non-probability sampling is purposeful, in this way, a semi-structured interview was conducted with 15 unmarried female students who use Cyberspace, internet and social networks, and the process of interviewing until saturation has continued to lead to a total of 5 major categories under the title: the amount of use of cyberspace by girls, the themes in cyberspace, the consequences of cyberspace for girls, girls' media literacy and the general view of girls towards the expansion of cyberspace in society and 9 sub-categories under the title: willingness to manage use, topics less followed by girls, Cyber topics of interest to girls, advantages of cyberspace, communication disadvantages of cyberspace, negative and individual effects of cyberspace for girls, non-expression of violence in cyberspace, opinion Multi-dimensions have been extracted regarding the Cyberspace and the need to improve media literacy of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • girls
  • Internet
  • Social Networks