نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. ( نویسنده مسئول)

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2020.240038.1124

چکیده

امروزه رویکرد بازاریابی سنتی دیگر نمی‌تواند نیازهای عصر اینترنت را- به‌ویژه در حوزۀ ورزش- برآورده کند. از طرفی، سازمان‌ها و شرکت‌ها، کسب و کار خود را با فعالیت‌های بازاریابی پیش می‌برند و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از مهمترین ابزارهایی هستند که بازاریابان برای رسیدن به اهداف خود از آن‌ استفاده می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اقدامات بازاریابی در فیس‌بوک- به‌عنوان یکی از شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار- بر جلب رضایت مشتریان محصولات ورزشی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شده است. 81 نفر از افراد جامعۀ آماری موردنظر، پرسشنامۀ محقق‌ساخته را داوطلبانه تکمیل کردند. همچنین از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری برای ارزیابی و آزمون فرضیات استفاده شده است. یافته‌های آزمون نشان می‌دهد شبکۀ اجتماعی فیس‌بوک، تأثیر معنی‌داری بر بازاریابی محصولات ورزشی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Facebook Marketing on Sport Products A Customer Satisfaction View

نویسندگان [English]

  • Parya Hedayatpour 1
  • Jasem Manouchehri 2
  • Behzad Soheili 3

1 M.A. in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

3 Assistant Professor in Sport Management, Islamic Azad University, Malard Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, the traditional marketing approach can no longer meet the needs of the Internet age, especially in the field of sports. On the other hand, Organizations and companies run their businesses with marketing activities and Internet and social networks are the most important tools that marketers use to reach their goals. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of marketing acts in Facebook as one of the most popular social networks on customer satisfaction of sports products.This study is applied in terms of purpose and is descriptive in terms of data collection which was done by survey method. 81 people from the statistical population voluntarily completed the researcher-made questionnaire. Confirmatory factor analysis and structural equations were used to evaluate and test the hypotheses. The Findings showed that Facebook social network had not a significant impact on marketing of sports products and the research model had not a good fit and Marketing through Facebook’s social network had not a good effect on customer satisfaction. According to the current data, the expectation of marketing sports product and customer satisfaction through the Facebook network is not met. Therefore, it is suggested that marketers, in order to achieve their goals, either adapt their marketing strategies and actions to the needs and desires of Facebook users, which according to researches is further entertainment, fun and friendship, or eliminate the use of this social network from their marketing process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Social Networks
  • Facebook
  • Customers Satisfaction
  • Sports Products
-آریان‌فر، مرتضی؛ و سلطانی، مرتضی؛ ناصرزاده، سید محمدرضا؛ فتحی، محمدرضا (1395). «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر قصد خرید تجهیزات ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی؛ کاربرد تکنیک برنامه‌ریزی ترجیحی فازی لگاریتمی» )مورد مطالعه: کاربران رسانة اجتماعی اینستاگرام(. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. (6(12). 98-87.
-ایزدپرست، لیلا؛ و اسماعیلی، محمدرضا؛ منوچهری، جاسم (1398). «تأثیر تبلیغات بر رفتار مصرف‌کنندگان کتاب‌های ورزشی از طریق روابط عمومی و فروش شخصی». نشریة مطالعات مدیریت ورزشی. 11(56). 78-63.
-ایزدپرست، لیلا؛ و اسماعیلی، محمدرضا؛ منوچهری، جاسم (1398). «نقش ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) در رفتار خرید مصرف‌کنندگان کتاب‌های ورزشی در ایران». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. 7(4). 20-11.
-امینیان، مقداد؛ و مدنی، آزاده؛ مراغه، امید (۱۳۹۵). «درگیری مشتری در شبکۀ اجتماعی مورد مطالعه: رفتار مشتری مربوط به صنعت پوشاک ورزشی شرکت نایک در فیس‌بوک». کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری. تهران: مؤسسة آموزش عالی نیکان.
-تاج نسائی، حمیدرضا؛ و صالحی، مهرداد؛ نایه، احسان (1393). بررسی رابطة میان بازاریابی شبکه‌های اجتماعی و ارزش‌های ویژه بر تمایل به خرید مشتریان. اولین کنفرانس بین‌المللی استراتژی برند. تهران.
حسینی، الهه؛ و کلاته سیفری، معصومه (1396). تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر وفاداری به نام تجاری. نشریة مدیریت ورزشی. 9(1). 174-161.
-حقیقی، محمد؛ و آقازاده، هاشم؛ خداداد‌حسینی، سید حمید؛ غریبی، معین (1398). «تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی با بهره‌گیری از قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی در صنعت ماءالشعیر ایران». مدیریت بازرگانی.11(4). 761-742.
-حیدریان بایی، الهه؛ میرسپاسی، سیدعلی اکبر (۱۳۹۷). بررسی عوامل مؤثر بر توسعة بازاریابی ورزشی در شبکه‌های اجتماعی (مطالعة موردی: شبکة اینستاگرام). پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری. تهران: انجمن مدیریت ایران.
-ذاکریان، علیرضا؛ و جلالی فراهانی، مجید، تکلی، همیلا (1396). «بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در قصد خرید مصرف‌کنندگان ورزشی». فصلنامة علمی- پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. 6(22). 19-11.
-رحما‌ن‌زاده، سیدعلی؛ و حقیقی، محمدرضا (1392). «عوامل مؤثردر افزایش اثربخشی شبکه‌های اجتماعی مجازی در سازمان‌های رسانه‌ای» (موردمطالعه: انجمن مدیران روابط عمومی ایران). مطالعات رسانه‌ای.8 (2)، 148-137.
-رحیم‌نیا، فریبرز؛ و اسلامی، قاسم؛ قادری، فرشاد (1398). «بررسی رابطة بین بازاریابی از طریق رسانه‌های اجتماعی و تعهد مشتری به‌واسطة ارزش برند (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی لباس زنانه). بررسی‌های بازرگانی. 17 (95-94).39-23.
-رسول‌زاده‌ اقدم، صمد؛ و عدلی‌پور، صمد؛ زینی‌وند، یوسف (1391). نگرش کاربران جوان ایرانی به شبکه‌های اجتماعی مجازی. مطالعات جامعه‌شناسی.4(16). 64-49.
-سید‌جوادین، سید رضا؛ و خانلری، امیر؛ استیری، مهرداد (1389).« مدلی از ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان خدمات ورزشی».نشریةالمپیک. 18 (52). 54- 41.
-محمدشفیعی، مجید؛ و رحمت‌آبادی، یزدان؛ سلیمان‌زاده، امید (1398). «تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه‌های‌ اجتماعی بر ارزش ویژة برند، ارزش ویژة ارتباطی و پاسخ مشتری». مطالعات رفتار مصرف‌کننده. (6(1). 124- 105.
-محمد‌کاظمی، رضا؛ و تندنویس، فریدون؛ خبیری، محمد (1387). «بررسی عنصر قیمت از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران و مقایسة وضعیت موجود با لیگ‌های کرة جنوبی و ژاپن». نشریة علوم حرکتی و ورزش. سال ششم. جلد دوم. شمارة 12. 132-121.
-ملکی مین‌باش‌رزگاه، مرتضی؛ و شهریاری، مهری (1396). استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کسب و کار در ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها. مجلة جهانی رسانه. 12(2). 108-89.
-منوچهری، جاسم (1398). احساسات اخلاقی مصرف‌کننده در بازاریابی ورزشی: توسعة یک مقیاس. مجلة مدیریت بازاریابی. 43. 89-75.
-یوسفی، بهرام؛ و طاهری، حمیدرضا؛ شجاعی، وحید (1386). «بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تأکید بر عناصر 4P». پژوهش در علوم ورزشی. 15. 95-81.
-Baran. K. S., & Stock. W. G (2015). Interdependencies between acceptance and quality perceptions of social network services: the standarddependent user blindness. In Proceedings of the 9th International Multi-Conference on Society. Cybernetics and Informatics (IMSCI 2015)
-Clark, M; & Melancon, J (2013). The influence of social media investment on relational outcomes: A relationship marketing perspective. International Journal of Marketing Studies. 5(4). 132-142.
-Gamboa, A.M; & Goncalves, H.M (2014). Customer loyalty through social networks: Lessons from Zara on Facebook. Business Horizons. 57(6). 709-717.
-Jokinen, T (2016). Branding in Social Media and the Impact of Social Media on Brand Image. Thesis, Seinajoki University of Applied Sciences, Finland.
-Khan, S (2013). Attaining customer satisfaction! The role of customer value and relation base marketing a study of policy holders of Peshawar Pakistan. International Journal of Managing Value and Supply Chains. 4(1). 11.
-Kheng, L. L; Mahamad, O; Ramayah, T; Mosahab, R (2010). The impact of service quality on customer loyalty: A study of banks in Penang, Malaysia. International journal of marketing studies.2(2). 57-66.
-Manouchehri, J; & Hamidi, M; Sajadi, S.N; Honari, H (2016). Designing a Qualitative Model of Doping Phenomenon Effect on Sport Marketing in Iran. PODIUM Sport. Leisure and Tourism Review. 5(2). 120-136.
-Mata, F.J; & Quesada, A (2014). Web 2.0. social networks and e-commerce as marketing tools. Journal of theoretical and applied electronic commerce research. 9(1). 56-69.
-Mudavadi, C.K; & Nduhiu, N; Ochieng, L; Muriithi, M; Odhiambo, C (2017). Uses and Gratifications: Approach to the Use of Facebook among Kenyan University Students. African Multidisciplinary Journal of Research. 2(2). 83-106.
-Namajae, Ch; & Sangyauk, p (2001). Development of electronic commerce user-consumer satisfaction index (ECUSI) for internet shopping. Industrial Management and Data Systems. 101(8). 401-405.
-Radzi, N.A.A; & Harun, A; Ramayah, T; Kassim, A.W.M; Lily, J (2018). Benefits of Facebook fan/brand page marketing and its influence on relationship commitment among Generation Y: Empirical evidence from Malaysia. Telematics and Informatics. 35(7). 1980-1993.
-Rahmani-Nejad, L; & Firoozbakht, Z; Taghipoor, A (2014). Service quality. relationship quality and customer loyalty (Case study: Banking industry in Iran). Open Journal of Social Sciences. 2(04). 262-268.
-Rummel, RJ (1970). Applied Factor Analysis. Evanston: Northwestern University Press.
-Richter, D; & Riemer, K; Brocke, J.V (2011). Internet social networking: research state of the art and implications for Enterprise 2.0.Business & Information Systems Engineering. 3(2). 89–101.
-Saravanakumar, M; & SuganthaLakshmi, T (2012). Social Media Marketing. Life Science Journal. 9(4). 4444-4451.  
-Saxena, A; & Khanna, U (2013). Advertising on social network sites: a structural equation modelling approach. Vision: The Journal of Business Perspective. 17 (1). 17–25.
-Stephen, A.T; & Toubia, O (2010). Deriving Value from Social Commerce Networks. Journal of Marketing Research. 47(2). 215-228.
-Vasilchenko, E; & Morrish, S (2011). The role of entrepreneurial networks in the explorationand exploitation of internationalization opportunities by information and communication technology firms. Journal of International Marketing. 19(4). 88-105.