نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه صدا و سیما (نویسنده مسئول)

2 دکترای مترجمی زبان عربی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

3 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

«تبلیغات»، رایج‌ترین و پرکاربردترین شیوۀ معرفی محصولات و خدمات به بازار است. از طرفی، رادیو نیز از دیرباز جزء مهم‌ترین و دردسترس‌ترین ابزارهای رسانه‌ای برای تبلیغات بازرگانی به‌شمار می‌رفته است. در این پژوهش، بر آنیم تا با بررسی دقیق آگهی‌های بازرگانی درشبکه‌های رادیویی مراکز استانی، وضعیت مطلوب و موجود آن‌ها را با هم مقایسه‌ کنیم. برای این منظور در ابتدا با استفاده از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته، مطالعۀ کتابخانه‌ای و اسنادی، مجموعه مقررات و ضوابط تولید و ‌پخش آگهی‌ها در سازمان صدا سیما جمع‌آوری، سپس با استفاده از تکنیک «تحلیل مضمون» الگوی مطلوب پخش استخراج شد. همچنین با استفاده از روش «تحلیل محتوای کیفی»، آگهی‌‌های بازرگانی رادیوی مرکز استان هرمزگان (صدای خلیج‌فارس) با الگوی مطلوب به‌دست‌آمده در بخش ابتدایی پژوهش، مطابقت داده شده و این نتیجه بدست آمد که بسیاری از شاخص‌های محتوایی و ساختاری، در تولید و پخش رادیوصدای خلیج‌فارس رعایت نمی‌شود. درپایان، الگویی دو بخشی شامل شاخص‌های محتوایی و شاخص‌های ساختاری استخراج شد. شاخص‌های محتوایی این پژوهش شامل: شاخص‌های نظارت و ارزیابی ادارۀ کل بازرگانی صدا و سیما و کارشناسان رسانه و تبلیغات است و شاخص‌های ساختاری؛ دو حوزه تولید و گویندگی را در بر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Desired Pattern for Production and Broadcast of Commercials in the Radios of Provincial Centers (Case Study: Persian Gulf Radio)

نویسندگان [English]

  • ali noori momrabadi 1
  • Tayebe Barati 2
  • Ahmadَ Mirzaee 3

1 M.A in Communications, Faculty IRIB University(Corresponding Author)

2 Ph.D in Arabic Language Islamic Azad University, Science Branch

3 Ph.D Student in public administration, Islamic Azad University, Science Branch

چکیده [English]

Advertising is the most fashionable and used way to introduce products and services to the market. Radio has long been one of the most important and widely used media tools for advertising. In this research, we are going to make a comparative study on the desirable and existing situation of the commercial advertisements in provincial radio stations by carefully examining them. To achieve our purpose, at first, we did a semi-structured interview together with a library study, then, the documents were tried-out to collect a set of rules and regulations for the production and broadcast of advertisements in the Islamic Republic of Iran Broadcasting. Subsequently, an optimal broadcast pattern was extracted by using thematic analysis method. Thus, by using the content analysis method, the commercial ads on the provincial radio of the Hormozgan capital (Voice of Persian Gulf) were reconciled with the optimal pattern that was obtained in the first phase of the research. Surprisingly, it was found that many of the contents and structural features do not match with principles of Khalij Fars (Persian Gulf) radio.
Finally, a model consisting of two parts containing both the content and structural features were extracted. Content features of the research are as follows: features of Supervisory & Assessment Department, Commercial Division of IRIB, and Experts of Media & Advertising. Structural features include: Production & Voice Persons (Actors).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radio
  • Ad
  • IRIB Provincial Networks
  • Structural Feature
  • Persian Gulf Radio
استوری، جان (1381). مطالعات فرهنگی دربارۀ فرهنگ‌ عامه (مترجم: حسین پاینده). تهران: نشر آگاه (1993).
اسمی، رضا؛ سعدی­پور، اسماعیل؛ و اسدزاده، حسن (1389). رابطۀ تماشای آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون با الگوی مصرف در کودکان و نوجوانان تهرانی. فصلنامۀ پژوهش‌های ارتباطی. سال هفدهم. شمارۀ 1(پیاپی 61)،117-93.
اربابی، محمدعلی (1350). تبلیغات تجاری. تهران: دانشکدۀ علوم اجتماعی.
پراتکانیس، آنتونی (1379). عصر تبلیغات: استفاده و سوءاستفادۀ روزمره از اقناع (مترجمان: کاووس سید امامی و محمدصادق عباسی). تهران: انتشارات سروش. (1991)
پروث، ویکتور (1387). تبلیغاتبازرگانیدررادیو (مترجم: اکرم امامی). تهران: طرح آینده.(2006)
جزوه آموزشی اصول و کلیات نظارت و ارزیابی(1392) اداره کل آموزش صدا و سیما، بارگیری از http://iriboffice.ir/tc/MO_GAL/f80
حاسی، معصومه (1390). آسیب‌شناسی آگهی‌های تجاری و ارائۀ الگوی مطلوب با مطالعۀ موردی رادیو پیام؛ سه‌ماهۀ چهارم (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد). دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.
عباسی، قهرمان (1392). بررسی شیوه‌های مطلوب اجرا و گویندگی درآگهی‌های بازرگانی رادیویی جمهوری اسلامی ایران (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد). دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.
سروی زرگر، محمد (1389). مصرف در آگهی‌های تجاری: یک تحلیل نشانه‌شناختی. فصلنامۀ پژوهش‌های ارتباطی. سال هفدهم. شمارۀ(پیاپی66)،59-92.
عابدی جعفری، حسن؛ و تسلیمی، محمدسعید (1390). تحلیل مضمون و شبکۀ مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشۀ مدیریت راهبری، سال پنجم، شماره دوم (شماره پیاپی 10) ،صص 151 -198.
 عبداللهیان، حمید؛ و حسنی، حسین (1389). تبلیغات تجاری و مصرف: تحلیل نشانه‌شناختی آگهی­های تجاری تلویزیونی در ایران. فصلنامۀ پژوهش­های ارتباطی. سال هفدهم. شمارۀ 2 (پیاپی 62). تابستان،125-107.
 فروزفر، علی (1385). اصول و فنون تبلیغات. تهران: جهاد دانشگاهی.
 کاتلر، فیلیپ؛ و گری، آرمسترانگ (1383). اصول بازاریابی (مترجم: علی پارساییان). تهران: نشر ادبستان،(1992).
 کرایسل، آندرو (1381). درک رادیو (مترجم: معصومه عصام). تهران: تحقیق و توسعۀ صدا، (1996).
 گریگوری جی. پیترز؛ و کریستوفراچ، استرلینگ (1383). آگهی­های تجاری در رادیو (مترجم: زهره جنایی). ماهنامۀ علمی تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران. شمارۀ 25. اسفند،36-29.
 محمدیان، محمود (1382). مدیریت تبلیغات. تهران: حروفیه.
 محمودی فضلی، محمدصادق (1381). تبلیغات به مثابه ارتباطات. فصلنامۀ پژوهش و سنجش. شماره 29، 210-187.
 مرادی، نادعلی (1387). بررسی ارزش‌های اجتماعی (اخلاقی) مطرح‌شده در آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی و مقایسۀ آن با دستورالعمل تهیه و ساخت آگهی‌های بازرگانی صدا و سیما (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد). دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.
 معتمدنژاد، کاظم (1385). وسایل ارتباط‌جمعی (جلد نخست). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 مهدی‌زاده، سید محمد، (1389)؛ نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: نشر همشهری، چاپ اول 1389.
 ویلیامز، ریموند (1382). نظام جادویی تبلیغات (مترجم: نیما ملک‌محمدی). مجموعه‌مقالات مطالعات فرهنگی (آدورنو، بارت، فوکو و...). تهران: تلخون.
ولز، ویلیام و دیگران (1383). تبلیغات تجاری، اصول و شیوه‌های عمل (مترجم: سینا قربانلو). تهران: انتشارات مبلغان.(1992)
 
 
 Phillips,L & Jorgensen,M. (2002). Discourse analysis as theory and method. London: Sage Publications.
Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. H. (2007). Framing, agenda setting, and priming: The evolution of three media effects models. Journal of Communication, 57(1), 9-20. https://doi.org/10.1111/j.0021-9916.2007.00326.x
josefa D; Martín Santana; Eva Reinares Lara & Pedro Reinares Lara (2017). Using Radio Advertising to Promote Blood Donation. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing. Pages 52-73 | Published online: 02 Aug 201. https://doi.org/10.1080/10495142.2017.1326340
Stafford, M. R., Stafford, T. F., & Day, E. (2002). A contingency approach: The effects of spokesperson type and service on service advertising perception. Journal of Advertising. 31 (2). 17–34. doi:10.1080/00913367.2002.10673664