نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان.

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان

4 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی. دانشگاه کاشان

چکیده

امروزه، فناوری‌های نوین ارتباطی و شبکه­ های اجتماعی نه تنها جنبۀ مادی و اقتصادی زندگی، بلکه چارچوب­های نمادین آن را نیز دگرگون کرده است. تأثیر این شبکه­ ها به گونه­ ای است که دیگر نمی­ توان زندگی افراد و جوامع را بدون آن‌ها تصور کرد. این پژوهش به بررسی نقش شبکه­ های اجتماعی مجازی در ابعاد مختلف رضایتمندی (انتشار اخبار، ارتقای سطح اطلاع و آگاهی، میزان استفاده از شبکه­ های اجتماعی مجازی و اعتماد به رسانه­ های اجتماعی) کاربران شبکه­ های اجتماعی مجازی نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیس‌بوک، توییتر در شش ماه نخست سال 1397 در شهر تهران پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی بوده و از طریق پرسش‌نامه محقق‌ شده است. ۳۸۴ نفر از کاربران شبکه­ های اجتماعی در شهر تهران جامعۀ آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند و برای تحلیل داده ­ها از روش تاپسیس استفاده شده است. به‌طور کلی با بررسی نتایج حاصل‌ شده از تحقیق مشخص شد که: در میان عوامل موثر بر رضایتمندی، گزینۀ تلگرام با شاخص 0.98 در رتبۀ اول، اینستاگرام با شاخص 0.97 در رتبۀ دوم، توییتر و فیس­بوک در رتبه‌های سوم و چهارم اهمیت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The TOPSIS of Virtual Social Networks Based on the Satisfaction Scale of Users in Tehran

نویسندگان [English]

  • mohsen niazi 1
  • somayeh miri 2
  • hadi razeghi maleh 3
  • Ali Farhadian 4

1 Professor of Department Social Sciences, University of Kashan

2 Ph.D Student of Sociology of Social Issues of Iran, University of Kashan.

3 PhD student of Sociology of Social Issues University of Kashan.

4 Professor of Department Social Sciences, University of Kashan

چکیده [English]

Nowadays, new communication technologies & Social Networks not only have evolved the economy of life & financial aspects but also changed its symbolic framework. These networks are so effective that you cannot imagine one’s life & his society without them. This research is opt to survey on the role of virtual social networks in view of different aspects of satisfaction of users in first six month of 2018( News distribution, upgrading of public knowledge & awareness, the scale of  using virtual social networks & trusting social media like Instagram, Telegram, Facebook & Twitter). The present research is descriptive in nature & has applied questionnaires. 384 people constitute the statistical population of this research. Data analysis has been done by TOPSIS & the general findings are as follows: Telegram with %98 percent of satisfaction, Instagram with %97, the 3rd & fourth place belongs to Twitter & Facebook.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Networks
  • User’s Satisfaction
  • Information
  • Rate of Trust
الوین، تافلر. 1385. موج سوم (مترجم: شهیندخت خوارزمی). تهران: نشر علم. 
خانیکی، هادی؛ و بصیریان جهرمی، حسن. 1392. کنشگری و قدرت در شبکه­های اجتماعی مجازی؛ مطالعۀ کارکردهای فیس­بوک در فضای واقعی. فصلنامۀ علوم اجتماعی، 61. صص 80-45.
 تانکارد، جیمز؛ و سورین، ورنر. ۱۳۸۵. نظریه ­های ارتباطات. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
 چامسکی، نوام؛ و ادوارد، هرمان. 1377. فیلترهای خبری (مترجم: امیر فخرایی). تهران: انتشارات موسسۀ ایران.
 دادگران، محمد. ۱۳۸۵. مبانی ارتباطات جمعی. تهران: انتشارات مروارید. چاپ نهم.
دوله، معصومه؛ اسماعیلی، رضا؛ و امیرمظاهری، امیرمسعود. ۱۳۹۵. بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در کیفیت زندگی (مورد مطالعه: کاربران ۲۰ تا ۴۹ سالۀ شبکه­های اجتماعی مجازی در شهر تهران). فصلنامۀ علوم اجتماعی شوشتر. سال دهم. ۴ (۳۵). صص 120-97.
 رابرتسون، رونالد. 1382. جهانی شدن تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی (مترجم: کمال پولادی). تهران: نشر ثالث.
 ربیعی، علی؛ و محمدزاده یزد، فرشته. 1391. آسیب‌شناسی فضای مجازی؛ بررسی تأثیر استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی دانشجویان. فصلنامۀ راهبرد اجتماعی فرهنگی. ۲(۶). صص 60-43.
 زتومپکا، پیوتر. 1386. اعتماد نظریۀ جامعه ­شناختی (مترجم: غلامرضا غفاری). تهران: شیرازه.
 کاپلن، آندره ام؛ و هانلین، مایکل. ۱۳۸۹. چالش­ها و فرصت­های رسانه­های اجتماعی (مترجم: فهیمه محمدسمسار). فصلنامۀ کتاب مهر. ۱(۱).
کاستلز، مانودل. ۱۳۸۴. عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ. جلد 5 (مترجم: احمد علیقلیان و افشین خاکباز). تهران: طرح نو. چاپ سوم.
  معتمدنژاد، کاظم. ۱۳۸۵. وسایل ارتباط جمعی. جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. چاپ پنجم.
مک لوهان، هربرت مارشال. ۱۳۷۷. برای درک رسانه‌ها. ترجمه سعید آذری، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
مک، کوایل. 1383. مخاطب‌شناسی (مترجم: مهدی منتظر قائم). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.
مهدی­زاده، سیدمحمد. ۱۳۸۹. نظریه‌های رسانه: اندیشه­ های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: نشر همشهری.
 نیکو، مینو؛ و همکاران. 1381. شناخت مخاطبان تلویزیون با رویکرد استفاده و خشنودی، تهران: انتشارات سروش و کانون پژوهش‌های سیما.
 
Ahern, N. R; Sauer, P.; & Thacker, P. (2015). Risky behaviors and social networking Sites: How is  YouTube influencing our youth? Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services. 53 (10). 25 e 29. https://doi.org/10.3928/02793695- 20150908-01.
 Bannon, S.; McGlynn, T.; McKenzie, K.; & Quayle, E. (2015). The positive role of Internet use for young people with additional support needs: Identity and connectedness. Computers.
 Bourdieu, P. (1990). Social space and symbolic power. Sociological theory. .25 ̊ 14 )1( 7. Pp 14-25.
Boyd, D; M; & Ellison, N. B. (2007). “Social network sites: definition, history, and scholarship”. Journal of  Computer-Mediated Communication, 13 (1).  210- 230.
 Brubaker EV. (2013). The Relationship between Facebook TM Activity and Academic Performance among African American Students. Liberty University.  Lynchburg.
 Burak, L. (2012). Multitasking in the university classroom. International Journal for the scholarship of teaching and learning. 6 (2): 1- 12.
Burt, Roland S (2005). Brokerage and Closure: An introduction to social capital. new York: Oxford university press.
 Gemmill E; Peterson M. (2006). Technology use among college students: Implications for student affairs professionals. NASPA Journal. 43(2): 280-300.
 Hanson T; Drumheller K; Mallard J; McKee C; Schlegel P. (2011). Cell phones, text messaging, and Facebook: Competing time demands of today's college students. College Teaching. 1(59). 23-30.
 Hwang C.L; Yoon K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Application. New York. Springer.
Lenhart, A; & M. Madden (2007). "Teens, Privacy and Online Social Networks. Pew Internet and American Life Project". Washington, DC. Available: http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_ Teens_Privacy_SNS_Report_Final.pd.
 Meyrowitz, J. (1985). No sense of place: The impact of electronic media on social behavior. Oxford University Press.
 Moreno M; Jelenchick L; Koff R; Eikoff J; Diermyer C; & Christakis D. (2012). Internet use and multitasking among older adolescents: An experience sampling approach. Computers in Human Behavior. 28 (4):1097-102. Pp 1097-1102.
 Olson, D; L. (2004). Comparisons of weights in TOPSIS models. Mathematical and Computing Modelling. Vol. 40. No. 7. 721-727.
Pempek, ­T., & et al. (2009). “College students' social networking experiences on Facebook”. Journal of Applied Developmental Psychology. Vol. 30. No. 3. 227-238.
 Qiang, Ch; Pitt, A; & Ayers, S. (2003). Contribution of Information and Communication Technologies to Growth. World Bank Working Paper. (24): Washington, DC. Available from:
http://documents.worldbank.org/curated/en/483071468326372732/pdf/277160P APER0wbwp024.pdf
Turkle, S. (1996). Who am we. In trend david (ed), Reading digital culture. Oxford. Blakwell.
Wang, Y; M., Elhag; T; & M. S. (2006). Fuzzy TOPSIS method based on alpha level sets with an application to bridge risk assessment. ExpertSystems with Applications. 31. 309–  319.