نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صداوسیما

2 مدیر گروه ژورنالیسم و خبر دانشگاه صدا و سیما

3 عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما

10.22034/jiscm.2024.405576.1531

چکیده

متولدین دهه هشتاد که در سال‌های 85 تا 87 به دنیا آمده‌اند؛ نوجوانان امروز جامعه هستند که در معرض انتشار اخبار و اطلاعات درست و نادرست در رسانه‌های مختلف قرار گرفته‌اند. هدف این تحقیق شناسایی بایسته‌های تولید و پخش اخبار نوجوانان دهه هشتادی شهر تهران در رسانه ملی است. برای این منظور پژوهش با روش تحقیق آمیخته انجام شد. برای گرد آوری اطلاعات مورد نیاز از دو ابزار پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه عمیق استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کمی نوجوانان 15 تا 17 سال ساکن شهر تهران می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و در بخش کیفی 10 نفر از متخصصان حوزه کودک و نوجوان انتخاب شدند. همچنین در تحلیل بخش کمی از شاخص-های مرکزی و در بخش کیفی از تحلیل محتوا استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که هنوز میزان استفاده از رسانه ملی در بین نوجوانان بیشتر از سایر رسانه‌ها می‌باشد. نوجوانان بر مسائل سیاسی و اجتماعی تمرکز بیشتری نسبت به سایر موضوعات دارند و بیش از نیمی از اطلاعات خبری را از رسانه ملی دریافت می‌نمایند و تولید بخش خبری ویژه نوجوانان را از ضروریات رسانه ملی می‌دانند. بایسته‌های استخراج شده در 6 مولفه تیتراژ، محتوای اخبار، گزارش، گوینده، استودیو و فراخوان طبقه بندی شد. به همین منظور رسانه ملی می‌تواند با ایجاد اعتماد، ذائقه سازی و پخش برنامه‌ بر بستر اینترنت در همه زمینه‌ها بر نوجوانان تأثیرگذار باشد و با رعایت بایسته‌های برنامه خبری، نوجوانان را جذب کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the needs of producing and broadcasting news of teenagers in the eighties of Tehran in the national media

نویسندگان [English]

 • mohammad ali saffarian 1
 • ebrahim sathi 2
 • jahandar amiri 3

1 IRIB uni

2 IRIB uni

3 IrIbu faculty

چکیده [English]

Those born in the eighties who were born in the years 85 to 87; Teenagers are today's society who are exposed to the dissemination of true and false news and information in various media. The purpose of this research is to identify the needs of producing and broadcasting news of teenagers in the eighties of Tehran in the national media. For this purpose, the research was conducted with a mixed research method. In order to collect the required information, two tools, a researcher-made questionnaire and an in-depth interview were used. The statistical population in the quantitative section consists of adolescents aged 15 to 17 years old living in Tehran city, using Cochran's formula, 384 people were selected as the sample size using the stratified sampling method, and in the qualitative section, 10 people were specialists in the field of children and adolescents. were chosen. Also, in the analysis of the quantitative part, central indicators were used, and in the qualitative part, content analysis was used. The findings show that the use of national media among teenagers is still higher than other media. Teenagers focus more on political and social issues than other issues and they receive more than half of the news information from the national media, and they consider the production of a special news section for teenagers as one of the necessities of the national media. The extracted values were classified into 6 components: title, news content, report, announcer, studio and call

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • should"
 • news"
 • Youth"
 • ،"
 • news program'
 • ،'
 • Youth news'