نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی(نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اقبـال کاربران به شبکه‌های اجتماعی هر روز بیشتر می‌شـود و بـه نظـر می‌رسد دنیا به تسخیر این شبکه‌ها درآمده است. با توجه به استفاده گستردۀ جوانان از شبکه‌های اجتماعی موبایلی، این مقاله به مطالعۀ نحوۀ الگوپذیری جوانان از این شبکه‌ها و شکل‌گیری سبک زندگی نوین پرداخته است. روش این پژوهش، کیفی بوده و داده‌ها با تکنیک مصاحبۀ گروه‌های کانونی جمع‌آوری و با نظریۀ زمینه‌ای تحلیل شده است. جمعیت آماری، کاربران جوان و نوجوان شبکه‌های اجتماعی موبایلی شهر همدان است که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. براساس یافته‌های تحقیق، جوانان و نوجوانان، متأثر از شبکه‌های اجتماعی موبایلی دچار دگرگونی در زمینۀ اعتقادات مذهبی، ارزش‌های اخلاقی، مصرف‌گرایی، مدگرایی و پوشش فردی، هیجان‌خواهی، انزواطلبی و دگرگونی ارتباطات میان‌فردی شده‌ و مواردی همچون مد و آرایش، فراغت مجازی، هواداران مجازی، به‌اشتراک‌گذاری حریم خصوصی، هیجان‌خواهی، بازی‌های آنلاین، دوستیابی، تغییرگرایش‌های دینی، استقلال‌گرایی، سرگرم شدن، تغییر پوشش، دگرگونی روابط خانوادگی ودسترسی آسان به اطلاعات را در سبک زندگی جدید خود به عنوان عوامل هنجارشکن و هنجاربخش برگزیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formation of a Neo-Life Style in Youth, Modeling from Mobile-Based Social Networks

نویسندگان [English]

  • nahid saadat sirat 1
  • Mohammad Mehdi Forghani 2

1 Ph.D Student in Communication Sciences, Allameh Tabatabai University (Corresponding Author)

2 Associate Professor Communication Sciences, Allameh Tabatabai University.

چکیده [English]

The interest of users in social networks is increasing daily and it seems that the whole world is in their capture. Given that the youth are enormously using mobile social networks, this article is going to study how they shape the youth’s life and observe how a new lifestyle is being formed. The methodology of this research is qualitative and the data have been collected through focus groups and analyzed by grounded theory. The youth in the city of Hamadan is the statistical population of the research and they have been selected by targeted sampling. According to the findings of the research, the young and the Youth affected by mobile social media are involved in problems such as transformation in religious beliefs, moral values, and consumerism. They become fashion victims, change in personal clothing, and they also welcome sensation seeking, isolationism, and unconventional interpersonal relations. Looking for fashion and cosmetics, following others, sharing posts regardless of privacy limits, dating, online games, change of faith and individualism are among features of this new lifestyle. Family relations are degraded and access to readymade information causes iconoclastic behaviors while regarding it normalized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile-Based Social Networks
  • Neo-lifestyle
  • Youth
  • Modeling
  • Social Networks
- آسا برگر، آرتور (1379). روش‌های تحلیل رسانه‌ها. (مترجم: پرویز اجلالی). مؤسسۀ تحقیقات و پژوهش رسانه.
- اسلوین، جیمز (1380). اینترنت و جامعه. (مترجم: عباس گیلوری). تهران: نشرکتابدار.
- باکاک، رابرت (1381). مصرف. (مترجم: خسرو صبری). تهران: انتشارات شیراز.
- بدیعی، بهار؛ و فرقانی، محمد مهدی (1394). «فرایند اهلی‌سازی تکنولوژی رسانه‌ای: تجربۀ زیستۀ جوانان ایرانی در پذیرش تلفن همراه هوشمند». فصلنامۀ مطالعات رسانه‌های نوین. سال اول. شمارۀ 4. 178-132.
- بشیر، حسن؛ و افراسیابی، محمد صادق (1391). شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان. مجلۀ تحقیقات فرهنگی. سال پنجم. ش1. 62-31.
- ذکایی، محمد سعید (1386). جامعه‌شناسی جوانان ایران. تهران: نشرآگه. چاپ دوم.
- سپهری، آسیه (1393). تحلیل سبک زندگی جوانان کاربر شبکۀ اجتماعی فیسبوک. نشریۀ جوان و رسانه. ش13.
- شهابی، محمود؛ و قدسی، بیات (1391). اهداف و انگیزه‌های عضویت کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی: مطالعه‌ای دربارۀ جوانان شهر تهران. مطالعات فرهنگ و ارتباطات. سال سیزدهم. ش 20. 86-81.
- عاملی، سعیدرضا (1388). شبکه‌های علمی مجازی. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- عدلی‌پور، صمد؛ و افشار، سیمین (1394). تأثیر شبکه اجتماعی کلوپ بر سرمایۀ اجتماعی دختران و زنان شهر تبریز. مطالعات جامعه‌شناختی جوانان. سال ششم. ش120.
- علیزاده، توحید؛ و محمدی، نریمان (1394). بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی وایبر در برساخت هویت نسلی جوانان. مطالعات فرهنگ- ارتباطات. سال شانزدهم. ش32. 144-119.
- علینقیان، شیوا؛ و شهابی، محمود (1392). نظریه‌پردازی مبنای دلالت‌های فرهنگی متنوع پوشش‌های زنانه در شهر تهران. مطالعات اجتماعی ایران. سال هفتم. ش4. 82-55.
- کاستلز، مانوئل (1396). قدرت ارتباطات. (مترجم: حسین بصیریان جهرمی). تهران. نشر علمی و فرهنگی.
- کاستلز، مانوئل (1390). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعۀ شبکه‌ای). (مترجم: احمد علیقلیان و افشین خاکباز). چاپ هفتم. تهران: انتشارات طرح نو.
- کیانپور، مسعود؛ و عدلی‌پور، صمد (1393). تعامل در فیسبوک و تأثیر آن بر هویت مدرن جوانان شهر اصفهان. مجلۀ جهانی رسانه. سال نهم. ش:2. 154-132.
-گال، مردیت؛ و بورگ، والتر؛ گال، جویس (1389). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی.
(مترجم: احمدرضا نصر و همکاران). جلد اول.
- نظری، مینا (1389).نقش برنامه‌های ماهواره‌ای در معرفی سبک زندگی به جامعۀ قومی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
- هابرماس، یورگن (1384).نظریۀکنشارتباطی.(مترجم: کمال پولادی). تهران: روزنامۀ ایران. جلد دوم.
- هاشمی، شهناز؛ و دیگران (1395). نقش شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه و مشارکت اجتماعی فعالین سیاسی و اجتماعی.ماهنامۀعلوم انسانی واسلامی. دورۀ اول. شمارۀ 88.
 
  -Al-Kandari, Ali; R. Melkote, Srinivas; Sharif, Ahmad (2016). Needs and Motives of Instagram Users that Predict Self-disclosure Use: A Case Study of Young Adults in Kuwait. Journal of Creative Communications. 11(2): 85–101.
-Agar.J(2013),constant touch- aglobal history of the mobil phon cambriolge.icon ooks.
- Bertel.T.F (2013). , It,s like I trust it so much I don,t really check where it is I,m going befor I leave – information use of smartphones among Danish youth mobile madia& communication,(3),299-313.
-Back,k,m(2010).to by or not to buy: who are political consumer? What do they think and how do they participant? Political studies,58.
-Birim, B.(2016), Evaluation of Corporate Social Responsibility and Social Media as Key Source of Strategic Communication. Procedia Soc. Behav. Sci. 235, 70–75.
-Baek, Y. M. (2010). To buy or not to buy: who are political consumers? What do they think and how do they participate?. Political Studies,58(5), 1065-1086.
-Creswell, J. (2012). Qualitative Scanning and Research Design: Selection of Five Approaches (Narrative Research, Phenomenology, Grounded Theory, Ethnography, and Case Study). Hasan Danayeifard and Hasan Kazemi (Trans.). Tehran: Saffar-Eshraghi Publication.
Dijk, J. V. (2006). The Network Society (2nd Edition). USA: Sage Publications.
-Fogg, BJ. (2003). Persuasive technology: Using Computers to Change What We Think and Do. San Francisco, California: Morgan Kaufmann Publishers.
-Jones, Eileen, (2010), Class List [not equal to] Friend List, Educational Horizons, v90 n2 p21-22.
-Kaplan A & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media Business Hori-zons, 53(1), 59—68.
- Leslie, G. R., Larson, R.F., & Gorman,B.L(1994) Introdouctory Sociolgy, Oxford: Oxford Un.prees.
-Lee, A.R.; Suzanne Horsley, J.(2017), The role of social media on positive youth development: An analysis of 4-H Facebook page and 4-H’ers’ positive development. Child. Youth Serv. Rev. 77, 127–138.
-Micheletti, M. (2003). Political Virtue and Shopping, Individuals, Consumerism and Collective Action. Palgrave macmillan, New York, NY.
-Rainie ,L and Wellman B (2012). Network: the new social operating system. cambridgeTMA:MIT press.
-Raghavendra, P.; Hutchinson,(2018), C.; Grace, E.;Wood, D.; Newman, L. “I like talking to people on the computer”:Outcomes of a home-based intervention to develop social media skills in youth with disabilities living in rural communities. Res. Dev. Disabil. 76, 110–123.
-Russell, B.S.; Maksut, (2017), J.L.; Lincoln, C.R.; Leland, A.J. Computer-mediated parenting education: Digital family service rovision. Child. Youth Serv. Rev. 62, 1–8.
-Sapountzi, A.; Psannis, K.E.(2018) Social networking data analysis tools & challenges. Future Gener. Comput. Syst. 86, 893–913.
-Sutko, D. M., & de Souza e Silva, A. (2011). Location-aware mobile media and urban sociability. New Media & Society, 13(5), 807–823. doi: 10.1177/1461444810385202
-Ward, J. (2010). An opportunity for engagement in cyberspace: Political youth Web sites during the 2004 European Parliament election campaign. Information Polity, 10(3, 4), 233-246.
-Whaite, E.O.; Shensa, A.; Sidani, J.E.; Colditz, J.B.; Primack, B.A.(2018), Social media use, personality characteristics,and social isolation among young adults in the United States. Personal. Individ. Differ. 124, 45–50.