نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقوله سلامت تأثیر انکارناپذیری در توسعه جوامع دارد. همین امر وظیفه سیاست‌گذاران حوزه سلامت را پیچیده‌تر می‌کند. امروزه با توجه به کنترل بیماری‌های واگیر و افزایش طول عمر افراد، بیماری‌هایی شایع شده‌اند که کاملاً به تغذیه انسان ارتباط دارند. اغلب جامعه‌شناسان امروزی بر این باورند که سبک زندگی افراد می‌تواند آنان را سالم نگه دارد یا بیمار کند. در این میان جهانی‌شدن نیز چالش‌های جدیدی در زمینه‌های مختلف پیش روی سیاست‌گذاران سلامت قرار داده است؛ چالش‌هایی که باعث ایجاد تغییراتی در الگوی مصرف مردم و سبک زندگی آنان به‌ویژه در حوزه سلامت شده است. از طرف دیگر، رسانه‌های جمعی نیز علاوه بر حضور گسترده در زندگی افراد، به‌عنوان منبع اصلی کسب اطلاعات مربوط به سلامتی، اثرات مهمی بر سلامت عمومی گذاشته‌اند.هدف این مقاله آن است که با روش مطالعه اسنادی و تحلیل ثانویه و با استفاده از یافته‌های پژوهش‌های قبلی در زمینه‌ی مورد بحث، به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:

میزان همسویی در دستگاه‌های متولی امر سلامت چگونه است؟
آیا در این راستا از رسانه‌های جمعی برای فرهنگ‌سازی مقوله سلامت به‌درستی استفاده می‌شود؟
آیا مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان پیام‌های سلامتی مطابق با سیاست‌های کلان سلامت زندگی می‌کنند؟

یافته‌های این تحقیق نشان از فقدان هماهنگی و هم‌سویی کامل بین سیاست‌های بالادستی نظام سلامتی کشور ما با سیاست‌های رسانه‌های جمعی، همچنین ناهماهنگی در اجرای سیاست‌های داخلی وزارت بهداشت و درمان و نهایتاً منطبق نبودن نیازهای مردم با سیاست‌های رسانه‌های جمعی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Policy Making in Communication:The Case of Public Health

نویسنده [English]

 • Reza Khashei

Ph.D in Communication Allameh Tabataba’I University

چکیده [English]

Health of the community has always been one of the biggest and most important concerns of policy makers. This concern has a relatively great impact on the community’s development. This field is of great importance in all countries and makes the task of policy makers more complicated. At the present time, due to the control of contagious diseases and increased life span, there are diseases that are completely related to human nutrition. In the meantime, globalization has also brought new challenges to health policy makers, challenges that have brought about changes in patterns of people’s consumption and their lifestyle, especially in the health field.
In this article, the research is conducted by studying library documents and secondary analysis together with findings of previous researches, in order to answer some questions such as: how is the degree of alignment in healthcare system? Has the mass media been used properly to culturalize health? And do people as health consumers live according to the health policies?
The findings of the research indicate that there is a lack of coherence and perfect alignment between the high level policies of the health system of the country, likewise with the mass media policies. There is also some inconsistencies in the implementation of the domestic policies of the Ministry of Health and above all, the people’s needs does not meet with the policies of mass media.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Communications
 • Public Health
 • Health Policy
 • Integration in Health Policy
 1. بابایی، نعمت‌الله (1386). «روش مؤثر در آگاه‌سازی رسانه‌ای در حوزه سلامت». فصلنامهپژوهشهایارتباطی (ویژهنامهرسانهوسلامت)، سال چهاردهم، شماره 49:
 2. پناهی، مهدی (1395). «لطفاً اشتباه برداشت نکنید». نشریه رصد،ویژهنامهتحلیلینظامسلامت، شماره 31.
 3. جرموو، جان و ویلیامز، لورن (1394). غذاوتغذیه،اشتهایاجتماعی، ترجمه هما زنجانی‌زاده، تهران: نشر جامعه‌شناسان.
 4. خاشعی، رضا (1395). فرهنگرسانهایوسبکزندگیسلامتمحوردرشهرتهران؛مطالعهموردیبررویچهاررسانهرادیو،تلویزیون،نشریه،اینترنت، پایان‌نامه دکتری،  دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم ارتباطات.
 5. خانیکی، هادی (1393).ارتباطاتسلامت؛زمینههاودورنمایآندرتوسعه، دریافت از وبگاه: http://www.khaniki.com/p252 بازیابی شده در 05/08/1395
 6. دادگران، محمد (1383). مبانیارتباطاتجمعی، تهران: نشر فیروزه.
 7. دشمنگیر، لیلا و حمید رواقی (1394). «نظریه‌ها و الگوهای سیاست‌گذاری برای تحلیل سیاست‌های نظام سلامت».مجلهتحقیقاتنظامسلامتحکیم، دوره هجدهم، شماره 68، ص 77.
 8. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای. (1382). سندچشماندازجمهوریاسلامیایراندرافق 1404، بازیابی شده در 5/8/1395 از:  9034 http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=
 9. دماری، بهزاد و علیرضا حیدری (1396). «طراحی الگوی مدیریت برنامه‌های توسعه ایران در حوزه سلامت در سطوح ملی، استانی و شهرستان». مجلهسلامتاجتماعی، دوره 4، شماره 4: 256-264.
 10. کیا، علی‌اصغر و جعفر حسین‌پور (1391). «نقش رسانه‌ها در توسعه سلامت و رفاه اجتماعی». فصلنامهجامعه،فرهنگورسانه، سال اول، شماره 2.
 11. نابی، رابین. ال و ماری بث‌الیور (1393). فرایندهاوتأثیراترسانهها، ترجمه سیدمحمد مهدی‌زاده، تهران: انتشارات سروش.
 12. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. (1394). سندملیپیشگیریوکنترلبیماریهایغیرواگیروعواملخطرمرتبطدرجمهوریاسلامیایراندربازهزمانی 1394 تا 1414، کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر، ویراست نخست، تهران: آفتاب اندیشه. بازیابی شده در تاریخ 1395/10/12 از:              http://health.jmu.ac.ir/uploads.pdf
 13. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1388).نقشهسلامتجمهوریاسلامیایراندربرنامهپنجمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیدرسالهای 1389-1393، دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری و اصلاح نظام سلامت.

ب) وبسایتها

 1. http://www.radiosalamat.ir
 2. http://www.salamatnews.com
 3. www.salamat.ir-

ج) منابع لاتین

Azline A, Iszaid I, Syahira S, Awad H, Juni MH. POLICY ARENA OF HEALTH POLICY-MAKING PROCESS IN DEVELOPING COUNTRIES. International Journal of Public Health and Clinical Sciences. 2018;5(3):32-48.
Cockerham, C. William. (2013).  Medical Socioligy on The Move; New Direction in theory, Springer Dordrecht Heidelberg, New York, London.
Nandy, B. R., & Nandy, S. (1997). Health education by Virtue of its mission is certered around mass media and communication implications for professional preparation, Jounrnal of health Education . Vol 28.
Suruchi, Sood, Shefner-Rogers, Corinne L. & Sengupta, Manisha. (2006). The Impact of a Mass Media Campaign on HIV/AIDS Knowledge and Behavior Change in North India: Results from a Longitudinal Study. Asian Journal of Communication16 (3).
World Health Organization Publication. (1991). The Spiritual Dimension, Issue 9290211407. Chapter 4.