نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران. ایران. (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشکده دین و رسانه، دانشگاه صداوسیما، قم، ایران

10.22034/jiscm.2020.247916.1137

چکیده

گسترش روزافزون رسانه‌های اجتماعی، نه‌تنها موجب تحول شـیوه‌هـای تولیـد و پخـش خبر در دنیا شده، بلکه ساختار فناوری رادیو وتلویزیون را نیز دگرگون کرده است. مخاطبان در قالب کاربران رسانه‌های اجتماعی، قدرت بیشتری یافته و در پی آن، فرهنگ سلبریتی نیز پررنگ شده است. اما رادیو و تلویزیون ایران نسبت به این تحولات، توجه چندانی نداشته و این، سبب شده کاربران شبکه‌های اجتماعی و در رأس آن، سلبریتی‌ها، در تقابل با این دو رسانه قرار گیرند. این پژوهش از دو روش کتابخانه‌ای و مصاحبة عمیق با صاحب‌نظران به‌صورت مکمل یکدیگر استفاده کرده است؛ ابتدا طبق چارچوب مفهومی و سؤال اصلی پژوهش، جایگاه سلبریتی‌ها در ایران بررسی شده، سپس به رویکردهایی که لازم است رسانة ملی بدان توجه داشته باشد تا بتواند به وضعیت مطلوب برسد، اشاره شده است که داده‌های این بخش، به روش نظریة زمینه‌ای، در دو بخش و ذیل هفت مقوله گردآوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهم‌ترین گزاره‌ها در تولید محتوا عبارت‌اند از: تشکیل تحریریة فراخبرمجازی، شکل‌گیری «خبرنگاران بحران»، دیپلماسی سلبریتی و کنش‌های فعال داوطلبانه. در بخش سیاست‌گذاری مطلوب هم بر توزیع، شیوة توزیع شبکه‌ای و مهندسی خبر تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

News Management for Benefiting from Celebrities Popularity in Trust Making to IRIB News

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Fahimi Siuki 1
  • Alireza Pooya 2

1 M.A. in Social Communication Sciences, Department of Communication, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

2 Assistant Professor, Department of Islamic Communication and Culture, Religion and Media Faculty, IRIB University, Qom. Iran

چکیده [English]

The everyday growth of social networks not only has caused an evolution in news production & its broadcast but also has changed the technical structure of radio & televisions. The audience as users of social networks has become stronger and as a result, the celebrity culture has become more vivid. However, IRIB has not paid attention to these evolutions and this has brought celebrities a leading role in opposing both media. This research is based on the methodology of library study and in-depth interviews with experts, the two methods will back up each other. In the beginning, a conceptual framework together with the main question of the research is surveyed, then, the necessary approaches which IRIB needs to have for the desired position are indicated. The data in this regard has been collected by using grounded theory in 2 parts under 7 items. The outcome of the research justifies that the most important statements in content production are as follows: Inauguration of the virtual editorial newsroom, forming crisis journalists, celebrity diplomacy, and voluntarily activists. In the desired policy-making part, other factors such as distribution, network distribution, and news engineering have been emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News Management
  • Trustworthy News
  • News Distribution
  • Celebrities in Media
  • Media Policy-making
-اجتهادی، مصطفی؛ و کشافی‌نیا، وحید (1398). بررسی جامعه‌شناختی مخاطبان فرهنگ سلبریتی در اینستاگرام فارسی. فصلنامة مطالعات رسانه‌های نوین.20(5). 148-113.
-بصیریان جهرمی، حسین؛ و خـانیکی، هادی؛ ذکایی، مـحمدسعید (١٣٩٢). رسانه‌های اجتماعی و سـازمان‌هـای رسانه‌‌ای‌: بـررسی‌ سـیاست‌گذاری و مـصرف فیس‌بوک در مواجهه با رسانة ملی. پژوهـش‌هـای‌ ارتباطی. شمارة 3. ٥٩-٨.
-پویا، علیرضا (1395). خبر وخبررسانی در قرآن کریم. تهران: انتشارات دانشگاه صدا وسیما.
-دیانی، میکائیل؛ و افکانه، محمد؛ مسعودی، سارا (١٣٩٧). طراحی مدل مفهومی مـدیریت مـنابع انسانی ویژة ستاره‌های‌ تلویزیونی‌. پژوهش‌‌هـای ارتباطی. شمارة ٩٣. ١٧٤-١٥٣.
-روشندل اربطانی، طاهر (1394). سیاست‌گذاری رسانه‌ای. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-روشندل اربطانی، طاهر؛ و دیگران (1394). طراحی و تبیین مدل سیاست‌گذاری خبری براساس مؤلفه‌های بنیادین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. پژوهش‌های مدیریت عمومی. 4.(28). 138-109.
-روشندل اربطانی، طاهر؛ و دیگران (1391). هم‌گرایی رسانه‌ای (رابطة تولید محتوای اینترنتی توسط کاربران و نحوة تماشای تلویزیون). مطالعات فرهنگ ارتباطات. 13(52). 168 –143.
-روشندل اربـطانی، طـاهر؛ و سیدجوادین، سیدرضا‌؛ سعدی‌پور، اسماعیل؛ شـریفی، سـیدمهدی (١٣٩٢). نقش توسعة منابع انسانی در شهرت رسانه‌ای و خلق سرمایة شهرتی‌. پژوهش‌‌های‌ ارتباطی. شـمارة ٧٤. ٦٩-٤٣.
-سلطانی‌فر، مهدی؛ و گرانمایه‌پور، علی؛ هاشمی شهناز (1399). مطالعة موردی بین آموزش و مشارکت اجتماعی افراد با استفاده از صفحات اینستاگرام سلبریتی‌ها در بحران کرونا. فصلنامة روان‌شناسی تربیتی. 56(16). 89-65.
-سلطانی‌فر، مهدی (1399). مطالعة موردی بین آموزش و مشارکت اجتماعی افراد با استفاده از صفحات اینستاگرام سلبریتی‌ها در بحران کرونا (رسالة دکتری). دانشکدة ارتباطات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل. قشم. ایران
-کشمور، الیس (1396). فرهنگ شهرت. (مترجم: احسان شاه‌قاسمی). تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
-کوچکزایی، مصطفی؛ و فیضیان، مجیدرضا؛ شاه‌آبادی، محمدحسین (1397). بررسی سلبریتی‌سازی در رسانه و بحران هویت نوجوان در جامعه. فصلنامة جامعه، فرهنگ و رسانه. 29(7). 121-103.
-مولایی، محمدمهدی (1395). گردش فرهنگ سلبریتی در رسانه‌های اجتماعی: مطالعة فعالیت سلبریتی‌های ایرانی و هواداران‌شان در اینستاگرام. فصلنامة جامعه، فرهنگ و رسانه. 21(5). 80-57.
-پژوهشکدة مطالعات راهبردی (1397). نشست ماه؛ الزامات مدیریت راهبردی و نحوة تعامل نظام با سلبریتی‌ها. دیدهبان امنیت ملی. 82(8). 136-129.
-وب‌سایت خبرگزاری صدا و سیما (19/9/94). اعتماد به اخبار رسانة ملی بیشتر از ماهواره. بازیابی از yon.ir/9ldif
-وب‌سایت مرکز افکارسنجی دانشجویان «ایسپا» (25/9/94). اعتماد به صدا و سیما و سایر رسانه‌ها. بازیابی از yon.ir/F5FL2
-Cashmore, Ellis (2006). Celebrity Culture. London, UK: Routledge.
-Deflem, Mathieu (2016). Lady Gaga and the Sociology of Fame. The Rise of a Pop Star in an Age of Celebrity. New York: Palgrave Macmillan.
-Deller, R. A (2016). Star image, celebrity reality television and the fame cycle. Celebrity studies. 7(3): 373-389.
-Driessens, Olivier (2013a). The Celebritization of Society and Culture: Understanding the structural dynamics of celebrity culture. International Journal of Cultural Studies. 16: 641.
-Driessens, Olivier (2013b). Celebrity capital: redefining celebrity using field theory. Theor Soc. 42:543–560.
-Laken, Amanda (2009). Parasocial relationships with celebrities: An illusion ofintimacy with mediated friends. UNLV Theses. Dissertations. Professional. Papers, and Capstones. 962.
-Nayar Pramod k (2009) seeing stars: spectacle, society and celebrity culture. SAGE publications india.
-Rojek, Chris (2001). Celebrity. London: Reaktion Books.
-Gabler, Neal (1998). Life: The Movie - How Entertainment Conquered Reality. New York: Vintage books.
-Ferris, Kerry (2007). The Sociology of Celebrity. Sociology Compass. 1/1(2007): 371-384.
-Ward, Janabeth (2016). A Content Analysis of Celebrity Instagram Posts and Para social Interaction. Elon Journal of Undergraduate Research in Communications. VOL. 7, NO 1.
-Wheeler ,Mark (2011) Celebrity diplomacy: United Nations’ Goodwill Ambassadors and Messengers of Peace. Celebrity Studies. Vol. 2. No.1. pp: 6-18.