نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر از دانشگاه شاهد تهران

چکیده

«تلویزیون ـ واقعیت» (Reality-TV) از گونه‌ها یا ژانرهای متأخر برنامه‌سازی تلویزیونی است که استقبال گسترده مخاطبان، برنامه‌سازان و شبکه‌های تلویزیونی از این گونه، سبب فراگیری آن شده است. بااین‌وجود، «تلویزیون ـ واقعیت» در ایران به‌طور کافی و همه‌جانبه مطالعه نشده و هنوز تولیدات این گونه در تلویزیون ایران با اشکالات فراوانی مواجه است. هدف این پژوهش بررسی چیستی، خاستگاه و مقتضیات این گونه تلویزیونی و شیوه مناسب تولید آن در تلویزیون ایران با توجه به اقتضائات بومی است. این مقاله پس از پرداختن به تاریخچه پیدایش و شکل‌گیری این گونه تلویزیونی و ذکر ویژگی‌های آن و زیرمجموعه‌هایش، دو نمونه از این‌گونه برنامه‌سازی را به شیوه تطبیقی، تحلیل و بررسی می‌کند. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که با توجه به مشکلات این حوزه، لازم است در مورد استفاده از آن، تجربیات علمی و عملی مورد تأکید مقاله، در فرایند تولید آن به نحوی که مقاله پیشنهاد می‌کند در تولید نمونه‌های ایرانی کسب شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition of Form & Content Indices of “Reality – Television” and Its Requirements for Being Adopted in Iran’s Television Case Study: Television Series “The Apprentice” & “Farmandeh” (The Commander)

نویسنده [English]

 • Mohammad Hassan Ferdowsizadeh

Ph.D in Comparative and Analytical Hostiry of Shahed University of Technology, Tehran

چکیده [English]

Reality Television is one of recent genres in TV programs which has been widely welcomed by the audience, TV producers & networks throughout the world. However, this genre has not been sufficiently & collectively studied in Iran, consequently we witness major problems in producing them. The goal of the present research is to survey on its essence, origination and the requirements of this genre while trying to find out how it can be best customized in Iranian television? After giving a brief account of its history and the primary prerequisites, two American & Iranian samples are comparatively studied. The outcomes of this research implies that regarding the available problems, it necessitates that applying academic & practical experiences in the process of production, should just follow the  procedures suggested by the present research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reality TV
 • Reality Show
 • Post-Documentary
 • The Apprentice
 • TV Series
 • Farmandeh (The Commander) TV Series
 1. ایمان، محمدتقی. (1393). روششناسیتحقیقاتکیفی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 2. تنهایی، ح.ا و جواد نکهت .(1391). شیوهپایاننامهنویسی؛باتأکیدبرروششناسیکیفی، تهران: انتشارات بهمن برنا.
 3. سالمی، آزاده (1391). «درآمدی بر برنامه‌های سبک زندگی در تلویزیون واقع‌نما». فصلنامهمطالعاتسبکزندگی. شماره 1: 107-131.
 4. ساوجی، محمد. (1388). «مدرنیته و پسامدرنیسمی». فصلنامهسیاست. شماره 2: 171-192.
 5. شریعتمدار، آسیه. (1396). «تحلیل عوامل مشترک تجربه روان‌شناختی پدیده رودربایستی: مطالعه کیفی». فصلنامهمطالعاتروانشناسیبالینی. شماره 26: 65-82.
 6. ضابطی‌جهرمی، احمد. (1394). شکلشناسیوگونهشناسیفیلممستند، تهران: نشر رونق.
 7. کاظمی، محمدرضا. (1389).ساختارشناسیبرنامههای«تلویزیونواقعیتمحور» (RealityTelevisionهمراهبابررسیموردیبرنامه«برادرارشد» (BigBrother)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. گروه تولید سیما. دانشکده تولید دانشگاه صداوسیمای جمهوری‌اسلامی‌ایران.
 8. قاسمی، ابوالحسن. (1388).بررسیتحلیلیمستندتلویزیونی (از 1990 تا 2006 میلادی)، پایان‌نامه دکتری. گروه پژوهش هنر. دانشکده هنرهای کاربردی. دانشگاه هنر تهران.
 9. مک‌کوئین، دیوید. (1384). راهنمایشناختژانرتلویزیون، ترجمه فاطمه کرمعلی و عصمت گیویان. تهران: اداره‌کل پژوهش‌های سیمای صداوسیمای جمهوری‌اسلامی‌ایران.
 10. هیلیارد، رابرت ال. (1389). نویسندگیبرایتلویزیون،رادیوورسانههایجدید، ترجمه: فرزاد فرحزاد، صفورا نوربخش، غلامرضا تجویدی، نیسان گاهان. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری‌اسلامی‌ایران.

ب) منابع لاتین

Bignell, Jonathan (2005). Big Brother; Reality TV in the Twenty-first Century. Hampshire: Palgrave McMillan.
Bondebjerg, Ib (2002).  The Mediation of Everyday Life Genre, Discourse, and Spectacle in Reality TV in Jerslev, Anne (Ed.), Realism and ‘reality’ in Film and Media. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
Casey, Bernadette, Casey, Neil, Calvert, Ben, French, Liam, Lewis, Justin. (Eds.) (2002). Television Studies: The Key Concepts. London and New York: Routledge.
Couldry, Nick (2005). Reality TV, or the Secret Theatre of Neoliberalism. Review of Education, Pedagogy and Cultural Studies, Vol 30, No.1.
Essany, Michael (2008). Reality Check; the Business and Art of Producing Reality TV. Oxford: Elsevier.
Hill, Annette (2005). Reality TV; Audiences and popular factual television. Abingdon: Routledge.
Hill, Annette (2007). Restyling Factual TV; Audiences and news, documentary and reality genres. Abingdon: Routledge.
Huff, Richard (2006). Reality Television. Westport: Prager.
King, Geoff (2005). The Spectacle of the Real: From Hollywood to ‘Reality’ TV and Beyond. Bristol: Intellect Ltd.
Moran, Albert (Ed.) (2009). TV Formats Worldwide; Localizing Global Programs. Chicago: Intellect.
Tsay, M., Krakowiak, K. M., & Kleck, C. A. (2006, June). Redefining reality TV: Exploring viewers’ perceptions of nine subgenres. Paper presented at the 56thannual conference of the International Communication Association, Dresden, Germany.