نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. ایران

10.22034/jiscm.2020.239835.1123

چکیده

تنوع نیروی انسانی امروزه به‌عنوان یکی از پدیده‌های مهم در عرصه مدیریت شناخته می‌شود. و بسیاری از سازمان‌ها درصدد هستند تا با مدیریت صحیح درتنوع از مزایای مثبت آن بهره گرفته و ضمن افزایش اثربخشی و کارایی سازمان، عدالت اجتماعی در سازمان را نیز گسترش دهند. با این حال به برخی از سازمان‌های رسانه‌ای از جمله سازمان صدا‌وسیما با کاستی­ها و انتقاداتی مواجه­اند. ابتدا این سوال مطرح است که چهارچوب مدیریت تنوع در این سازمان‌ها چگونه است؟ بر همین اساس در این مقاله، با استفاده از مرور نظری انجام شده و بررسی تحقیقات پیشین و مدل‌های مرتبط مدیریت تنوع، چهارچوبی برای مدیریت تنوع در سازمان صدا‌وسیما پیشنهاد شده است. این چهارچوب مشتمل بر فرهنگ سازمانی تیمی به‌عنوان پشتیبان تنوع، اصول چهارگانه مدیریت تنوع، ابعاد تنوع، استراتژی مدیریت تنوع فعال، مؤلفه‌های چهارگانه مدیریت تنوع و پیامدهای آن است. این چهارچوب مسیری را عینیت می‌بخشد که می‌توان بواسطه آن نسبت به برنامه‌ریزی برای مدیریت تنوع فعال و مؤثر در سازمان صدا‌وسیما اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Framework for Human Resources Diversity in IRIB

نویسندگان [English]

  • Saeid Ghanbary 1
  • Seyed Mehdi Sharifi; 2

1 Ph.D. Student in Media Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran. (Corresponding Author)

2 Associate Professor, Department of Media Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, diversity is known as one of important phenomena in the arena of management. Many organizations are intending to inaugurate an accurate management with diversity to be beneficiary of its advantages. This will lead to improve the efficacy and makes the organization skilled efficient while extends the social equity. Yet, some media organizations including IRIB face criticism in this regard. Primarily, the question is “how is the management diversity in similar organizations”?
According to this fact, the present article will benefit from theoretical review and will survey on the previous research done on this subject. In addition to the mentioned criteria, by studying the related managerial models, a framework for management diversity is proposed. This framework includes organizational teamwork culture as a supportive task for diversity, together with quadruple principals of diversity management, dimensions of diversity, and the strategy of active management. These are the components of diversity in management followed by its aftermaths.This framework will objectify the route in which planning for an active & effective management in IRIB will be verified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Organization
  • IRIB
  • Management Diversity
  • Human Resources Management
 
-ابراهیمی، اسدالله؛ و میرترابی، مهدیه‌سادات (۱۳۸۹). «تیم و کار تیمی». فصلنامۀ نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. 7(27)، 48-42.
-حسنعلی‌زاده، فیاض (۱۳۹۷). تأثیر ادراک کارکنان از مدیریت تنوع بر آوای سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌گر فرهنگ سازمانی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت رسانه). تهران: دانشگاه سازمان صدا‌ و سیما.
-خراسانی، ‌اباصلت؛ و ملکی، ‌حاتم؛ و معارف‌وند، ‌زهرا (۱۳۹۲). «نقش مدیریت تنوع در بهبود کیفیت کار تیمی؛ تأملی بر تجربۀ تیم‌های کاری شرکت ساپکو». مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی. 10(6)، 26-9.
-رحمتی، محمدمهدی‏ (۱۳۸۸)‏.امکان‌سنجی به‌کارگیری الگوی رسانۀ عمومی در سازمان صدا‌ و سیما (پژوهش دلفی میان خبرگان، متخصصان و مدیران). (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت رسانه). دانشگاه صداوسیما.
-رضاییان، علی؛ و قاسمی، محمد (۱۳۸۹). «بررسی رابطۀ بین مدیریت تنوع و بهره‌وری نیروی انسانی». چشمانداز مدیریت دولتی. 1(4). 22-9.
-روشندل ‌اربطانی، طاهر‏ (۱۳۸۶‌)‏. تحلیلی بر نظام‌های مدیریت رسانه‏. فصلنامۀ رادیو و تلویزیون. (4).
-روشندل اربطانی، طاهر؛ و لبافی، سمیه؛ و امینی، مجید (۱۳۹۷). «طراحی الگوی تسهیل‌گرهای همگرایی فناورانه در ساختار معاونت فنی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران». پژوهش‌های ارتباطی. 25(93)، 52-29.
-شاکر اردکانی، محمد؛ و ابزری، مهدی؛ و شائمی برزکی، علی؛ و فتحی، سعید (۱۳۹۶). «بررسی تأثیر مدیریت تنوع بر پیامدهای رفتاری با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی فرهنگ سازمانی در صنعت فولاد ایران». مدیریت فرهنگ سازمانی. 15(1)، 68-43.
-شاه‌طهماسبی، اسماعیل؛ و امراللهی، ناهید؛ و غلامعلی‌زاده، ابوذر (۱۳۸۸). مدیریت تنوع؛ منبع جدید مزیت رقابتی. ماهنامۀ تدبیر. (205)، 22-16.
-شریفی، سیدمهدی؛ و حاج محمدی، علی؛ و انصاری، نفیسه (۱۳۹۷). مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق. تهران: سازمان مدیریت صنعتی. (نشر اثر اصلی: ۱۳۹۷)
-قنبری، سیروس؛ و زندی، خلیل؛ و محمدی، محمد فائق؛ و احمدیان‌فر، سهیلا (۱۳۹۴). «تسهیل آوای سازمانی از طریق رهبری قابل اعتماد «رویکردی به تعاملات رهبرـ پیرو». مدیریت دولتی. 7(4). 882-865.
-نصیری لمر، بهرام (۱۳۹۵). بررسی نقش مدیریت تنوع در بالندگی و تعارض سازمانی (مورد مطالعه: مرکز آموزشی شهید مدنی اصلاندوز). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی. دانشکدۀ مدیریت و حسابداری.
Agocs, Carol; Burr, Catherine (1996). Employment equity, affirmative action and managing diversity: assessing the differences. International journal of manpower.
Allen, Richard; Dawson, Gail A; Wheatley, Kathleen; White, Charles S (2008). Linking diversity practices and perceived diversity in management. Problems and Perspectives in Management. 6(2). 85-93.
Amabile, T M (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational behavior. 10(1). 123-167.
Atyah, Latif AbdulRidha (2016). Workplace Diversity in organizations Conceptual Framework. AL-Qadisiyah Journal For Administrative and Economic sciences. 18(4). 266-290.
Balcerzak, Ashley (2015). The media industry still lacks diversity: Here’s why this is a problem. Retrieved March 25. 2020. from https://medium.com/atlantic-57/the-media-industry-still-lacks-diversity-here-s-why-this-is-a-problem-19172f9aac0e
Barrett, Nicole Hasson (2012). Diversity management: The common thread binding compliance. organizational culture, and best practices. Capella University.
Bledsoe, M Tony; Oatsvall, Rebecca J; Condon, David (2010). Diversity management: Seeking validation. Journal of Diversity Management (JDM). 5(1).
Bogaert, Sandy; Vloeberghs, Daniel. (2005). Differentiated and individualized personnel management: Diversity management in Belgium. European Management Journal. 23(4). 483-493.
Brazzel, Michael (2003). Historical and theoretical roots of diversity management. Handbook of diversity management: Beyond awareness to competency based learning. 51-93.
10. Buckingham, Cheryl Demetria Edwards (2010). A case study exploring the impact of managing workplace diversity on diversity awareness and employee job satisfaction. Capella University.
11. Byrne, Donn (1971). The Attraction Paradigm. New York: Academic Press.
12. Chatman, Jennifer A; & Flynn, Francis. (2001). The influence of demographic composition on the emergence and consequences of cooperative norms in groups. Academy of Management Journal. 44(5). 956-974.
13. Cunningham, Stuart; Terry Flew; Adam Swift (2015). Media economics. Macmillan International Higher Education.
14. Comcast Nbcuniversal (2018, June 19). Diversity; Inclusion. Retrieved March 26, 2020, from https://corporate.comcast.com/values/diversityreport/2018
15. Cox Jr. Taylor. (1991). The multicultural organization. Academy of Management Perspectives. 5(2). 34-47.
16. Cox, Taylor (1994). Cultural diversity in organizations: Theory, research and practice. Berrett-Koehler Publishers.
17. Cunningham, George B (2009). The moderating effect of diversity strategy on the relationship between racial diversity and organizational performance. Journal of Applied Social Psychology. 39(6). 1445-1460.
18. Danullis, Mareike; Dehling, Simone (2004). Diversity Management-A New Paradigm.
19. Deshwal, Parul; Choudhary, Supriya (2012). Workforce diversity management: Biggest challenge for 21st century managers. International Journal of Multidisciplinary Research. 2(4). 74-87.
20. Doherty, Alison J; Chelladurai, Packianathan (1999). Managing cultural diversity in sport organizations: A theoretical perspective. Journal of Sport management. 13(4). 280-297.
21. Dutton, Jane E; Duncan, Robert B (1987). The creation of momentum for change through the process of strategic issue diagnosis. Strategic management journal. 8(3). 279-295.
22. Edwin, MF (2002). Diversity management: Successful strategies for implementing diversity plans for the 21st century. University of Sarasota.
23. Elsie Y. Cross (1994). The Promise of Diversity: Over 40 Voices Discuss Strategies for Eliminating Discrimination in Organizations. Irwin.
24. Emeh, Ndidiamaka Chioma; Njoku, Mary Gloria C; Ukenna, Stephen (2017). Managing Cultural Diversity in Federal Broadcasting Establishments in South-East Nigeria. Journal of Management and Social Sciences. 3(1). 19-34.
25. Esty, Katharine C; Griffin, Richard; Hirsch, Marcie Schorr (1995). Workplace diversity. Adams Media.
26. Fink, Janet S; Pastore, Donna L; Riemer, Harold A (2003). Managing employee diversity: Perceived practices and organisational outcomes in NCAA Division III athletic departments. Sport Management Review. 6(2). 147-168.
27. Fischer, Michael (2007). Diversity management and the business case. Equal Opportunities and Ethnic Inequality in European Labour Markets. 95.
28. Foldy, Erica Gabrielle (2004). Learning from diversity: A theoretical exploration. Public Administration Review. 64(5). 529-538.
29. Foster, Alana (2018). Inspiring change in the industry. Retrieved March 24. 2020. from https://www.ibc.org/manage/how-media-and-broadcast-can-encourage-diversity/3082. article
30. Green, Kelli A; López, Mayra; Wysocki, Allen; Kepner, Karl (2002). Diversity in the workplace: Benefits. challenges and the required managerial tools. University of Florida. 1(4). 1-3.
31. Harris, TAYLOR T (2017). The State of Diversity in the Media: A Field Analysis. Retrieved from https://www.democracyfund.org/blog/entry/the-state-of-diversity-in-the-media-a-field-analysis
32. Hoge, Claudia (2010). Cultural diversity in organizations: diversity strategy of an Austrian subsidiary of a multinational corporation. na.
33. Ivancevich, John M; Gilbert, Jacqueline A (2000). Diversity management: Time for a new approach. Public personnel management. 29(1). 75-92.
34. Jehn, Karen A (1995). A multimethod examination of the benefits and detriments of intragroup conflict. Administrative science quarterly. 256-282.
35. Jehn, Karen A; Northcraft, Gregory B; Neale, Margaret A (1999). Why differences make a difference: A field study of diversity, conflict and performance in workgroups. Administrative science quarterly. 44(4). 741-763.
36. Jin, Myung; Lee, Jaeyong; Lee, MiYoung (2017). Does leadership matter in diversity management? Assessing the relative impact of diversity policy and inclusive leadership in the public sector. Leadership & Organization Development Journal.
37. Kandola, Rajvinder S; Fullerton, Johanna (1998). Diversity in action: Managing the mosaic. CIPD Publishing.
38. Katz, Ralph (1982). The effects of group longevity on project communication and performance. Administrative science quarterly. 81-104.
39. King, Michelle (2019). Three Ways To Tackle A Lack Of Diversity In Media. Retrieved April 3. 2020. from https://www.forbes.com/sites/michelleking/2019/06/21/three-ways-to-tackle-a-lack-of-diversity-in-media/#227c5b852e95.
40. Kinicki, Angelo; & Kreitner, Robert (2006). Organizational behavior: Key concepts, skills & best practices. McGraw-Hill/Irwin New York.
41. Kossek, Ellen Ernst; Lobel, Sharon A; Brown, Jennifer (2006). Human resource strategies to manage workforce diversity. Handbook of workplace diversity. 53-74.
42. Kreitz, Patricia A (2008). Best practices for managing organizational diversity. The Journal of Academic Librarianship. 34(2). 101-120.
43. Ma, Jia (2010). Diversity management and its organizational outcomes: where strategic human resources management fits in.
44. Mazur, Barbara (2010). Cultural diversity in organisational theory and practice. Journal of intercultural management. 2(2). 5-15.
45. Milliken, Frances J; Martins, Luis L (1996). Searching for common threads: Understanding the multiple effects of diversity in organizational groups. Academy of management review. 21(2). 402-433.
46. NLA (2019). 2019 Diversity Survey Results. Retrieved March 24. 2020. from https://www.newsleaders.org/2019-diversity-survey-results.
47. Ojebode, Ayobami (2009). Media diversity with and without a policy: A comparison of the BBC and Nigeria’s DBS. Journal of Radio & Audio Media. 16(2). 216-228.
48. Omankhanlen, Alex Ehimare; Ogaga-Oghene, Joshua (2011). The impact of workforce diversity on organizational effectiveness: a study of a Nigerian bank. Annals of the University of Petroşani. Economics. 11(3). 93-110.
49. Ozman, M; Erdil, E (2013). Cultural Diversity, Knowledge Diversity and Innovation.
50. Patrick, Harold Andrew; Kumar, Vincent Raj (2012). Managing workplace diversity: Issues and challenges. Sage Open. 2(2). 2158244012444615.
51. Pitts, David W (2006). Modeling the Impact of Diversity Management. Review of Public Personnel Administration. 26(3). 245-268. https://doi.org/10.1177/0734371X05278491
52. Rahman, Ummeh Habiba Faria Benteh. (2019). Diversity Management and the Role of Leader. Open Economics. 2(1). 30-39.
53. Samuel, Ajiri Peter; Odor, Hillary Odiakaose (2018). 1. Department of Business Administration and Management, Delta State Polytechnic, Ozoro, Delta State. Nigeria 2. Department of Business Administration. Faculty of Management Sciences. University of Benin. Benin City. Nigeria. Culture. 10(16).
54. Sania, Usmani; Kalpina, Kumari; Javed, Hussain (2015). Diversity employee morale and customer satisfaction: The three musketeers. Journal of Economics, Business and Management. 3(1). 11-18.
55. Shen, Jie; Chanda, Ashok; D’netto, Brian; Monga, Manjit (2009). Managing diversity through human resource management: An international perspective and conceptual framework. The International Journal of Human Resource Management. 20(2). 235-251.
56. Sony (2019). Sustainability Reporting. Retrieved from www.sony.net/SonyInfo/csr_report/employees/info
57. Starostka-Patyk, Marta; Tomski, Piotr; Zawada, Marcin (2015). Diversity management as a part of corporate social responsibility policy. ProcediaComputer Science. 65. 1038-1045.
58. Travis, Dnika J; Gomez, Rebecca J; Barak, Michàlle E Mor (2011). Speaking up and stepping back: Examining the link between employee voice and job neglect. Children and Youth Services Review. 33(10). 1831-1841.
59. Turner, John C; Hogg, Michael A; Oakes, Penelope J; Reicher, Stephen D; Wetherell. Margaret S (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Basil Blackwell.
60. vercida (2019). Diversity in the media and entertainment industry. Retrieved March 26. 2020. from https://www.vercida.com/uk/articles/diveristy-in-media-and-entertainemnt.
61. VOX Media (2019). Diversity & Inclusion at Vox Media. Retrieved from https://diversity.voxmedia.com/
62. Wrench, John (2008). Diversity management and discrimination: Immigrants and ethnic minorities in the EU. Human Resource Management International Digest.