نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی، تهران، ایران، 4697- 19394

2 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/jiscm.2023.381177.1485

چکیده

در دنیای پر رقابت فروش کالا و خدمات، بسیاری از موسسات بازرگانی به دنبال شیوه‌های بدیع تبلیغات هستندو از آنجایی که امروزه یکی از راه‌های موثر شناسایی برند، طراحی یک وب سایت خوب برای کسب و کارها است، باید به دنبال روشهایی برای افزایش شمار بازدیدکنندگان وب سایت و جذابیت بیشتر تبلیغات بود. استفاده از شخصیت های سخنگوی متحرک برند(BASC )یکی ازاین روشها است.این شخصیتها در واقع،شخصیتهای کارتونی هستند که با ویژگیهای انسان گونه خود،تعاملات اجتماعی-گونه خوبی با افراد ایجاد می کنند.این مطالعه،ویژگیهای شخصیتهای سخنگوی متحرک رادر مورد چگونگی ایجاد اثر تبلیغاتی در وب سایت های دفاتر خدمات مسافرتی تهران مورد بررسی قرار داد.پرسشنامه هایی در اختیار 384ذنفر از مشتریان این دفاتر قرار گرفت و یافته های زیر به دست آمد: لوگوهای وب‌سایت به‌عنوان شخصیت‌های سخنگو متحرک بر تعامل فرا اجتماعی و براثر تبلیغات تأثیر مثبت و معناداری دارند. اثر تبلیغات نیز بر قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد که این نتایج در تطابق کامل با نتایج تحقیقات پیشین بود. نتایج این تحقیق پیشنهادهایی را برای استفاده بخش‌های مختلف جامعه اعم از صاحبان کسب‌وکارها، خریداران، مراکز فرهنگی سایر بخش‌ها دربرداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the impact of website logos as animated talking characters on media advertising: A meta-social interaction perspective

نویسندگان [English]

  • yazdan Shirmohammadi 1
  • Golbarg Rohksarpor 2

1 Associate Professor, Department of Business Management, Payame Noor University, PO Box, Tehran, Iran, 19394 4697

2 Master ofTourism Management, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the competitive world of selling goods and services, many commercial establishments are looking for innovative methods of advertising, and since today one of the effective ways to identify the brand is to design a good website for businesses, we must look for ways to increase the number of web visitors. The site and the attraction were mostly advertisements. The use of animated brand spokesperson characters (BASC) is one of these methods. In fact, these characters are cartoon characters that create good social interactions with people with their human-like characteristics. This study examines the characteristics of animated spokesperson characters about How to create an advertising effect on the websites of travel service offices in Tehran was investigated. Questionnaires were given to 384 customers of these offices and the following findings were obtained: Website logos as animated talking characters have an effect on social interaction and the effect of advertising. They are positive and meaningful. The effect of advertising also has a positive and significant effect on purchase intention, and these results were in full agreement with the results of previous research. The results of this research included suggestions for the use of different sectors of the society, including business owners, buyers, cultural centers and other sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • website
  • advertising work
  • animated talking character
  • parasocial relations
  • fun and entertainment
  • advertising Lego