نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات زنان، گرایش زن و خانواده، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا تهران، تهران ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا ، تهران ایران

3 عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22034/jiscm.2023.409429.1550

چکیده

این مقاله خشونت علیه زنان در جنگ را بر اساس روایتی که در فیلم مستند «زنانی با گوشواره های باروت» به تصویر کشیده، با هدف شناسایی نحوه‌ی ترسیم و بازنمایی خشونت جنسی علیه زنان و نیز شناخت گروه‌های آسیب پذیر زنان در جنگ با روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار می‌دهد. روش تحلیل داده‌ها بدین‌صورت است که زنانی که در این مستند نشان داده شده‌اند به سه گروه زنان داعشی داخلی و زنان داعشی خارجی که اغلب موافق داعش بودند، و گروه سومی که زنان کوجو بودند تقسیم بندی شدند، سپس روایت های این سه دسته زن در سه جدول مختلف گردآوری شد و نشانه‌ها و کدهایی از اظهارات آنها مبتنی بر مفهوم محوری خشونت علیه زنان در جنگ استخراج، سپس بر اساس همین نشانه‌ها تحلیل انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شکنجه زنان به واسطه فرزندان آنها از قبیل، بیماری یا زخمی و یا کشته شدن فرزندان، همچنین خشونت جنسی و تجاوز به زنان و دختران، خشونت کلامی و توهین، فریب دادن زنان برای همراه کردن آنها در جنگ، از جمله خشونت‌هایی است که در این مستند به تصویر کشیده شده بود. در این تحقیق نشان داده شد که زنان به دلیل تجاوز و نیز شکنجه‌ی فرزندان خشونت مضاعفی را تحمل می‌کنند که از آنان قربانیانی منفعل در جنگ برساخت و بازنمایی نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Violence against Women in War Case study: Women with Gunpowder Earrings Documentary

نویسندگان [English]

  • Samaa Naissi 1
  • Zahra Mirhosseini 2
  • ءMohsen Badre 3

1 Master of Women and Family Studies, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Assistant professor, Department of women and family studies, faculty of social sciences and economics, Alzahra university , Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of women and family studies ,, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article examines the violence against women in war based on the narrative depicted in the documentary film "Women with Gunpowder Earrings", with the aim of identifying how sexual violence against women is depicted and represented, as well as identifying the vulnerable groups of women in war with the qualitative content analysis method. The method of data analysis is such that the women shown in this documentary were divided into three groups of domestic ISIS women and foreign ISIS women who often supported ISIS, and the third group was Kojo women, then the narratives of these three groups of women were divided into three groups. Various tables were compiled and signs and codes were extracted from their statements based on the central concept of war and women, then analysis was done based on these signs. The results of the research showed that the torture of women by their children, such as illness or injury or the death of children, as well as sexual violence and rape of women and girls, verbal violence and insults, deceiving women to accompany them in the war, including it is the violence that was depicted in this documentary. In this research, it was shown that women endure double violence due to rape and torture of their children, which made them passive victims in the war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • representation sexual violence War documentary