نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی

چکیده

با توجه به این‌که سینما، یکی از مهم‌ترین رخدادهای رسانه‌ای قرن بیستم تلقی شده و موضوع حرکت و مطالعه علمی و هنری آن، یکی از معاصرترین گرایش‌ها در طراحی پروژه‌های معماری است، کشف عمیق‌تر ارتباط زمینه‌های بینابینی سینما و معماری ضرورت بیشتری می‌یابد. در این مقاله، روشی جدید در طراحی معماری، با عنوان «معماری سینمایی» ارائه می‌شود. پس از توصیف عناصر و مفاهیم سینمایی، مصادیق معماری برای هر کدام از آن‌ها بیان شده، سپس با ارائه تصاویری در هر عنوان، حلقه‌های ارتباط‌دهنده از سینما به معماری به‌عنوان فرضیه پیشنهاد می‌شود. درنهایت این فرضیات در اختیار دیگر پژوهشگران معماری و سینما (از جمله دانشجویان این دو رشته) قرار گرفته تا میزان انتقال حس حرکت از تصاویر، سنجیده شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که این فرضیات، دارای ظرفیتی قابل توجه به‌منظور طراحی و به‌طور خاص ایجاد حس حرکت در معماری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using Cinematic Components & Concepts in Architectural Design with the Theme of Motion

نویسندگان [English]

 • Hoora Motamedi 1
 • Ahmad Mirza kuchak Khoshnevis 2

1 M.A in Architecture (Corresponding Author)

2 Assistant Professor at Research Institute for Cultural Heritage and Tourism

چکیده [English]

Despite the fact that only five decades have passed from the birth of methodology in architectural design as a major, studies in this ground have revolutionized the process of creation in architecture. Likewise, due to inefficiency of old methods in architectural design, the complexity of issues in present architecture and decadence of identity in architecture, applying new techniques seems essential. By considering the fact that Cinema is one of the most important media events in 20th century and the subject of motion is being studied both artistically and academically, it has become one of the most recent inclinations in architectural design projects. Consequently, a deeper exploration on interdisciplinary grounds of Cinema & architecture becomes a necessity. In this article a new method in architectural design called “Cinematic Architecture” is introduced. After describing the cinematic concepts & elements, the architectural instances for each of them is expressed, this is followed by presenting images for each case, and then the connecting links of cinema & architecture are suggested as hypothesis. Finally, these hypotheses are submitted to the researchers of cinema and architecture (and to the students of the two fields as well) in order to measure the sense of motion in the images. The results of the research show that these hypotheses have average potential in designing and specifically in creating the sense of motion in architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Architecture
 • Cinema
 • Motion
 • Cinematic Architecture
 1. منابع فارسی

  1. آوینی، م. (1368). «مونتاژ به‌مثابه معماری سینما». ماهنامهسوره، شماره 8، دوره اول
  2. بریل، ل. (1381). «به بالا نگاه می‌کنم، به پائین نگاه می‌کنم (سرگیجه اثر هیچکاک)». ترجمه ش. عظیمی، مجلهنقدسینما، شماره 33
  3. بوردول، ب و کریستین تامسون. (1389).هنرسینما، ترجمه ف. محمدی، تهران: نشر مرکز
  4. پنز، ف و م تامس (1392). سینماومعماری، ترجمه شهرام جعفری‌نژاد، تهران:‌ انتشارات سروش.
  5. جلیلوند، ح. (1388). «فضا و زمان در معماری»، ماهنامهکتابماههنر، شماره 127
  6. حسن‌پور، م، ع نوروزی‌طلب و غ سیفی. (1394). «ارجاع به زمان ازدست‌رفته، به‌مثابه امر حاضر در عکس‌های خصوصی». فصلنامهباغنظر، سال دوازدهم، شماره 33
  7. خوش‌بخت، ا. (1388). معماری سلولوئید، تهران: انتشارات کسری
  8. رحیمیان، م. (1389).سینما،معماریدرحرکت، تهران: ‌انتشارات سروش
  9. زینلیان، م و م. کلانترزاده. (1394). «بررسی تطبیقی رابطه روایت و روایت‌گری در کیفیت فضایی معماری و سینما». اولینکنفرانسسالانهپژوهشهایمعماری،شهرسازیومدیریتشهری
  10. صنعتی، م. (1381). تحلیلروانشناختیزمانونامیراییدرسینمایتارکوفسکی، تهران: انتشارات نشر مرکز
  11. ضابطی‌جهرمی، احمد. (1394). تکنیکهایتدوین(جلددوم: تدوینغیرتداومی)، چاپ اول، تهران: دانشگاه صدا و سیما
  12. طوسی، م، م فیض‌آبادی و ح کامل‌نیا.(1395). «تأثیرات متقابل معماری و سینما در دوران معاصر(بررسی تطبیقی سبک‌های معماری معاصر و سینما)». چهارمینکنفرانسبینالمللیمهندسیعمرانمعماریوتوسعهشهری
  13. قهرمانی، م، م پیراوی ونک، ح مظاهریان و ع صیاد. (1393). «کالبد متحرک ناظر و شکل‌گیری سکانس‌های فضایی در معماری سینماتیک». نشریههنرهایزیباـمعماریوشهرسازی، دوره 19، شماره 4
  14. قهرمانی، م، م پیراوی ونک، ح مظاهریان و ع صیاد. (1393)«تن‌یافتگی تماشاگر در فضای هاپتیکی فیلم». نشریههنرهایزیباـمعماریوشهرسازی، دوره 19، شماره 2
  15. کیسبی‌یر،آ. (1365). درکفیلم، ترجمه بهمن طاهری، تهران: نشر چشمه.
  16. مزینی، م. (1376). اززمانومعماری، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
  17. معتمدی، احمدرضا. (1390). فلسفهفیلم (1)،بررسیتحلیلیوانتقادینظریههایکلاسیک (شکلگراـواقعگرا)، رساله دکتری رشته پژوهش هنر، دانشگاه علامه طباطبایی

  منابع لاتین

  Eisenstein, S.(1990),Piranesi,or the Fluidity of Forms, in the Sphere and the Labyrinth: Avant-gardes and Architecture from Piranesi to the 1970s, Edited y Manfredo Tafutri, MIT Press, Cambridg.
  Pallasma, J.(2008),The Architecture of Image، Existential Space in Cinema،
  www.archline.ir