نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه رادیو دانشکده تولید دانشگاه صدا و سیما

3 دانشیار گروه ارتباطات و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکز، داشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2023.409297.1546

چکیده

در اهمیت نگاشت نهادی-کارکردی حوزه رسانه‌ای کشور ایران می‌توان گفت ازجمله مقدمات سیاست‌گذاری آن است که تمامی بازیگران و ارکان تشکیل‌دهنده‌ی این نظام بر اساس کارکردهای حکمرانی، شناسایی‌شده و روابط، جایابی و تعاملات میان آن‌ها موردبررسی و تحلیل قرار گیرد. لذا هدف اصلی این پژوهش نگاشت نهادهای فعال در کارکردهای حکمرانی رسانه‌های صوت و تصویر در ایران است. حکمرانی نوین خود شامل انواع کارکردهای سیاست‌گذاری، تسهیلگری، تنظیم‌گری، ارائه خدمات و بازتوزیع منابع است. این تحقیق با روش نگاشتِ نهادهای موجود در حکمرانی رسانه‌های صوت و تصویر در ایران را طبق کارکردهای حکمرانی موردبررسی قرارداده و بر اساس مدل تحلیل ذی‌نفعان بازیگران را تجزیه‌وتحلیل کرده است. نگاشت نهادهای فعال رسانه‌ای بر اساس اهداف کارکردهای حکمرانی از طریق مصاحبه با 14نفر خبره و متخصص رسانه از طریق نمونه‌گیری هدفمند تا اشباع نظری با پرسشنامه در سطوح نهادهای حاکمیتی(فراقوه‌ای)، سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و بخش‌های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی، ترسیم گردید. در نتیجه بازیگران اصلی بر اساس مدل تحلیلی نگاشت ذی‌نفعان تجزیه‌وتحلیل افقی، عمودی و کل‌نگر شد و درنهایت توصیه‌های سیاستی برای عزیمت به سمت مسیر توسعه سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی عرصه رسانه‌ای کشور و به‌طور خاص حوزه رسانه‌های صوت و تصویر برخط براساس کارکردهای حکمرانی و بخش نهادها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Institutional mapping of online audiovisual media governance in Iran

نویسندگان [English]

  • محمد گاپله 1
  • Hassan Khojasteh Bagherzadeh 2
  • Mohammad Reza Rasouli 3

1 PhD student in media management, Faculty of Social Sciences, Communication and Media , Tehran Central Branch, Islamic Azad University

2 radio group. faculty of production, IRIB University

3 Associate Professor, Department of Communication and Media, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

in the importance of institutional - functional mapping in iran 's media sphere , it can be said that all actors and elements of this system are identified based on the functions of governance, identified and relationships, placement and interactions among them. therefore , the main objective of this study is to map active Institutions in the functions of the governance of audiovisual media in iran. its modern governance includes various functions of policy-making , regulation, facilitation, Service provision and redistribution of resources . This research is based on the method of mapping institutions in the governance system of audiovisual media in Iran and According to the functions of governance, it has been analyzed and based on the stakeholder analysis model, the actors have been analyzed. The mapping of active media institutions based on the goals of governance functions was drawn through interviews with 14 experts and media specialists through targeted sampling with a questionnaire until theoretical saturation at the levels of governance institutions, three branches of the Executive, legislative and Judicature powers and non-governmental public and private institutions sector. As a result, the main players were analyzed based on the analytical model of stakeholder mapping and horizontal, vertical and holistic analysis, and finally, policy recommendations for departure towards the direction of policy development and strategic management of the country's media field and specifically the field of online audiovisual media were presented based on the functions of governance and institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Governance
  • Institutional mapping
  • Audiovisual Media
  • Media policy
  • Stakeholder analysis
  • Media Regulation