نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون، گروه ژورنالیسم و خبر، دانشکدۀ ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا وسیما ( نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه ژورنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما.

3 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

4 استادیارگروه ژورنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما

چکیده

بخش خبری ساعت 21 شبکۀ یک سیما به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین بخش خبری صداوسیما نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و جریان‌سازی خبری در کشور دارد. با توجه به عملیات رسانه‌ای گستردۀ دشمنان در قالب‌های مختلف برای ناامیدکردن مردم، ایجاد نشاط اجتماعی در کشور از اهمیت بالایی برخورداراست. پژوهش حاضر با تأکید بر نقش اخبار تلویزیون در گسترش امید و نشاط، بخش خبری ساعت 21 شبکۀ یک سیما را از منظر چگونگی پوشش اخبار امیدآفرین و نشاط‌آور بررسی کرده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شده است. جامعۀ آماری در این پژوهش کل اخبار پخش شدۀ خبر ساعت 21 در سال 1397است و با روش نمونه­گیری سیستماتیک، 73 قسمت از این بخش خبری به عنوان نمونه انتخاب شد. براساس یافته­ها، شاخص امید به زندگی در میان شاخص­های امید و نشاط با 35 درصد بیشترین فراوانی را داشته؛ این بخش خبری موضوع اقتصادی را در اخبار امیدآفرین و نشاط­آور بیشتر انعکاس داده، همچنین «صدای گوینده بر روی تصویر+ قطعۀ سرد» با 31 درصد، بیشترین قالبی بود که از آن استفاده شده است. اخبار امیدآفرین و نشاط­آور در این بخش خبری بیشتر از جنس سخت خبر، نوع فرایندمدار، جهت‌گیری مثبت، ارزش خبریِ دربرگیری با کارکرد پیام اطلاع­رسانی بوده است. نتایج این پژوهش میزان توجه بخش خبری ساعت 21 به اخبار امیدآفرین و نشاط­آور را از مجموع اخبار منتشر شده در بازۀ زمانی مذکور 17/5 درصد نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Coverage of Hopeful News in Television (Case Study: News Desk of 9 pm at Network 1 IRIB)

نویسندگان [English]

 • mostafa mojdehifar 1
 • Ebrahim Fathi 2
 • hadi alborzi davati 3
 • Aliakbar razmjoo 4

1 M.A in Radio and Television Journalism, Department of Journalism and News, Faculty of Communication and Media, IRIB University (Corresponding Author)

2 Assistant Professor, Department of Journalism and News, Faculty of Communication and Media, IRIB University

3 Director of National Media News Research.

4 Assistant Professor, Department of Journalism and News, Faculty of Communication and Media IRIB University

چکیده [English]


The news desk of IRIB Network One at 9 pm, is regarded as the most important and major news desk which plays an important role in the distribution of information and current making throughout the country. Regarding the widespread media operation of enemies in promoting hopelessness via various formats, injecting exciting joy in society is of high importance. The present research with emphasis on the role of television in expanding hope and joy has adopted 21 hours news desk to observe and survey how this news division broadcasts promising news. This research has applied the quantitative discourse analysis method. The statistical population of the research is all the news desk of Network one at 21 hours during 2018. By systematic sampling, 73 parts of this news desk were selected. Based on the findings, the index of “Hope for Living” and “Hope and Joy” gained 35% among other indices. This news desk has had more emphasis on economic news spreading joy and hope, and also off-screen comments have gained 31% as the major format. Joyful and hopeful news in this news desk has been mostly Hard News, being process-centered with a positive outlook. The outcome of the research shows that this news desk has had 17.5% of the audience being attracted to its content from all the news broadcast during the aforementioned period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • TV News Coverage
 • Hopeful news
 • Joyful news
 • News Desk 21
 • -آرگایل، مایکل (1386). روانشناسی شادی. (مترجم: فاطمه بهرامی و دیگران). انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

  -اسنایدر، چالز ریک (1397). روانشناسی امید. (مترجم: فرشاد بهاری). تهران: انتشارات دانژه.

  -امامی، سید مجید؛ و مهربانی­فر، حسین (1392). امید و رسانه؛ پژوهشی در مبانی، ابعاد و راهبردهای امیدآفرینی اجتماعی در رسانۀ ملی. قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.

  -تاجریان، علیرضا (1396). کارکردهایرسانهدرتوسعۀسرمایۀاجتماعیوایجادامیددرجامعه. کنفرانس چهارمین همایش بین­المللی مدیریت رسانه.

  -راجرز، اِورت (1386). تاریخ تحلیلی علم ارتباطات (رویکردی شرح حال‌نگارانه). (مترجم: غلامرضا آذری). تهران: انتشارات دانژه.

  -شاکری، مجتبی (1384). رسانه­های جمعی و انتخابات ریاست جمهوری. قم: مرکز پژوهش­های اسلامی صدا و سیما.

  -شاو، دونالد؛ و مکسون مک کومبز (1387). کارکرد برجسته‌سازی در مطبوعات «اندیشه­های بنیادین علم ارتباطات». (مترجم: امید مسعودی). تهران: انتشارات خجسته.

  -شهامی­پور، مسعود (1381). تأثیر مسئولیت اجتماعی رسانه­ها. مجلۀ کتاب ماه کلیات. شماره 58 و 59: 107-104.

  -طباطبایی، موسوی (1387). شیوه­های نهادینه­سازی شادی در جامعه با تأکید بر رویکرد رسانه­ای در سال 86. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. آموزش و پرورش صدا و سیمای مرکز سمنان.

  -فرهنگی، علی‌اکبر؛ و نعمتی انارکی، داود (1394). رسانه و خبر (برخی دیدگاه­های غالب و انتقادی). تهران: انتشارات دانشگاه صدا و سیما، چاپ اول.

  -فلیک، اووه (1391). درآمدی بر روش تحقیق کیفی. (مترجم: هادی جلیلی).

  -مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا). 1397. http://ispa.ir/Default/Details/fa/1973

  -مک کوایل، دنیس (1383). درآمدی بر نظریۀ ارتباط جمعی. (مترجم: پرویز اجلالی). چاپ سوم، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه­ها.

  -مهدی­زاده، سید محمد (1393).  نظریه­های رسانه: اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی. چاپ سوم. تهران: انتشارات همشهری.

  -هراتی، علی‌اکبر؛ و البرزی، هادی (1397). خبر امیدآفرین. تهران: انتشارات آثار فکر.

  -یعقوبی، داریوش؛ و خیرخواه، محمد (1387).عوامل شادی‌آفرین در میان بسیجیان. فصلنامۀ مطالعات بسیج 11(39): 145-121._ 

   

        Donshach, Wolfgang. 2008. The international encyclopedia of communication. Newyork: Blackwell publishin                                       

  _        Haagerup, U. 2017. Constructive News. Aarhus: Aarhus University Press.

  _        Hede, A., Goul Andersen, J. & Andersen, J. (2009). Tryghedsmåling 2009: Danskernes tryghed på verdenskrisens og bandekrigenes tid. Trygfon‌den (tilgængelig på: http://www.e-pages.dk/trygfonden/65/ besøgt 14. december 2015)

  _        McIntyre, M. & Gyldensted, C. (2017). Constructive Journalism: Applying Positive Psychology Techniques to News Production. The Journal of Media Innovations, 4, p. 20-3

  _         McIntyre, K. (2017). Solutions Journalism. The effects of including solution information in news stories about social problems.

  _        Snyder, C. R. (1994). The psychology of hope: you can get there from here. New York: Free Press.

  _        Snyder, C.R. 2000. Handbook of hope. Orlando FL: Academic Press. Snyder, C.R., and Elliott, T.R.(2005). Clinical psychology education in the 21st   century: The four Level matrix model. Journal of clinical psychology, 61,   1033-1045.

  • Snyder, C.R., Harris, C., Anderson, J.R., Holleran, S.A., Irving, L.M., sigmon,   S.T. 1991. The will and the ways: development and ualidation of an   individual differences measure of hope. Journal of personality and Social   Psychology, 60,570.
  • Zain, N. R. B. M. 2014. Agenda Setting Theory.‏ 26. Online Publish. Published at Researchgate. Available at: https://www.researchgate.net/publication/321698436.