نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2023.398375.1513

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش ابعاد فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی با تاکید بر رسانه ملی می باشد. از لحاظ هدف، تحقیق حاضر از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی شهروندان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1401 تشکیل می دهند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و نمونه برابر 384 نفر می باشد، روش نمونه گیری نیز خوشه ای چندمرحله ای می باشد. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده ها با نرم افزار Lisrel تحلیل شد و برای تحلیل فرضیات از معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ابعاد فرهنگ (فرهنگ درونی، فرهنگ نمادی، فرهنگ نهادی و فرهنگ متبلور) و تحقق اقتصاد مقاومتی با تاکید بر نقش رسانه ملی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین فرهنگ درونی شده، فرهنگ نمادی، فرهنگ نهادی فرهنگ متبلور با تحقق اقتصاد مقاومتی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Dimensions of Culture and the Realization of a Resistance Economy Based on the Role of the National Media

نویسندگان [English]

  • ali jafari 1
  • hasan rahimi 2

1 Assistant Professor, Department of Social Studies, Organization for Educational Research and Planning (OERP), Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Farhangian University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the role of culture in the realization of resistance economy (relying on the role of national media). In terms of purpose, the current research is applied, in terms of method, descriptive and correlational, and in terms of data collection method, the research method is survey. The statistical population of the current research consists of all citizens over 18 years of age in Tehran city in 2021. To determine the sample size, Cochran's formula was used and the sample is 384 people, and the sampling method is a multi-stage cluster. A researcher-made questionnaire was used to measure the variables. The data was analyzed with Lisrel software and structural equations were used to analyze the hypotheses. The findings of the research showed that there is a significant relationship between the dimensions of culture (internal culture, symbolic culture, institutional culture and crystallized culture) and the realization of resistance economy relying on the role of national media. Also, there is a significant direct relationship between internalized culture, symbolic culture, institutional culture, crystallized culture and the realization of resistance economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimensions of culture
  • resistance economy
  • national media
  • institutional culture